Відповімо на питання: «Що таке менеджмент?» Перш за все слід визначитися з самим терміном. Слово «менеджмент» в перекладі з англійської мови (manaqament) означає «управління», «керівництво». Сьогодні під цим терміном розуміють науку про управління, здійснюваному в умовах ринкової економіки.

Різні погляди на менеджмент

Можна по-різному відповісти на питання про те, що таке менеджмент. Це поняття є дуже широким. Спрощено воно трактується як вміння змусити людей займатися своєю справою, домагатися поставлених цілей. У більш широкому тлумаченні його можна розглядати відразу в декількох аспектах. По-перше, менеджмент являє собою галузь знань, яка за допомогою мистецтва управління досягає успіху в області економіки, соціології, психології та ін. Друга можлива відповідь на питання про те, що таке менеджмент, наступний: це забезпечення гармонії в здійсненні діяльності тієї чи іншої фірми, її ефективного функціонування в умовах жорсткої конкуренції. У загальному вигляді це процес встановлення цілей, формування ресурсів для досягнення поставлених цілей, подальша оцінка результативності та визначення подальших стратегічних дій.

Зміст менеджменту можна розглядати з різних сторін:

 • Як мистецтво і метод управління.
 • Як вид діяльності, а також процес прийняття управлінського рішення.
 • Як окремий аспект управління діяльністю тієї чи іншої організації.

Розкриваючи питання про те, що таке менеджмент, слід зауважити, що це управління не предметами, а організацією і технікою роботи людей згідно з програмами і принципам.

Види і напрямки менеджменту

Є різні види і напрямки менеджменту:

 • маркетинговий, який має справу з поширенням товарів
 • виробничий, кадровий, фінансовий
 • транспортний, що реалізує поставки товарів
 • адміністративний, який регулює діловодство і внутрішні зв'язки бізнесу
 • міжнародний, що регулює зовнішньоекономічні зв'язки, імпорт, експорт, науково-технічне співробітництво і так далі.

Менеджмент та управління

Як ви бачите, поняття менеджменту комплексне, фундаментальне. Воно відображає найважливіші властивості і стійкі відносини в процесах управління фірмою.

Разом з тим управління і менеджмент - це не одне і те ж. Між ними існують деякі відмінності. Менеджмент є поняттям, що включає в себе наступні складові частини:

 • управління науковими дослідженнями та технологічними розробками
 • маркетинг
 • управління трудовими ресурсами
 • управління фінансами
 • управління самим процесом виробництва.

Довгі роки в нашій країні під поняттям «управління» розумілося керівництво процесом виробництва як головною галуззю народного господарства. Таке розуміння не втратило свого значення і сьогодні, але розглядається вже як частина менеджменту.

Історія розвитку менеджменту

Поняття менеджменту має свою історію розвитку, свої концепції, теорію і практику. Вважається, що його виникнення відноситься до кінця XIX - початку XX століття. За цей період суттєво змінювалася сутність менеджменту, його теорія, концепції та цілі. Формувалися його національні школи. Найбільш значущими стали американська, британська, японська.

У тридцяті роки ХХ століття була особливо усвідомлена значимість менеджменту. Ця діяльність перетворилася в окрему професію, а область знання стала самостійною дисципліною. Створювалися навчальні заклади з підготовки фахівців з управління. Менеджмент захопив практично весь світ, включаючи і країни, що розвиваються. У 1964 році в США створюється міжнародний корпус управлінської допомоги з підготовки фахівців для багатьох країн.

Японська школа менеджменту

Цікавим є сутність менеджменту японської школи, його характерні риси. Ця школа виникла в кінці 50-х років ХХ століття. Японці сприйняли менеджмент як головну рушійну силу прогресу. В даний час японська школа - одна з найефективніших в світі. Успіх її визначається цілою низкою чинників. Перш за все при її створенні враховувався національний менталітет нації. Далі головний акцент зроблений на вміння індивідуально працювати з людьми. Разом з тим японський менеджмент орієнтується не на індивідуальну, а на групові форми організації праці. У фірмах створюються команди управлінців, які вирішують все виробничі і збутові проблеми з метою підвищення ефективності виробництва. Використовується механізм колективної відповідальності, коли всі члени колективу беруть участь у прийнятті управлінських рішень та, відповідно, несуть рівну відповідальність.

Менеджмент сьогодні

На нинішньому етапі розвитку людства з мінливими умовами життя і діяльності в усіх сферах життя, загострюється істотно підвищується значення менеджменту. У його дослідженнях широко використовуються досягнення різних наук: економіки, математики, кібернетики, соціології, психології та інших, тобто сучасний менеджмент стає областю застосування знань наукових досліджень різних напрямів. Системний підхід дозволив інтегрувати досягнення всіх національних шкіл менеджменту і використовувати їх в теорії і практиці управління.

Організація в теорії менеджменту

У теорії менеджменту «організація» - це поняття, що означає будь-яку групу людей, які об'єднані для реалізації конкретних цілей. Для того щоб можна було говорити про організацію, створена група людей повинна відповідати деяким вимогам:

 • кількість людей в групі повинно бути не менше двох
 • загальна мета відома всім членам даної організації
 • загальні і при цьому узгоджені один з одним наміри для досягнення поставлених цілей.

Таким чином, ми можемо розглядати організацію в менеджменті як соціальне утворення, яке об'єднує безліч людей зі спільними прагненнями для досягнення спільної мети. Організація вважається успішною, якщо вона ефективно добивається своєї мети.