Багато людей у ​​своєму житті стикалися з нерозумінням основних бухгалтерських термінів. У даній статті буде розказано, що таке сальдо, і розглянуті основні моменти, пов'язані з ним.

Термін має італійське походження і позначає залишок за певним бухгалтерського рахунку. Сальдо визначається як різниця між дохідною і видатковою частинами балансу за певний проміжок часу.

Залежно від того, яка зі сторін більше, може бути позитивне або негативне сальдо. Однак відповідна економічна категорія знаходить відображення не тільки в бухгалтерії, а й при аналізі платіжного і торгового балансів країни, а також при роботі на торгових і валютних біржах.

Роль в бухгалтерському обліку

Що таке сальдо в бухгалтерському обліку? Це або різниця між залишками на дебеті і кредиті підприємства, або показник, що характеризує рух грошових коштів на рахунках підприємства (надходження і списання) на певну дату.

Розрізняють дебетове і кредитове сальдо. Перше виникає за умови, що дебет перевищує кредит і відбивається в активній частині балансу. Кредитове відображає дзеркально протилежну ситуацію і відбивається в пасивах підприємства. Рахунок без будь-якого залишку вважається закритим і володіє нульовим сальдо. Деякі рахунки бухгалтерського обліку можуть мати два типи сальдо - дебетове і кредитове.

Найчастіше аналізується окремий проміжок функціонування підприємства, а не вся його бухгалтерська історія. Цим періодом може бути місяць, квартал або рік. Даний підхід передбачає використання таких параметрів, як:

  • сальдо входить - залишок по рахунку на початок досліджуваного звітного періоду;
  • сальдо за період - сума всіх операцій певного проміжку часу;
  • обороти (кредитовий і дебетовий) - зміни залишків на рахунках за досліджуваний період;
  • сальдо кінцеве - залишок на рахунку на кінець звітного періоду.

Розраховується даний показник в такий спосіб.

  1. Для активного сальдо - це сума вхідного сальдо і різниці дебетового і кредитового оборотів.
  2. Для пасивного - до суми кредитного сальдо додається різниця кредитового і дебетового оборотів.

Місце в системі платіжного балансу

Тепер розберемося, що таке сальдо в системі зовнішньоторговельних відносин. Це різниця між величинами експорту та імпорту певного часового проміжку. Розрізняють сальдо платіжного і торгового балансів.

Основою дослідження торгового балансу країни є визначення різниці експорту та імпорту, величина якої визначається в торговому балансі країни, який може бути як позитивним, так і негативним. Більш детально розглянемо це поняття в наступних розділах статті.

Що таке сальдо платіжного балансу? Це економічний показник, який є різницею між фінансовими платежами з-за кордону і відрахуваннями з нашої країни. Позитивне сальдо характерно при перевищенні надходжень над відтоком, негативне - навпаки. При останньому відбувається зменшення валютного резерву держави, що вкрай негативно позначається на його економіці.

Яким чином визначається сальдо?

Головним завданням працівника бухгалтерії є точний облік руху коштів на підприємстві і їх документування. Причому роль відіграє навіть одна копійка, недолік якої може привести до серйозних розбіжностей.

Всі операції фіксуються безперервно за допомогою бухгалтерських проводок, системою подвійного запису в спеціально відкритих рахунках обліку. Дослідження рахунків бухгалтерського обліку та методу подвійного запису допоможе краще зрозуміти, що таке сальдо в бухгалтерському обліку.

Рахунок бухгалтерського обліку - це окрема позиція (по ній відслідковуються переміщення коштів, а також джерела їх формування), яка містить дві сторони: дебетову і кредитову. Подвійна запис відображає переміщення коштів з обох сторін, не впливаючи на показник загального балансу. Сальдо розраховується шляхом віднімання з суми записів, що характеризують парафії по одній стороні витрат і по інший. Сальдо за дебетом формується в тих випадках, коли дебет перевищує кредит, в противних ситуаціях воно кредитове. Показник, що дорівнює нулю, характерний для закритих рахунків.

Згідно із законом збереження бухгалтерського обліку, сума всіх сальдо по рахунках підприємства повинна дорівнювати нулю, тобто суми підсумків по дебету і кредиту рівні.

Як правильно розрахувати початкове сальдо?

Як вже говорилося, початкове сальдо визначається як різниця по дебету і кредиту певного рахунку на підставі попередніх операцій на кінець звітного періоду. Наприклад, людина пішла в магазин 30 грудня, де витратив 3000 рублів, після чого ввечері отримав аванс в розмірі 15 000 рублів. 2 січня також були здійснені покупки на загальну суму 1500 рублів. Виходячи з того, що сальдо початкове дорівнює показнику залишку попереднього періоду, можна розрахувати його величину на 1 січня: 15 000 - 3000 = 12000 рублів.

Для розрахунку сальдо на підприємстві доцільно завести картку з досліджуваного рахунком. Наприклад, для розрахунку залишку грошей в касі підприємства необхідно обчислити різницю по дебету і кредиту п'ятдесятого рахунку за минулий період. Цей показник і буде початковим сальдо.

Експортні та імпортні операції

Основою міжнародної торгівлі є два протилежних механізму - експорт та імпорт. Абсолютно всі сучасні розвинені країни виступають як в ролі імпортерів, так і експортерів в системі світової економіки. Так в чому суть даних економічних процесів?

Для чого потрібна міжнародна торгівля?

Експорт та імпорт - це два протилежні процеси, завдяки яким можна міркувати про ступінь економічного розвитку держави. Це два найважливіших механізму як внутрішньої, так і зовнішньої економіки країни.

Імпорт - це ввезення іноземних товарів країною-імпортером на територію нашої держави, а експорт - це протилежна економічна категорія, яка позначає вивезення національних товарів за кордон країни-експортера і подальшу їх реалізацію. Товаром може бути як кінцева продукція, так і сировину, напівфабрикати, навіть послуги. Продукція, яка виробляється в межах національної економіки, носить назву національного товару.

Що таке сальдо торгового балансу?

Всі світові країни є імпортерами. Різниця між ними лише в тому, що у одних переважає імпорт, а у інших - експорт. Підрахувати сумарну величину імпорту та експорту можна за допомогою підсумовування всіх товарних позицій, що ввозяться і вивозяться з країни. Різниця між двома цими економічними категоріями отримала назву «сальдо торгового балансу».

Те, яким буде сальдо країни (позитивним або негативним), визначається відніманням суми вартостей експортованої продукції і товарів, що ввозяться в якості імпорту. Якщо переважає вивіз товарів з країни, сальдо буде позитивним (активним), якщо ж більше ввозиться, то - негативним (пасивним).

Позитивне сальдо свідчить про те, що всі проведені в країні продукти не можуть бути спожиті, а також про наявність попиту на них за кордоном.

Негативний показник сальдо є індикатором поганих тенденцій в національній економіці і залежності від імпорту. Результатом такого дисбалансу стає обмеження внутрішнього товаровиробника і його неконкурентоспроможність на міжнародному ринку. Також від'ємне сальдо призводить до грошового знецінення.

Але деякі країни вміють акумулювати позитив з негативного торгового балансу. Так, США і Великобританія за допомогою такого методу переносять трудомісткі виробництва в країни з недорогої робочої силою, стримуючи таким чином інфляційні процеси.

Чим торгують розвинені країни?

Експорт розвинених країн має чітку орієнтацію на продукцію обробної промисловості, яка найчастіше представлена ​​машинами та обладнанням. Орієнтація їх торгівлі спрямована на такі ж високорозвинені країни з високим рівнем поділу трудових процесів. До таких держав належать США, Японію, Канаду, Австралію, країни зони Євросоюзу.

Структура експорту країн, що розвиваються

Країни, що розвиваються експортують в основному продукцію добувної промисловості та тропічного землеробства. Велика частка сировинного експорту уповільнює процеси економічного розвитку цих країн і робить їх залежними від кон'юнктурних цінових коливань світового ринку. До таких країн належать Росія, країни Близького Сходу, Китай і т. Д. Проте слід пам'ятати, що такий розподіл умовний, і єдиної прийнятої класифікації на сьогоднішній день не існує.