Днес терминът "марж" е широко използван в замяна, търговия и банкиране. Основната му идея е да се определи разликата между продажната цена и разходи за единица продукт, който може да се изрази под формата на печалба на единица продукция, както и процент от продажната цена (марж на печалбата). Какво е маргиналността? С други думи, това е рентабилността на продажбите. А горното съотношение е основният показател, тъй като определя рентабилността на предприятието като цяло.

Какво е маргиналността?

Какъв е търговският смисъл и значение на този термин? Колкото по-висок е коефициентът, толкова по-печеливш е компанията. Следователно успехът на дадена стопанска единица се определя от нейния висок марж. Ето защо всички решения в областта на маркетинговите стратегии, които обикновено се приемат от мениджърите, трябва да се основават на анализа на разглеждания показател.

Какво е маргиналността? Имайте предвид, че маржът е ключов фактор за прогноза за добива на потенциалните клиенти, разработване на ценова политика и, разбира се, възвръщаемост на маркетинга като цяло. Важно е, че в размера на печалбата, често се споменава като брутният. Във всеки случай тя представлява разликата между печалбата от продажбата на продукта (с изключение на акцизите и ДДС) и цената на производствения процес. Покритието е второто име на изследваното изследване. Тя се определя като част от приходите, която се отнася директно до формирането на печалби и възстановяването на разходите. По този начин основната идея е да се увеличи печалбата на дружеството директно пропорционално на размера на компенсацията за производствените разходи.

Изчисляване на маргиналната печалба

Първоначално трябва да се отбележи, че изчисляването на маргиналната печалба се прави на единица произведен и продаден продукт. Той става ясно, не се очаква ръст на печалбата си чрез издаване на друг елемент стока. Оцени маржа на печалбата не е функция на икономическата структура като цяло, но това може да открие изключително печеливши (и най-нерентабилни) вида на продукта по отношение на възможно печалба от тях. По този начин, маргиналната печалба зависи от цената и променливите производствени разходи. За максимална скорост, трябва или да увеличи маржа за продукти или за увеличаване на продажбите.

Така marzhynalnist продукт може да се изчислява по следната формула: Г-Н = TR - ТВ клип (TR - общия размер на приходите от продажбата на продукта; ТВ клип - променливи разходи). Например, обемът на производство - 100 единици стоки, а цената на всеки от тях - 1000 рубли. На свой ред, променливите разходи, които включват суровини, заплати за работници и транспорт, възлизат на 50 000 рубли. Тогава MR = 100 * 1000 - 50 000 = 50 000 рубли.

За изчисляване на допълнителните приходи, необходими за прилагане на различно формула: Г-Н = TR (V 1) - TR (V) (TR (V) - Приходи от продажба на продукция в момента

Маргинална печалба и равновесна точка

Важно е да се отбележи, че връщането (формула представени по-горе), се изчислява в съответствие с разпределението на фиксираните и променливите разходи в ценообразуването. Постоянните разходи са тези, които са оцелели, дори ако нулев обем от произведения продукт. Те включват наем, някои от плащанията на данък природни заплатите счетоводство, човешки ресурси, мениджъри и обслужващ персонал, както и изплащане на заеми.

Ситуацията, при която приносът към покритието е еквивалентен на сумата от постоянните разходи, наречена равновесна точка.

В критичната продажбите на продукта, така че компанията може напълно компенсира разходите за производството на продукта, без да получава печалба. На снимката по-горе точката на равновесие съответства на 20 единици от продукта. Така приходната линия пресича линията на разходите и приходната линия пресича произхода и отива в зона, където всички стойности са положителни. На свой ред, линията пресича марж на печалба линия фиксирани разходи за производство.

Методи за увеличаване на маргиналната печалба

Въпросът за това, каква маргиналност и как да се изчисли, се разглежда подробно. Но как да се увеличи маржин печалба и a priori може би? Методи MR повишаващите се дължи главно на пътя на повишаване на общото ниво на доход или печалба директно. Те включват организиране на търгове от различни видове, увеличаване на производството за разпределение на постоянните разходи между големи обеми от продукта, проучване на нови пазарни сектори, оптимизиране на използването на суровини, да търсите най-евтините източници на суровини, материали и иновативни рекламни правила. Трябва да се отбележи, че общите основи на маркетинговата индустрия не се променят. Но рекламната индустрия непрекъснато се променя, но основната причина за неговото съществуване и приложение остава същата.