На відміну від коливань цін, фінансову стабільність не так легко визначити, а тим більше виміряти. Це пов'язано з тим, що всі її складові залежать один від одного і знаходяться в постійній взаємодії з усією національною господарською системою. Ще більше ускладнює всі фактор часу і глобалізація. Тому показник фінансової стійкості, навіть для окремої фірми, повинен розраховуватися фахівцями, яким під силу розібратися у всіх тонкощах в економіці в цілому і в даній галузі зокрема. В останні двадцять років аналітики розробили цілий комплекс коефіцієнтів і індикаторів, які можуть використовуватися для того, щоб передбачити майбутнє окремих підприємств і держав на основі їх поточного стану справ. Такий розрахунок здійснюється в процесі фінансового аналізу.

Зміна парадигм стабільності

В останні роки підхід до того, яким повинен бути ідеальний показник фінансової стійкості, значно змінився. На перше місце вийшла макроекономічна складова. Це пов'язано як з розвитком статистичних методів, так і з науково-технічним прогресом, який дозволив з легкістю обробляти величезні масиви даних. Увага фахівців зосередилося нема на окремих фірмах, а на цілих галузях і національних економіках.

Більш того, фінансовий аналіз пішов від розрахунку індикаторів, які заздалегідь попереджають про небезпеку краху. Комп'ютерні потужності дозволили постійно проводити моніторинг банківської системи, відстежуючи ризики дефолту окремих підприємств і цілих держав. Значно розширився і набір використовуваних показників. В останні роки увагу аналітиків і дослідників все більше зосереджується на динаміці поведінки і поширенні потрясінь з однієї галузі в іншу. Цей напрямок одержав назву передачі шоків. На перший план виходить показник типу фінансової стійкості. Головною проблемою таких досліджень залишаються прогалини в статистичної інформації. Але постійні дискусії та робота над аналітичною базою допомагають розвитку даного напрямку.

Цифри - запорука успішного підприємництва

Фінансовий аналіз - це оцінка життєздатності, стабільності і прибутковості бізнесу або окремого процесу. Фахівці розробляють різні коефіцієнти, які узагальнюють статистичні дані. Серед них окреме місце займають показники, що характеризують фінансову стійкість. Узагальнені доповіді фахівців зазвичай використовуються топ-менеджментом для того, щоб приймати ділові рішення. Зокрема, до них відносять:

 • Продовжувати чи зупиняти виробничий процес або його окремі операції.
 • Купувати чи виготовляти певні матеріали власними силами;
 • Купувати чи орендувати спеціальне обладнання і машини для виробництва товарів.
 • Випускати нові цінні папери або взяти кредит в банку для того, щоб збільшити оборотний капітал.
 • Приймати рішення щодо інвестування або позички капіталу.

Все це допомагає зрозуміти показники фінансової стійкості підприємства. На їх підставі менеджмент приймає рішення про вибір між різними альтернативами в ході ведення бізнесу.

Цілі фінансового аналізу

Оцінка успішності діяльності підприємства фахівцями проводиться за чотирма основними напрямками:

 1. Прибутковість. Основне джерело – довідка про доходи, яка описує результати діяльності компанії. Показник – норма прибутку. Успіх у цьому напрямку означає здатність підприємства отримувати прибуток від своєї діяльності і підтримувати зростання в коротко - і довгостроковому періоді.
 2. Платоспроможність. Джерело – бухгалтерський баланс, який відображає фінансовий стан у певний період часу. Успіх у цьому напрямку свідчить про здатність підприємства платити за своїми зобов'язаннями перед кредиторами та третім особам у довгостроковому періоді.
 3. Ліквідність. Джерело - бухгалтерський баланс. Сукупність показників в цьому напрямку означає здатність підприємства підтримувати грошовий потік, задовольняючи свої короткострокові зобов'язання.
 4. І нарешті, стабільність. Основне джерело – це довідка про доходи, так і бухгалтерський баланс. Для того щоб розрахувати абсолютні показники фінансової стійкості, фахівці також використовують цілий ряд інших документів. Стабільність фірми – це її здатність залишатися в бізнесі протягом тривалого періоду часу без значних втрат. Даний показник узагальнює попередні три і базується багато в чому на них.

Методи оцінки стійкості підприємства

У найбільш спрощеному вигляді фінансовий аналіз - це зіставлення різних коефіцієнтів і індикаторів. Їх порівнюють як з ними ж в минулому, так і з аналогічними, але середніми в галузі. В аналізі використовуються відсотки зростання, коефіцієнти платоспроможності, норми прибутку, показники фінансової стійкості підприємства та інші подібні індикатори. Виділяють три види аналізу:

 1. Порівняння з продуктивністю в минулому. Аналітики виділяють періоди (найчастіше по п'ять років) в діяльності підприємства і порівнюють їх з поточним станом бізнесу і між собою.
 2. Порівняння з продуктивністю в майбутньому. Аналітики, використовуючи показники минулого і ряд методів економіко-математичного моделювання, намагаються передбачити напрям подальшого розвитку бізнесу. Екстраполяція – це головне джерело помилок у фінансовому аналізі, оскільки минуле не дозволяє точно визначити неминучість майбутніх невдач або успіхів.
 3. Порівняння з іншими суб'єктами господарської діяльності. Аналітики можуть в цьому випадку брати середні відносні або абсолютні показники фінансової стійкості по галузі, так і використовувати наявну статистичну інформацію з подібним фірмам.

Основні показники фінансової стійкості

Дослідники використовують цілий ряд кількісних індикаторів стабільності. МВФ розробив власні показники фінансової стійкості. Таблиця, подана нижче, дозволяє узагальнити напрацювання вчених в цій галузі. Всі індикатори в ній розділені на шість секторів. Особливості, частота і характер їх застосування будуть розглянуті далі.

Ціни на внутрішньому ринку

реальний сектор

Агрегований показник фінансової стійкості базується на всіх шести галузях. Сектор реальної економіки описують за допомогою зростання ВВП, фіскальної позиції держави і інфляції. Всі ці показники вимірюють кожен місяць, квартал або рік. Зростання ВВП відображає здатність економіки забезпечувати добробут населення, а також ризик її перегріву. Фіскальна позиція - можливість знайти фінансування на проекти, які не перекривають доходи. Чим менше її значення, тим більше вразливість держави через недоступність вільних грошових ресурсів. Інфляція відображає структурні проблеми економіки і суспільну незадоволеність, яка може привести до політичної нестабільності.

Корпоративна частина національного господарства

Показники фінансової стійкості організації або окремого підприємства враховуються в цьому секторі. Оцінка проводиться найчастіше щоквартально або щорічно. Високий корпоративний борг говорить про великий рівень зобов'язань, які можуть стати причиною нестабільності всієї системи. Різниця між кредиторської та дебіторської заборгованістю говорить про ліквідність. Її низький показник може привести до нездатності підприємства платити за своїми коротко- і середньострокових зобов'язань. Дефолти в корпоративному секторі свідчать про неплатоспроможність багатьох підприємств, що в подальшому призведе до проблем в інших галузях і банківській системі.

домогосподарства

Успішність діяльності цього сектора вимірюється за допомогою чистих активів і нерозподіленого прибутку. Великі цифри тут говорять про те, що домогосподарствам вдасться подолати тимчасові труднощі і кризи. Цей сектор в основному представлений малим бізнесом, тому статистику потрібно збирати якомога частіше. Ключові цифри зазвичай представляються щомісяця, квартал і рік.

фінансова система

Цей сектор характеризують цілий ряд показників, перерахованих в таблиці вище. Їх використовують для пошуку проблем в банківській системі. При настанні кризи показники оцінки фінансової стійкості застосовують для знаходження відповіді на питання, у скільки він обійшовся державі і його населенню. Надмірний ріст кількості і величини кредитних і депозитних операцій може свідчити про зростання інфляційного навантаження. Реальні процентні ставки, які перевищують порогові для даної конкретної країни, можуть призвести до збільшення частки заборгованості в ВВП. Низьке значення банківської ліквідності свідчить про наближення структурну кризу.

Фінансові ринки характеризують індекси капіталу, ліквідність і волатильність. Найважливішим при їх аналізі є визначення рівня інтересу інвесторів до національної економіки. Його зниження може призвести до значних фінансових проблем. Зменшення ліквідності не завжди свідчить про проблеми, а може означати швидке зростання економіки, завдяки якому з'являються додаткові інвестиційні можливості всередині неї.

Індикатори зовнішньоекономічної діяльності

Експортно-імпортні відносини країни характеризують реальні валютні курси, резерви, поточні рахунки, рух капіталу і зрілість валютних механізмів. Ці показники можуть відображати несподівані зміни у конкурентоспроможності і стабільності закордонного фінансування внутрішнього боргу.

Розрахунок показників фінансової стійкості

Національне господарство - це величезна кількість ключових секторів, які знаходяться в процесі складної взаємодії. Ситуація додатково ускладнюється нелинейностями, які призводять до поширення потрясінь і їх передачі з однієї галузі в іншу. Існують зв'язку між монетарною і фінансовою стабільністю, так як грошові умови впливають на ціни активів і навпаки. Тому не можна орієнтуватися на окремі показники, нехай і грамотно відібрані. Фінансовий аналіз діяльності як окремого підприємства, так і всієї економіки повинен базуватися на цілому ряді напрямків, на основі стану яких може бути виведений композитний індикатор стійкості.