Права й обов'язки завідуючого складом викладені у відповідній інструкції. Цей працівник приймається і звільняється з роботи у порядку, встановленому ТК, наказом керівника. В інструкції можуть міститися додаткові положення, в залежності від специфіки діяльності підприємства. Наприклад, посадові обов'язки завідуючого складом лікарні наказують працівникові необхідність володіння певними знаннями, які стосуються медичних засобів і матеріалів, особливостей їх зберігання.

Основні вимоги

На посаду завідувача приймається громадянин, який має середню професійну або вищу освіту. Стаж його роботи за фахом при цьому - не менше року. На посаду може призначатися особа з повним (середнім) освітою. В цьому випадку його стаж повинен становити не менше трьох років. Працівник повинен знати:

 1. Методичні та нормативні матеріали, що стосуються організації і ведення складського господарства.
 2. Техумови і стандарти по зберіганню товарно-матеріальних цінностей.
 3. Сортність, марки, розміри, види та інші матеріальні характеристики об'єктів складу.
 4. Порядок і правила зберігання товарно-матеріальних цінностей, інструкції і положення з обліку.
 5. Основи ТК.
 6. Умови договорів з перевезення та зберігання виробів, оренду обладнання та складського приміщення.
 7. Порядок розрахунків за виконані роботи та надані послуги.
 8. Правила експлуатації засобів ВТ, зв'язку та комунікацій.
 9. Основи управління та праці, організації виробництва і економіки.

Функціональні обов'язки завідуючого складом

Даний розділ може доповнюватися і уточнюватися під час складання інструкцій відповідно до конкретних обставин. В обов'язки завідуючого складом входить:

 1. Керівництво з приймання, утримання і відпуском зберігаються товарно-матеріальних цінностей, розміщенню їх, виходячи із максимально раціонального використання площ, прискорення і полегшення пошуку необхідних виробів, інвентарю, матеріалів та іншого.
 2. Забезпечення належного стану об'єктів. У посадові обов'язки завідувача складом харчоблоку входить, зокрема, дотримання встановлених режимів зберігання.
 3. Контроль наявності та справності засобів гасіння, стану інвентарю, обладнання, приміщень, забезпечення своєчасного ремонту.
 4. Організація розвантажувально-навантажувальних робіт по нормам, правилам і інструкціям по ВІД.
 5. Забезпечення своєчасного повернення, зберігання і збору вантажного реквізиту постачальникам.
 6. Участь в інвентаризації розміщених на складі об'єктів.

У посадові обов'язки завідуючого складом в сільському господарстві включені також такі пункти, як:

 1. Ведення обліку операцій відповідно до встановленої звітності.
 2. Участь в розробці та виконанні заходів, спрямованих на поліпшення роботи, скорочення витрат на утримання і транспортування товарно-матеріальних цінностей.
 3. Впровадження в діяльність сучасних засобів зв'язку, комунікацій та обчислювальної техніки.

Працівник має можливість:

 1. Давати доручення і завдання з питань, що належать до його компетенції, підлеглим йому службам і співробітникам.
 2. Запитувати й одержувати необхідні документи і матеріали, необхідні для здійснення діяльності, що входить в посадові обов'язки завідувача складом, підрозділів і служб, підвідомчих йому.
 3. Контролювати хід виконання та своєчасність реалізації виробничих завдань і доручень, відданих їм і керівництвом співробітникам або відділам, підлеглим йому.
 4. Здійснювати від імені підприємства взаємодія з відповідними структурами та представниками для оперативного вирішення питань, що стосуються діяльності, що відноситься до його компетенції.
 5. Представляти в необхідних випадках компанію у відносинах з іншими організаціями.

відповідальність

За невиконання будь-яких пунктів, що входять в посадові обов'язки завідувача складом, на працівника можуть накладатися адміністративні та дисциплінарні стягнення. Співробітник несе відповідальність за:

 1. Ефективність і результати господарської діяльності на підприємстві.
 2. Виконання обов'язків як своїх, так і відділів і співробітників, підлеглих йому.
 3. Надання достовірних відомостей про стан виконання виробничих завдань підвідомчих йому підрозділів.
 4. Виконання доручень, розпоряджень, наказів керівника підприємства.
 5. Своєчасне вжиття заходів по припиненню виявлених порушень ПТБ, протипожежних правил та інших приписів, що створюють загрозу для безпечної діяльності організації та здоров'ю та життю працівників.
 6. Забезпечення дотримання правил внутрішнього розпорядку співробітниками підпорядкованих підрозділів та персоналом, підпорядкованих завідувачу.

Режим роботи

В обов'язки завідуючого складом входить дотримання встановленого розпорядку на підприємстві. Режим його роботи встановлюється Правилами, затвердженими керівником. У відповідності зі специфікою підприємства, в обов'язки завідувача складом може входити відвідування філій компанії. У зв'язку з цим в режим роботи співробітника можуть бути включені відрядження.

особлива частина

У посадовій інструкції викладаються умови діяльності безпосередньо на робочому місці, додаткові фактори, не погіршують становище завідувача порівняно з чинними нормативними актами, Трудовим кодексом в тому числі. Документ повинен містити також роз'яснення щодо взаємодії службовця з іншими структурними підрозділами підприємства як в звичайний час, так і при аварійних ситуаціях. У цьому ж пункті викладено обов'язки завідуючого складом по відношенню до конкретних підлеглим підрозділам і особам.

Аналіз ділових якостей

До критеріїв оцінки відносять:

 • Стаж роботи за професією.
 • Кваліфікацію.
 • Професійну компетенцію, позначилася в кращій якості виконаної роботи.
 • Рівень дисципліни.
 • Здатність до організації ефективної роботи підпорядкованих підрозділів та співробітників.
 • Інтенсивність роботи.
 • Здатність в найкоротший термін освоювати нові технічні засоби, що сприяють підвищенню якості діяльності та продуктивності праці.
 • Уміння працювати з документацією.
 • Здатність адекватно оцінювати себе.
 • Виробничу етику, манеру спілкування.
 • Ініціативність в роботі, прагнення до вдосконалення.
 • Здатність до творчості.
 • Раціоналізаторські пропозиції.
 • Підприємливість.
 • Здатність надавати практичну допомогу знову прийнятим працівникам.

Оцінка результатів діяльності

Своєчасність та підсумки роботи аналізуються за такими критеріями, як:

 • Характер результатів, які були досягнуті завідувачем під час виконання ним обов'язків, які встановлені трудовим контрактом та посадовою інструкцією.
 • Якість виконання роботи.
 • Своєчасність при реалізації виробничих завдань, розпоряджень і доручень керівника.
 • Рівень продуктивності.
 • Результати інвентаризації на складі.
 • Стан документації.

Загальна оцінка результатів роботи і аналіз ділових якостей завідувача здійснюються на підставі об'єктивних показників. При цьому особливе значення має мотивоване думку його безпосереднього начальника, а також колег, співробітників підпорядкованих структурних підрозділів.

На закінчення

Завідувач складом є однією з важливих фігур на підприємстві. Від якості його роботи часто залежить хід виробничих процесів і операцій, ефективність діяльності підприємства. Завідувач складом повинен не тільки забезпечувати збереження об'єктів, що знаходяться в його веденні, а й своєчасно і правильно оформляти документацію, здавати звіти керівництву. Співробітник є матеріально відповідальною, в зв'язку з чим до своєї роботи йому необхідно ставитися з усією увагою.