Centralna banka Rusije je navedena kao glavna kontrolna organizacija u bankarskom i finansijskom segmentu Ruske Federacije. Relevantni savezni zakon sadrži odredbe koje u potpunosti regulišu državni poredak rada ove institucije. Radi se o ovom zakonu i o tome ćemo razmotriti u našem članku.

Zakon o Centralnoj banci Ruske Federacije u svojoj konačnoj verziji je opšta odredba

Najnovije izdanje ukazuje da su status, glavni ciljevi, funkcije i zakonska ovlašćenja Centralne banke (na drugoj Banci) u početku utvrđeni Ustavom, opisanom u Federalnom zakonu i drugim relevantnim saveznim zakonima.

Takođe, Centralna banka nije obavezna da odgovori na postojeće obaveze države, i obrnuto. Navedena je kao zasebna pravna lica i vrši takvu delatnost na teret sopstvenog kapitala i samo na sopstvenu. Tekst opštih odredaba naznačen je u devet komentara. Po želji, oni se uvek mogu preuzeti na veb sajtovima profila.

Izmene Zakona o Centralnoj banci u najnovijem izdanju

Poslednje promene u zakonu o Centralnoj banci Rusije izvršene su u junu 2016. (početno usvajanje je bilo u julu 2015. godine). Naročito su precizirani organi za izdavanje dozvola za kreditne institucije, ukidanje dozvola i unutrašnja i unutrašnja emisija novčanih sredstava. Najnovije izdanje takođe je prošlo izmjene u izveštavanju Centralne banke Ruske Federacije nadležnim organima. Plus, promjene su uticale i na vrijeme pregleda žalbi. Aktualni tekst u najnovijoj reviziji može se preuzeti na veb prezentaciji. Hajde da opišemo autoritet ispod.

Na temu: Zakon o osiguranju individualnih depozita u bankama Ruske Federacije

Akreditivi na Federalnom zakonu o Centralnoj banci

Prema tekstu najnovijeg izdanja, Centralna banka Rusije kao organ ima sledeća ovlašćenja:

+7 (499) 703-41-47 - Moskva, Moskovska oblast
+7 (812) 309-83-52 - Sankt Peterburg, Leningradska oblast

 • vrši servisiranje svih novčanih računa u okviru budžeta Ruske Federacije;
 • donosi odluku o licenciranju (povlačenju) kreditnih institucija;
 • uspostaviti verbalnu sliku rublja u Ruskoj Federaciji (plus, i promena kovanog novca);
 • kontroliše proces i operacije u opticaju novčanica u Ruskoj Federaciji;
 • provodi analizu (daje komentare) o usklađenosti sektorskih dokumenata sa ovim zakonom;
 • zaključuje sporazum sa stranim institucijama;
 • izdaje nalog (mandat) koji obavezuje igrače na tržištu;
 • specificira (daje komentar) o prazninama u relevantnom zakonodavstvu.

Zadaci Centralne banke u skladu sa tekstom najnovijeg izdanja su sledeći:

 • zaštitu granice i obezbeđivanje neophodne stabilnosti domaće valute;
 • direktan razvoj i jačanje čitavog bankarskog sistema;
 • aranžira osiguranje stabilnosti i pravilnog razvoja nacionalnog platnog sistema;
 • stalni razvoj nacionalnog tržišta;
 • obezbeđujući zaštitu domaćeg finansijskog tržišta.

Komentari o zadacima i aktuelnom tekstu trebaju se preuzeti sa promjenama iz decembra 2016.

Šta reguliše zakon o Centralnoj banci u Rusiji?

Centralna banka Ruske Federacije je institucija koja reguliše i kontroliše procese u segmentu finansijskih tržišta u skladu sa zakonom.

Ciljevi ovog propisa, kontrola industrije i ekonomski nadzor financijskih igrača je da se osigura siguran razvoj finansijskog segment Rusija (kao što je prikazano čl. 76.1 Federalnog zakona u najnovijem izdanju), pravilno upravljanje rizicima odvija na tržištu, uključujući i brzu detekciju i pretraživanje rješenje za slučajeve krize, vlasništvo nad javnom imovinom, prava i interesa direktnih učesnika na tržištu, osiguravatelji, osigurana lica i korisnika, pokriva takav sootvetstv sa važećim zakonima, pl jus osigurana lica sa igračima i članovima privatnih penzionih segmentu privatnog penzijskog osiguranja, drugih potrošača bankarskih usluga (osim bankarskog potrošača dug) obavezno penzijsko osiguranje.

Tema: Zakon o ličnim podacima sa promenama od 1. januara 2016