Людські ресурси являють собою потенційні можливості людини в плані трудової, розумової або фізичної діяльності.

Визначення поняття

Людські ресурси — це певна сукупність якостей і характеристик людини, яка характеризує його здатність до діяльності певного роду. Крім того, варто зазначити, що дане поняття може розглядатися в контексті окремо взятої організації, регіону чи держави в цілому.

Людські ресурси можуть бути розглянуті з кількох точок зору. Так, досить великий інтерес представляє індивідуальний потенціал окремо взятої людини. Якщо розглядати дане поняття в контексті колективу, то мова піде про соціально-психологічному аспекті. Якщо ж потрібно визначити сукупний потенціал суспільства в цілому, то говорять про соціологічному дослідженні.

Управління людськими ресурсами

Оскільки функціонування будь-якого підприємства базується на людському факторі, то з'являється об'єктивна необхідність у регулюванні цього процесу. Управління людськими ресурсами ставить своєю метою найбільш ефективне використання праці персоналу з метою отримання максимальної економічної вигоди. Цей процес заснований не тільки на вміння організувати колектив з кількісної і якісної точки зору, але також і на умінні використовувати психологічні прийоми.

Кожен менеджер повинен бути готовим до того, що керівництво персоналом — це більш складний процес, ніж управління технологічною частиною виробництва. Це пов'язано з високою ймовірністю виникнення конфліктних ситуацій як у робочих, так і з особистих питань.

Людські ресурси і персонал

Досить часто при здійсненні практичної діяльності по управлінню кадрами межа між поняттями персоналу і людських ресурсів дещо розмивається. Тим не менш, це не зовсім одне і те ж, а тому варто чітко знати різницю між ними.

Так, говорячи про кадрах, варто відзначити, що до них належать лише ті люди, які працюють на підприємстві на підставі офіційно оформлених трудових відносин. А якщо говорити про персонал, то тут мається на увазі частина працівників, що відносяться до оперативного управління, а також позаштатні співробітники.

Таке поняття, як людські ресурси, є набагато більш ємним і широким. Воно передбачає здібності і потенційні можливості людини щодо його фізичної, розумової та емоційної діяльності, які допомагають йому ефективно брати участь у виробничій діяльності.

Якщо розглядати людські ресурси і персонал з точки зору управління, то варто відзначити, що в першому випадку вирішуються глобальні довгострокові завдання, а у другому йдеться про оперативних програмах.

Планування людських ресурсів

Планування передбачає чітке визначення потреби і вартості людських ресурсів на певний момент часу. Оцінюється не лише кількість, але також і кваліфікаційні показники.

Ефективне планування наступним чином впливає на результати роботи підприємства:

 • оптимізація виробничого процесу, яка полягає у визначенні точного необхідної кількості працівників
 • вдосконалення механізмів підбору персоналу, які дозволяють прийняти на роботу співробітників, які чітко відповідають вимогам, пропонованим організацією
 • розробка сучасної системи навчання нових співробітників, а також підвищення кваліфікації наявних
 • вивчення ретроспективних показників і визначення тенденцій, які дають можливість спрогнозувати майбутню кадрову ситуацію
 • продумана політика у сфері управління кадрами дозволяє значно скоротити витрати і підвищити економічну ефективність роботи підприємства.

Ресурси як система

{!LANG-5d1a1c0c65911830d5f348869427b5d9!}

 • оцінка наявних ресурсів, а також планування майбутньої потреби в них
 • вивчення ситуації на ринку праці
 • відбір кадрів за психологічними та професійними характеристиками
 • вжиття заходів щодо підвищення ефективності діяльності персоналу
 • вивчення рівня життя працівників та дії, спрямовані на його поліпшення
 • розробка нового або вдосконалення існуючого механізму мотивації і стимулювання співробітників до ефективної праці
 • заохочення ініціативи, а також стимулювання до новаторського праці.

Управління ресурсами

Система управління людськими ресурсами ставить перед собою дві основні цілі:

 • безперервний аналіз ситуації з кадрами з метою своєчасного забезпечення ними організації
 • створення для співробітників максимально комфортних умов, в яких вони зможуть ефективно реалізувати свій трудовий та інтелектуальний потенціал.

Для того щоб управління людськими ресурсами в організації було ефективним, необхідно дотримання ряду обов'язкових умов:

 • цілі повинні бути сформульовані чітко, а також мати реально досяжні границі
 • аналіз роботи підприємства бути глибоким і комплексним
 • персонал повинен бути повністю забезпечений всіма необхідними ресурсами для роботи
 • кожен працівник повинен виконувати ті обов'язки, які відповідають рівню його кваліфікації
 • трудовий процес необхідно здійснювати з використанням найсучасніших технологій.

Розвиток ресурсів

Людський потенціал має тенденцію до постійного зростання. Це пов'язано з тим, що з часом підприємство або організація починають вимагати все більшої віддачі від своїх співробітників. Саме тому розвиток людських ресурсів є одним з ключових питань керівництва фірми.

Одним із найскладніших періодів для будь-якого працівника є його адаптація на підприємстві. Мало того, що новачки зобов'язані ознайомитися з усіма організаційними моментами, вони також повинні зайняти певне місце в колективі і пройти через серйозний психологічний тиск. Величезне значення має також введення людини в нову посаду, а саме — ознайомлення з посадовими обов'язками.

Величезне значення в протіканні цих процесів грає політика керівництва підприємства з даних питань. Важлива також і доброзичлива атмосфера, потрібно і методичне забезпечення. Так, наприклад, великі фірми мають таку практику, як проведення лекцій та семінарів для нових кадрів, а також впровадження навчальних програм.

Проблеми людських ресурсів підприємства

Однією з найважливіших проблем, з якою стикається людський ресурс підприємства, є приділення недостатньої уваги даного питання. Тим не менш управління людьми вимагає спеціальних знань, а також навичок і механізмів. Так, перше, на що варто звернути увагу — це розвиток лідерства в колективі. Причому це має стосуватися саме робочих моментів, а не особистих взаємовідносин співробітників. На жаль, вітчизняні підприємства нерідко цим нехтують.

Ще однією важливою проблемою організацією є приділення недостатньої уваги або ж повне ігнорування необхідності управління людськими ресурсами. Проте варто розуміти, що кадри не мають здатності до саморегулювання. Повинна бути вироблена чітка політика щодо даного питання.

Однією з найбільш серйозних недоробок сучасного керівництва є розгляд організації окремо від персоналу. Так, іноді працівники виявляються не готові до змін у роботі підприємства.

Концепція управління персоналом

Дана категорія включає в себе кілька аспектів:

 • економічна складова
 • суворе підпорядкування єдиному керівнику
 • визначення чіткої ієрархії управління
 • розробка норм дисципліни, а також системи заохочень і стягнень
 • чітке визначення зони відповідальності кожного з співробітників
 • розробка організаційної культури, завдяки якій персонал відчуває єдність трудового колективу.

Найбільшою помилкою можна вважати недооцінку людської складової в роботі підприємства. Найчастіше саме це недогляд керівництва є причиною серйозні економічних проблем.

Специфіка людських ресурсів

Людські ресурси організації мають ряд особливостей, які відрізняють їх від інших ресурсів організації:

 • людям властиво емоційно і, часом, непередбачувано реагувати на ті чи інші зміни в роботі підприємства
 • оскільки людина володіє інтелектом, то він постійно вдосконалює свої знання та навички, що повинно безперервно підкріплюватися зусиллями з боку керівництва
 • працівники усвідомлено підходять до вибору роду своєї діяльності.

{!LANG-2c8180999ede315ecb037e68064d8ede!}

Рекомендації по експлуатації людських ресурсів

Для того щоб використання людських ресурсів на підприємстві було ефективним, менеджери повинні керуватися низкою рекомендацій у своїй діяльності:

 • найкращою мотивацією для співробітників стане наочна демонстрація кар'єрного зростання вищого керівництва (персонал повинен ставити перед собою конкретні цілі і усвідомлювати реальність їхнього досягнення)
 • одним з найважливіших аспектів є оплата праці (навіть у найважчі та кризові періоди працівники повинні одержувати обумовлену суму, усвідомлювати свою цінність для організації)
 • співробітники повинні досконально знати вичерпну інформацію про своєму підприємстві, а також механізм отримання прибутку (знання працівників не повинні обмежуватися вузьким колом їх обов'язків)
 • у спілкуванні з кожним із співробітників варто керуватися повагою, адже кожен з них має можливість піти в іншу організацію.

Роль людських ресурсів повинна чітко усвідомлюватися на всіх рівнях. Це один з найбільш важливих елементів функціонування не тільки окремо взятого підприємства, але й держави в цілому. Людина — це найвища цінність, а найбільший інтерес в економічному плані представляють його здібності та інтелект.