Будь-виробничий процес вимагає постійних вкладень: матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних. Підсумувавши всі грошові витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, можна отримати собівартість продукції. Даний показник є не менш значущим, ніж прибуток, так як він потрібно для розрахунку валового прибутку і рентабельності.

Рентабельність продажів за валовим прибутком дозволяє оцінити економічну ефективність будь-якого підприємства, відображає, наскільки раціонально на конкретному виробництві використовуються матеріальні, трудові, грошові та інші види ресурсів.

Що таке рентабельність бізнесу?

Валова рентабельність підприємства є одним з відносних економічних показників ефективності господарської діяльності. Вимірюється вона в процентах, розраховується діленням суми прибутку на суму всіх витрачених ресурсів.

Рентабельність показує рівень ефективності використання майнових активів підприємства. За допомогою розрахунку даного показника можна дізнатися долю валового прибутку, що припадає на кожен вкладений у виробництво рубль.

При визначенні рівня рентабельності здійснюється оцінка сукупного впливу наступних факторів:

  • джерел і структури капіталу;
  • структури активів;
  • використання ресурсів на виробництві;
  • ціни оборотних коштів;
  • обсягу виручки;
  • величини витрат на звітний період та інших.

Рентабельність за валовим прибутком (Gross margin ratio, норма валового прибутку) є показником фінансового аналізу. Він ілюструє прибутковість підприємства за валовим прибутком у відсотках і застосовується в макроекономічному аналізі. Показник дозволяє оцінити результативність діяльності великого виробництва і галузі в тому випадку, якщо недостатньо висновків при оцінці чистого прибутку.

Формула валової рентабельності

Коефіцієнт валової рентабельності (КВП   ) Показує, яку частку валового прибутку приносить 1 руб. виручені від продажу продукту, скільки відсотків займає валовий прибуток в обсязі продажів по підприємству.

ДоВП   = ВАЛОВА ПРИБУТОК / Виручка ВІД ПРОДАЖУ = (Виручка ВІД ПРОДАЖУ - СОБІВАРТІСТЬ) / Виручка ВІД ПРОДАЖУ

Наступним чином валова рентабельність розраховується з бухгалтерського балансу:

Висновок: показник рентабельності за досліджуваний період має позитивне значення (від 50% до 57%). Отже, виробничі фонди прідпріятіе стійкі і ефективно функціонують.

застосування показника

Коефіцієнт валової рентабельності є всеосяжним показником діяльності в розрізі конкретних видів прибутковості. За допомогою його розрахунку можна оцінити ефективність роботи комерційних відділів будь-якого підприємства. Іншим точним показником ефективності є чистий прибуток (різниця між доходами і витратами підприємства).

Рентабельність - це співвідношення прибутку і прибутковості. Показник валової рентабельності часто використовується з метою оцінки ефективності великих інвестиційних проектів. Обсяг прибутку від інвестиційних вкладень непросто підрахувати і складно передбачити.

Аналіз рентабельності регулярно здійснюється на будь-якому нормально працюючому підприємстві. Метою даного напрямку є визначення найбільш прибуткових і найбільш збиткових напрямків діяльності бізнесу, зон господарювання. Результати аналізу використовуються для вибору і розробки стратегії для кожного напрямку, в довгостроковому і короткостроковому періодах. Стратегія - це перспективний план розвитку підприємства.

Якщо підприємство має невеликий штат, і грошові потоки, що проходять через внутрішні резерви фірми, невеликі, то досить доцільно враховувати не тільки валову рентабельність, а й інші показники рентабельності. Розрахувати рентабельність активів, виробництва, інвестицій і продажів. Такий підхід дозволить своєчасно виявляти слабкі місця на підприємстві і вчасно вживати необхідних заходів для зниження їх впливу на прибуток. Але дані показники не завжди повноцінно відображають реальну ситуацію на підприємстві в короткостроковому періоді.

Рентабельність продажів

Аналіз рівня рентабельності дозволяє виявити, який вид діяльності приносить більший дохід, а який - збитки. Спроможність юридичної особи багато в чому залежить від концентрації і спеціалізації виробництва. Рентабельність виробництва - це якісний і узагальнюючий показник результативності підприємства. Він дозволяє співвіднести сумарний показник основних і оборотних коштів з показником чистого прибутку.

Рентабельність виробництва визначається за такою формулою:

РП = ЧИСТИЙ ПРИБУТОК / (СУМА оборотних коштів + ​​СУМА ОСНОВНИХ ФОНДІВ)

Вагома величина прибутку підкріплюється невеликою вартістю основних засобів та оборотних фондів, і результативністю їх роботи. У результаті рентабельність виробництва максимальна, як і економічна ефективність підприємства. Рентабельність продажів відображає прибутковість та ефективність операційної діяльності підприємства.

Рівень рентабельності продажів

Рівень рентабельності - це досить простий механізм для оцінки ефективності виробництва за трьома напрямками: фінансова, інвестиційна та операційна діяльність. Він дозволяє визначити, який прибуток дає кожен рубль вкладений в активи. Розраховується наступним чином:

УРП   = ОПЕРАЦІЙНА ПРИБУТОК / Виручка ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ * 100%

Аналіз прибутку і рентабельності

Основними інформаційними джерелами для проведення аналізу прибутку та рентабельності є: форма №2 та форма №5. Аналіз прибутку і рентабельності проводиться поетапно: вивчення суми і рівня показників прибутку і рентабельності в динаміці. Визначення фактичних відхилень від планових.

Розглянуті показники порівнюються по кварталах, місяцях. Оцінюється рівень варіабельності показників. Аналіз відхилень дозволяє визначити сукупний рівень ризику, пов'язаного з формуванням прибутку.

Абсолютна сума прибутку не дозволяє повноцінно зважити прибутковість підприємства або комерційної угоди. Підприємства, що мають однакову прибуток, нерідко відрізняються за обсягами продажів і здійснюваних витрат. Тому для оцінки ефективності діяльності розраховується рентабельність, валовий прибуток.

Наступний етап аналізу передбачає вивчення факторів, що вплинули на процес утворення прибутку і рентабельності до оподаткування. Фактори представляють собою факторну систему і аналізуються по підприємству в цілому і по окремих напрямках. Фактичні дані зіставляються з базисними за сумою і питомою вагою. Вивчається структура формування прибутку до оподаткування, розраховується співвідношення прибутку від реалізації продукції і окремих видів діяльності. Слід звернути увагу на взаємовпливаючі чинники, побічно і прямо пов'язані з формуванням прибутку.

Що означає підвищення рівня рентабельності?

Рівень рентабельності - це відношення прибутку до витрат. Прибуток співвідносять з обсягом товарообігу, з сумою основних і оборотних фондів, з вартістю основного капіталу, поточних активів і т. Д.

Підвищення рівня рентабельності означає, що фінансове становище підприємства зміцнюється. Це позитивно позначається в житті всього колективу фірми: збільшення фонду оплати праці, соціального захисту. Власники підприємства отримують підтвердження того, що впроваджуються управлінські рішення виявилися ефективними, обрана тактика управління - доцільною. З точки зору держави високий рівень рентабельності - це збільшення обсягів коштів, що спрямовуються до бюджету.

Для партнерів та інвесторів збільшення рентабельності також є сигналом про те, що ринкова вартість підприємства підвищується, співпраця з ним перспективно, інвестувати в нього вигідно.

Оцінка ефективності

На будь-якому підприємстві спостерігається взаємозв'язок ресурсів, витрат і кінцевих результатів діяльності. Для ефективного розвитку виробництва необхідно дотримуватися наступної умови:

Іп \u0026 gt; Іо \u0026 gt; Ії \u0026 gt; Іф \u0026 gt; Іч

- Іп - індекс зростання прибутку;

- Іо - індекс зростання товарообігу;

- Ії - індекс зростання витрат обігу;

- Іф - індекс зростанняфондоозброєнності;

- Іч - індекс зростання чисельності персоналу.

З метою оцінки ефективності організації застосовується ряд показників прибутковості: відношення прибутку до витрат обігу, фонду оплати праці, показник прибутку на 1 м 2 торгової площі, на 1 середньооблікового працівника.

висновок

Рентабельність, валовий дохід підприємства є одними з основних економічних показників господарської діяльності. Норма валового прибутку або рентабельність показує, чи ефективно організація використовує свої майнові активи, скільки прибутку припадає на кожен вкладений у виробництво рубль.

Формула валової рентабельності застосовується в макроекономічному аналізі. Коефіцієнт рентабельності відображає прибутковість підприємства за валовим прибутком у відсотках і дозволяє, поряд з іншими економічними показниками, додатково оцінити результативність діяльності великого виробництва і галузі.