Při uskutečňování ekonomických činností potřebuje předmět neustálou analýzu výsledků uplatnění sil a prostředků, resp. Závěry o slibném rozvoji osobního podnikání.V případě, kdy je nezbytné analyzovat výrobní činnost podniku, jedním z hlavních faktorů takové analýzy bude ziskovost výroby.

koncept ziskovosti

Ziskovost je ukazatelem ekonomické efektivnosti, která charakterizuje ziskovost provozu podniku. Předložená charakteristika poskytuje příležitost porozumět míře efektivity využití vlastních zdrojů společnosti. V případě zvážení neziskových organizací se celková ziskovost bude rovnat účinnosti jejich činností.

Pokud jde o obchodní struktury, pak hlavní údaje představují přesné kvantitativní ukazatele. Ziskovost se porovnává s mírou návratnosti - poměrem celkových nákladů k konečnému zisku. Jinými slovy, celková ziskovost je poměr příjmů k výdajům. V případě, že podnik je pro výsledky vykazovaného období ziskové, měl by být chápán jako nákladově efektivní.

Klasifikace ukazatelů ziskovosti

Celková úroveň ziskovosti (R) se objevuje v různých formách, proto jsou poměrné efekty zcela odlišné, závisí na komerční činnosti.Při výpočtu různých ukazatelů ziskovosti je nutné mít za to, že se aplikovatelné koeficienty a výpočetní vzorce budou lišit. Koeficient celkové rentability je tedy klasifikován souhrnem následujících kategorií: celková aktiva, komodity, produkty a výroba.

Celková aktiva

Poměr celkové návratnosti aktiv může ukázat, které půjčky společnost používá k dosažení zisku rovnajícímu se jednomu rublu. Takovou charakteristikou je výpočet poměru zisku obdrženého před zaplacením všech stávajících daní až po průměrnou cenu stávajících aktiv organizace po určitou dobu. Je tedy příležitostí, jak příjmy podniku generovat příjmy. Pokud jde o vytvoření majetku organizace, vypočítává se poměr konečného zisku podniku (před zaplacením všech daní) k průměrné celkové hodnotě aktiv používaných během stejného období.

Zboží nebo výrobků

R. commodity, produkt se objeví ve formě poměru zisku odvozeného z prodeje zboží a služeb, výdajů vynaložených na organizaci výrobního procesu zařízení podniku. Pomáhá pochopit, do jaké míry je prospěšná produkce konkrétního produktu.

Výroba R.

Míra ziskovosti výrobního procesu popisuje, jak je vhodné provádět konkrétní podnikání. Ukazatelem celkové ziskovosti je poměr mezi výrobními náklady a konečným čistým příjmem.   Podnik s kladným zůstatkem příjmů a výdajů lze považovat za rentabilní.

Jiné typy r. A výpočetní vzorce

Aby bylo možné lépe porozumět vizuální aritmetice, musí být provedeny vizuální reprezentace a výpočty:

• ROA se rovná zisku dělené hodnotou aktiv vynásobenou sto procenty. ROA - návratnost aktiv. V tomto případě bereme v úvahu nejen vlastní aktiva společnosti, ale také ty, které byly přitahovány zvenčí (půjčky, půjčky atd.).

• Koeficient ROFA je celková návratnost dlouhodobých aktiv. Umožňuje nám posoudit, jak efektivně tyto fondy fungují, spíše než aktiva, takže jejich hodnota je použita při výpočtu.

• Poměr ROE se rovná zisku dělenému kapitálem vynásobeným sto procenty, ROE je návratnost vlastního kapitálu. Tato charakteristika je efektivita vlastních zdrojů společnosti.Zde se ROE vypočítává jako poměr čistých provozních výnosů k částce základního kapitálu (u ostatních opcí a používá se další kapitál). Rozdíl ve ziskovosti aktiv a závazků určuje velikost vypůjčených prostředků používaných v obchodě. Je třeba poznamenat, že tento koeficient je skupinou klíčových ukazatelů v analýze ekonomické aktivity organizace ve státech.

• návratnost investic nebo návratnost investic. Umožňuje vám zhodnotit zisk získaný z předchozích investic. To je tedy poměr zisku k původně použitým částkám. Tento faktor by neměl být považován za klíčový ukazatel úspěšné činnosti podniku, proto neodráží situaci, která nastává při určitých provozních tocích. Jeho účinnost je však zcela jasná.

Výpočty účinnosti ekonomické aktivity podniků jsou prováděny s ohledem na konstantní a jednotné investice. Klasifikujte ziskovost výrobků a ziskovost výroby samostatně.

• Faktor ROM nebo ziskovost produktu ukazuje, do jaké míry jsou efektivní finanční náklady. V tomto případě máme na mysli poměr dosažených zisků z prodeje produktů a jejich nákladů. Tato vlastnost je použita ve výpočtech pro všechny poskytované produkty a pro jejich jednotlivé typy. Vzorec pro výpočet je uveden takto:

kde ROM - je ziskovost produktu, která se realizuje (vypočtená jako procentní podíl), P - zisk z prodeje, Cp - cena vyrobeného zboží, která byla realizována.

• Ziskovost výroby poskytuje možnost zhodnotit efektivitu využití majetku společnosti (pevný a provozní kapitál). Je založen na vzorce:

Pn = (Pb / (F.Os.f. + F.equipment)) * 100%

kde Рп - ziskovost výroby (v procentech), PB - zisk z bilance (tis. rublů), F. os.fond - náklady na fixní aktiva (průměr, tis. rublů), F. obrat. fondy - částky pracovního kapitálu (v tisících rublů).

Další faktory efektivnosti nákladů

Aby bylo možné plně určit celkovou ziskovost podniku, dodatečně se používají tyto typy ukazatelů:

• Nákladová efektivnost prodeje nebo ROS, která má následující výpočet: poměr zisku odvozeného z prodeje produktů (nebo provozního zisku) k příjmům organizace. Tento ukazatel je poměr čistého zisku (po odečtení všech daní) k prodeji. Charakterizuje míru zisku (v%) obsaženého v každém podniknutém ruble podniku. Vzhledem k této charakteristice jsou ceny za poskytnuté zboží a služby a mohou být posouzeny na významných organizačních nákladech.

• ROL nebo rentabilita zaměstnanců je poměr čistého zisku k počtu zaměstnanců zaměstnaných za určité období. Jinými slovy, organizace musí dodržovat určitý prah personálního obsazení, aby maximalizovaly zisky.

• Nákladová efektivita smluvních služeb je rozdíl mezi náklady na práci poskytovanou dodavatelem a náklady zákazníka na poskytování služeb. Vypočítané podle vzorce:

Různé služby. = (Nepředvídatelné Z. ost.) / Z. prev.

V takovém případě je nutné vzít v úvahu, kdo trpěl ztrátou dodavatele (pokuty za nucené nedodržování podmínek atd.).

závěr

Autor doufá, že to pomůže pochopit čtenáře, což představuje celkovou ziskovost podniku. Protože v obchodě je vždy nutné analyzovat výsledky činnosti a hodnotit účinnost vynaložených vlastních sil a prostředků.