Щоб підприємство функціонувало безперебійно і ефективно, повинен бути забезпечений якісний менеджмент. Поняття і сутність цього терміна мають безліч трактувань, розроблених провідними вченими та економістами. Варто відзначити, що поняття менеджменту, хоч і схоже з таким явищем, як управління, але в той же час істотно відрізняється від нього.

Менеджмент: поняття і сутність

Для того щоб ефективно управляти організацією, важливо досконально вивчити теоретичну сторону питання. Особливо це стосується такої сфери діяльності, як менеджмент. Поняття і сутність даного поняття можуть бути виражені в таких термінах, як керівництво, адміністрування, розпорядження, управління та інші синоніми. Крім того, це окрема дисципліна, яку вивчають в навчальних закладах.

Варто зазначити, що для того, щоб стати ефективним керівником, важливо знати, на яких постулатах ґрунтується менеджмент. Поняття і сутність цього явища базуються на таких основних моментах:

 • лояльне ставлення до підлеглих, що створює здорову атмосферу в колективі
 • почуття особистої відповідальності менеджера за результати роботи організації
 • налагоджені комунікації як по вертикалі, так і між рівноправними підрозділами
 • заохочення ініціативи серед робітників, що допомагає розкриттю їх здібностей, а також пошуку нових ідей
 • залучення всіх працівників до діяльності з метою створення відчуття спільної мети
 • безперервний моніторинг зовнішнього середовища з метою своєчасного реагування на зміни
 • у роботі з підлеглими має бути розроблена політика, спрямована на їх задоволення
 • безпосередню участь керівника у всіх виробничих процесах
 • дотримання ділового етикету як всередині організації, так і в роботі з контрагентами
 • акуратність у веденні справ
 • знання фундаментальних принципів і правил менеджменту, а також використання їх в роботі
 • безперервна самоосвіта та особистісне зростання.

Таким чином, можна сказати, що поняття і сутність менеджменту полягають в безперервному плануванні, мотивуванні, організації діяльності, а також контроль над оной на кожному з етапів.

Що розуміють під словом «менеджмент»

Сутність і зміст поняття менеджмент можна охарактеризувати наступним чином:

1. Це наука, яка визначає теоретичні основи управління підприємством.

2. Поняття, сутність менеджменту має на увазі безпосередньо процес регулювання діяльності організації.

3. Це творчі здібності, які визначають вміння людини швидко приймати ефективні рішення.

4. Це апарат управління, який включає в себе менеджмент різних рівнів.

Школи менеджменту

Поняття і сутність менеджменту формулювалися абсолютно по-різному економістами, які ставилися до різних наукових течій. Виходячи з цього, можна виділити кілька основних шкіл, а саме:

 • Школа наукового управління. Мала на увазі, що менеджмент повинен бути заснований на точних даних, отриманих в результаті вимірів і хронометражу. При цьому працівники були виключно механізмом досягнення виробничих цілей, а тому до уваги бралися тільки їх фізіологічні особливості і потреби.
 • Адміністративна школа. Ставила перед собою таку мету, як розробка універсальних принципів, які стануть запорукою успішної діяльності будь-якої організації. При цьому кожен з представників даної течії мав безпосередній досвід управлінської діяльності.
 • Школа людських відносин. Вперше виносить на перший план людський фактор. Працівник перестає сприйматися лише як трудова одиниця. Починають прийматися до уваги його психологічні особливості, що допомагає підвищити ефективність виробництва.
 • Виникнення школи кількісних методів безпосередньо пов'язано з розвитком обчислювальної техніки і кібернетики. Упор робиться на розробку нових ефективних методик прогнозування, а також алгоритмів виконання планів.

Моделі менеджменту

Варто зазначити, що сутність і зміст поняття «менеджмент» багато в чому залежать від національних особливостей держави, де функціонує підприємство. Таким чином, в теорії управління виділяються наступні моделі:

 • На формування азіатської моделі менеджменту величезний вплив зробили релігійні вчення і течії. Саме тому в організації виробництва ключову роль відіграють такі категорії, як взаєморозуміння і повага. Зважаючи на те, що персонал підбирається ретельно і виходячи з рівня освіти, між співробітниками встановлюються довірчі відносини. Тут працівники націлені на загальний результат, а не на самовираження.
 • Західна модель менеджменту спирається більше на практичну сторону питання і передбачає не колективізм, а індивідуальну відповідальність за результати роботи. При цьому відносини між працівниками повинні бути виключно робочими (дружба і близькі контакти не вітаються). Всі повноваження по управлінню виробництвом належать виключно керівнику, а працівники лише виконують директиви.

Варто відзначити, що, з огляду на національних особливостей в чистому вигляді дані моделі можуть використовуватися виключно на своїй «батьківщині». Проте багато організацій експериментують, намагаючись створювати нові методи, що поєднують в собі принципи азіатської та європейської моделей.

Сутність понять «менеджмент» і «управління»

Економічній науці відомий ряд термінів, які хоч і близькі за значенням, але не є рівнозначними. Так, сутність понять «менеджмент» і «управління» багато ототожнюють, що є помилковим. Варто зазначити, що перший термін більш широкий.

Якщо говорити про управління на підприємстві, то воно включає в себе весь спектр діяльності з розподілу ресурсів і обов'язків для досягнення цілей, які були поставлені керівництвом. Якщо ж говорити про менеджмент, то це сукупність методів і механізмів, за допомогою яких здійснюється досягнення заздалегідь запланованого результату.

Що таке фінансовий менеджмент

Поняття та сутність фінансового менеджменту полягають в сукупності специфічних прийомів по забезпеченню максимального рівня прибутку, а також мінімізації ризику настання банкрутства. Ця категорія включає планування фінансових показників, а також регулярну оцінку економічного стану підприємства з метою своєчасного реагування на відхилення. Сюди також входить управління ліквідністю та побудову взаємин з різного роду фінансовими інститутами.

Головне завдання фінансового менеджменту - це забезпечення регулярного та безперебійного надходження фінансових коштів для нормального функціонування організації. Якщо ж говорити про довгострокову перспективу, то повинна бути забезпечена не просто виживання підприємства, але також і досягнення максимально можливих показників прибутку.

Стратегічний менеджмент

Поняття і сутність стратегічного менеджменту полягають у тому, що цей механізм має на увазі постановку довгострокових цілей, а також розробку і здійснення заходів по їх досягненню. Однією з головних завдань є формулювання і розробка стратегії, яка визначає напрямок діяльності організації. На підставі цього проводиться розробка цілей і тактичних кроків.

Якщо говорити про стратегічному менеджменті, то він виконує в організації наступні функції:

 • визначення системи взаємодії між внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства
 • виявлення загального напрямку вектора діяльності організації, на підставі чого проводиться деталізація цілей і завдань
 • забезпечення тісних і налагоджених взаємозв'язків між різними підрозділами підприємства
 • своєчасне виявлення відхилень і адекватна реакція на них
 • складання досить точних прогнозів щодо розвитку організації і галузі в цілому.

Стратегічний менеджмент спрямований в першу чергу на те, щоб визначити поточний стан підприємства (як об'єктивне, так і щодо основних конкурентів). Далі варто скласти реалістичний план (на основі даних про розвиток підприємства як в минулі роки, так і в звітному періоді), в якому буде зазначено перспективний стан організації. На підставі цього повинен бути вироблений чіткий механізм дій, який приведе організацію з поточного стану до цільових показників.

Цілі та завдання менеджменту

В рамках теми «Поняття, сутність, цілі менеджменту» варто докладніше зупинитися на останніх. Вони визначають конкретний стан, яке повинно бути досягнуто за результатами діяльності. Якщо говорити про загальні цілі менеджменту, то вони полягають в плануванні певних показників, а також їх досягненні. Також сюди можна включити безперервне управління виробництвом і мотивування персоналу.

Однією з основних завдань менеджменту є забезпечення виживання організації. Суть полягає в тому, що навіть в критичні моменти підприємство повинно залишатися на плаву, забезпечуючи хоча б мінімальний рівень прибутку і зберігаючи своє місце на ринку. У тому випадку, коли дана мета досягнута, варто переходити на новий рівень, який має на увазі рух до максимальних економічними показниками.

Оскільки економічне середовище характеризується нестабільністю, то однією з важливих задач менеджменту можна вважати уникнення ризиків. При цьому важливо не тільки реагувати на коливання зовнішнього і внутрішнього середовища, але також і вміти їх передбачити з метою вироблення профілактичних заходів.

Говорячи про такі категорії, як поняття, сутність і завдання менеджменту, можна виділити наступні пункти:

 • формування виробничої програми у відповідності з потребами потенційних клієнтів (для цього проводяться відповідні дослідження
 • пошук кваліфікованих фахівців, які повинні зайняти як управлінські, так і робочі посади;
 • розробка системи мотивації, яка включає поліпшення умов праці і фінансові стимули, що сприятиме зацікавленості персоналу в досягненні цілей організації
 • визначення стратегічного напряму, згідно з яким буде розвиватися підприємство
 • складання чітких планів як по підприємству в цілому, так і по окремим його підрозділам;
 • виявлення потреби в різного роду ресурсах для безперебійної роботи підприємства та пошук шляхів їх забезпечення
 • безперервний контроль відповідності досягнутих показників плановим.

Функції менеджменту

Сутність поняття «функції менеджменту» ми вже, в принципі, позначили. Суть полягає в тому, що всі види управлінської діяльності повинні сприяти досягненню цільового стану організації. До них прийнято відносити такі:

 • Планування — це одна з головних категорій менеджменту, які визначають його сутність. Основні поняття менеджменту нерозривно пов'язані з передбаченням майбутньої ситуації, а також визначенням бажаного стану організації в конкретний період часу. Крім визначення планових показників, також мається на увазі розробка конкретних заходів щодо приведення підприємства до бажаного стану.
 • Функція організації — передбачає розробку відповідної структури підприємства, яка забезпечить ефективну цілеспрямовану діяльність. Тут також мається на увазі забезпечення виробничого процесу всіма необхідними ресурсами — тимчасовими, трудовими, матеріальними, фінансовими і так далі. Крім того, відбувається визначення обов'язків та напрямки діяльності кожної окремо взятої структурної одиниці.
 • Мотивація — передбачає розробку і реалізацію заходів, які допомагають стимулювати працівників підприємства до більш продуктивної праці. Створюючи сприятливі умови для персоналу, ви зможете забезпечити високу ефективність виробництва, а тому цього моменту варто приділяти особливу увагу.
 • Контроль — передбачає безперервний моніторинг поточних показників на предмет відповідності їх поставленим цілям. Цей процес допомагає вчасно помітити відхилення, а також оперативно вжити заходи щодо їх усунення. Виконання цієї функції покладено на спеціальний підрозділ, тим не менше генеральний директор також приймає безпосередню участь.
 • Координація — це одна з основних функцій менеджменту, адже вона передбачає забезпечення взаємозв'язків між різними підрозділами підприємства. Тут використовуються різні методи комунікації, а також встановлюється система звітності.

Види менеджменту

Економічна наука вивчає сутність, поняття та види менеджменту. Так, можна виділити наступні основні категорії, відповідно до галузі діяльності:

 • Виробничий менеджмент — відноситься безпосередньо до процесу виготовлення продукції, надання послуг або здійснення інших операцій, які відносяться до основної діяльності підприємства. Це стосується організації, постачання, планування, а також розстановки кадрів по робочих місцях.
 • Фінансовий менеджмент означає управління всіма фінансовими потоками, які здійснюються як всередині організації, так і з зовнішніми контрагентами. Тут мова йде про розробку методів і механізмів, які забезпечать своєчасне і повне забезпечення організації грошовими коштами, що дозволить задовольнити виробничі потреби і забезпечити економічну стійкість.
 • Інноваційний менеджмент — виконує завдання безперервного відновлення всіх систем організації для того, щоб привести їх у відповідність з науково-технічним прогресом. За це відповідає окрема служба, яка займається вивченням новітніх наукових розробок, а також адаптацією їх до існуючих виробничих умов.
 • Інвестиційний менеджмент — передбачає процес залучення фінансових потоків з зовнішніх джерел, а також управління ними. Тут йдеться про створення привабливого іміджу організації, який сприятиме припливу грошових ресурсів, а також правильному їх розподілі для отримання відповідної вигоди.
 • Антикризовий менеджмент покликаний зберегти організацію на плаву в період економічної нестабільності як внутрішньої, так і зовнішньої середовища. Варто зазначити, що дані дії повинні носити не реактивний, а переважно превентивний характер. Важливо спрогнозувати можливі фінансові коливання, щоб не допустити негативних реакцій з боку виробництва.
 • Міжнародний менеджмент — це механізми і процеси управління співробітництвом між підприємствами, які функціонують в різних країнах світу. Крім вивчення попиту та доцільності укладання ділових відносин, тут також повинні враховуватись особливості іноземного законодавства, а також традиції ведення бізнесу.
 • Стратегічний менеджмент — спрямований на довгострокову перспективу. Тут важливо визначити напрям діяльності підприємства з урахуванням прогнозів і тенденцій розвитку економіки. Це основа функціонування організації, виходячи з якої розвиваються всі інші елементи управління.

Система менеджменту

Ми розглянули поняття, сутність системи менеджменту. Залишилося помітити, що подібна діяльність спрямована на управління фінансовими ресурсами, яке включає наступні складові:

 • місію підприємства
 • базові показники визначення ефективності
 • налагоджені виробничі процеси
 • ефективна організаційна структура
 • інформаційне забезпечення;
 • фінансовий добробут.

Провідні економісти і вчені постійно займаються вивченням таких питань, як сутність, поняття менеджменту, організація. Менеджмент можна визначити як сукупність механізмів з регулювання роботи підприємства. При цьому даний термін варто відрізняти від управління. Другий є більш широким за змістом. Він можна застосувати не тільки до підприємницької діяльності, але також і до інших сфер людського життя. Якщо говорити про менеджмент, то це не просто діяльність з організації виробництва, але також і повноцінний розділ економічної науки. Також під цим поняттям може матися на увазі управлінський апарат і особливі здібності директора або інших співробітників організації.

Сутність та основні поняття менеджменту формувалися під впливом різних шкіл. Спочатку мова йшла про науковому підході, заснованому на точних вимірах і нормативних показниках. Тут персонал сприймався виключно як робочої сили, а увага приділялася лише фізіологічним особливостям і потребам. Що стосується адміністративної школи, то її теорія більш реалістична, адже кожен з її представників мав безпосереднє відношення до управлінської діяльності. Говорячи про школу людських відносин, варто відзначити, що тут працівник виходить на новий рівень. Беруться до уваги не тільки фізіологічні потреби, а також і психологічні особливості. З розвитком сучасної обчислювальної техніки з'являється школа кількісних методів, яка вибудовує управління підприємством на підставі чітких економічних розрахунків і прогнозів.

Варто зазначити, що на формування традицій і особливостей менеджменту не останнє вплив надає національна приналежність. Так, якщо мова йде про азіатських країнах, то тут підприємство позиціонується як сім'я. Проповідується повагу і взаємна підтримка між працівниками. При цьому виробляється почуття колективної відповідальності і бажання працювати на благо організації. Найчастіше працівник все життя працює на одному і тому ж підприємстві, поступово просуваючись по кар'єрних сходах. Що стосується європейських країн, то їх модель менеджменту можна охарактеризувати виразом «кожен сам за себе». Створюється атмосфера конкуренції, а відповідальність за кожну ділянку дейтельности індивідуальна. При цьому співробітники активно мігрують між різними підприємствами.

Отже, ми розглянули сутність, основне поняття менеджменту. Ця діяльність тісно пов'язана з плануванням, яке передбачає вироблення «дорожньої карти» роботи підприємства. Далі слід вирішення організаційних питань, таких як формування відповідної структури і розстановка кадрів по місцях. Щоб співробітники як слід виконували свої обов'язки, їх слід мотивувати за допомогою матеріальних і нематеріальних стимулів. При цьому всі виробничі процеси необхідно постійно контролювати, щоб вчасно виявляти відхилення від плану. Варто також відзначити важливість такої функції, як координація, яка забезпечує ефективну взаємодію між структурними підрозділами.