Державне унітарне підприємство є комерційною організацією, у якій немає прав на будь-яке майно, що закріплюється за ним власником даного майна. Також варто відзначити, що унітарною підприємство може вважатися ще й тому, що його майно є неподільним і не передбачає можливість розподілу за вкладами, в тому числі і між працівниками даного підприємства.

У чому полягає суть даного підприємства?

Варто відзначити, що унітарне підприємство є досить специфічну форму організації діяльності. Зокрема, унітарність характеризується наступним:

 • Створюється юридична особа допомогою виділення власником певної маси майна, а не об'єднанням власності з боку декількох осіб.
 • Зберігається повне право власності на будь-яке майно за засновником.
 • Майно закріплюється за певним юридичною особою на обмежених правах.
 • Майно є абсолютно неподільним.
 • У компанії повністю відсутня можливість членства.
 • Органи управління є одноосібними.

Чому їх створюють?

Серед основних причин, чому керівники вважають за краще створити саме унітарне підприємство, слід виділити наступні:

 • Потрібно використовувати певне майно, яке неможливо приватизувати.
 • Вимагається здійснення діяльності щодо вирішення тих чи інших соціальних завдань, включаючи реалізацію якихось послуг або товарів за мінімальною вартістю, а також організацію товарних і закупівельних інтервенцій по товарах, относящися до категорії першої необхідності.
 • Повинні забезпечуватися окремі дотуються види діяльності або ж вестися якісь збиткові виробництва.

Мета, яку ставить перед собою унітарне підприємство - рішення тих чи інших завдань держави на комерційній основі.

Особливості роботи

Майно, яке виділяється даному підприємству в процесі його формування, знаходиться в муніципальній або державної власності, в той час як компанія користується ним на різних правах, описаних далі.

У фірмовому найменуванні, яке мають державні та муніципальні унітарні підприємства, має бути присутнім ім'я власника майна, закріпленого за цією компанією.

Статут підприємства повинен включати в себе чітку інформацію, кому конкретно належить майно даного підприємства, тобто про власника всього майна. Крім цього варто відзначити, що державні і муніципальні унітарні підприємства цілком відповідають за взятими на себе зобов'язаннями всім майном, і при цьому не несуть ніякої відповідальності за зобов'язаннями з боку власника даного майна.

Орган унітарного підприємства - це відповідальний керівник, який призначається безпосередньо самим власником або ж будь-яким уповноваженим власником органом, який йому є подответним.

Які є форми?

Відповідно до чинного Цивільного Кодексу унітарні підприємства формуються виключно в формі муніципальних і державних компаній, які ґрунтуються на різних правах.

Засновані на праві господарського відання

Федеральне державне унітарне підприємство, яке ґрунтується на праві господарського відання, формується за рішенням уповноваженого на це дія державного органу або ж певного органу місцевого самоврядування.

В даному випадку в якості установчого документа використовується статут компанії, який в будь-якому випадку повинен затверджуватися міністерством, відомством або ж будь-яким іншим федеральним органом, який чинним законодавством наділений функціями координування і регулювання діяльності компаній в даній галузі. Статут, яким керується федеральне державне унітарне підприємство, повинен включати в себе, крім стандартної інформації, яка є необхідною для кожної юридичної особи, також інформацію про конкретний предмет і різних цілях діяльності даного підприємства та інформацію про розмір статутного фонду. Варто відзначити той факт, що підприємство унітарного типу є єдиною комерційну організацію, у якій є цивільні права і обов'язки, безпосередньо пов'язані з діяльністю, позначеної статутом.

Статутний фонд, який має муніципальне унітарне підприємство, повинен бути більше суми, що дорівнює 1000-кратної суми мінімальної зарплати на місяць, в той час як державне підприємство повинно мати фонд, що перевищує суму, 5000-кратну розміру МРОТ. Також варто відзначити, що власник повинен повністю сплатити статутний фонд на протязі трьох місяців після того, як зареєструється дана організація.

Власник майна, яке закріплюється за даним підприємством, не відповідає по зобов'язанням компанії за винятком тих випадків, коли банкрутство компанії є прямим наслідком вказівок з боку власника даного майна. Засновник ж визначає, яким складом буде керуватися муніципальне унітарне підприємство, а також хто саме буде призначений його керівником.

Засновані на праві оперативного управління

Підприємства такого типу грунтуються на базі того майна, яке на даний момент знаходиться у федеральній власності, муніципальної власності або ж власності різних суб'єктів РФ. Таке державне унітарне підприємство в якості установчого документа використовує статут, який затверджується урядом, суб'єктом країни або ж органом місцевого самоврядування, у якого є відповідні повноваження.

Таким чином, державне унітарне підприємство не може розпоряджатися будь-яким майном, якщо на те немає дозволу безпосередньо власника даного майна.

Фірмове найменування компанії, яке ґрунтується на праві оперативного управління, в будь-якому випадку повинно включати в себе вказівку на те, що дане підприємство казенне.

Російська Федерація, її суб'єкт або муніципальне утворення в даному випадку несуть субсидіарну відповідальність за конкретним зобов'язанням, які має федеральне унітарне підприємство, якщо є недостатність його майна. Також варто відзначити той факт, що рішення про реорганізацію або повної ліквідації таких підприємств приймає безпосередньо уряд, суб'єкт РФ або певний орган місцевого самоврядування.

Питання майна

Майно унітарного підприємства може використовуватися наступними способами:

 • Оперативне управління.
 • Господарське ведення.

Варто зазначити, що майно даного підприємства є власність РФ, її суб'єкта або ж певного муніципального освіти, а також знаходиться в його розпорядженні на різних правах, зазначених вище.

Якщо мова йде про господарському віданні, то в даному випадку права унітарного підприємства включають в себе можливість розпорядження даним майном, а також доходами і продукцією, що випускається повністю самостійно, враховуючи різні обмеження, які встановлюються законодавством і іншими правовими актами.

У разі оперативного управління підприємство може розпоряджатися майном, власною продукцією і доходом виключно в тому випадку, якщо на це було отримано згоду з боку власника.

Власник майна повністю вирішує питання щодо створення підприємства, вибору певного предмета, а також завдань, які ставить перед собою його діяльність, ліквідації та реорганізації. Крім цього, їм здійснюється контроль над використанням за новим призначенням і належної збереженням майна, що належить підприємству. Варто відзначити, що виробниче унітарне підприємство може отримати майно від власника виключно в якості внеску до статутного фонду або ж понад певний статутного фонду.

Управління унітарним підприємством не передбачає можливості засновувати будь-які дочірні підприємства, так як присутня законодавча заборона на те, щоб виступати засновником будь-яких інших унітарних підприємств за допомогою передачі їм певної частки свого майна в господарське відання. Необхідність у використанні даної заборони обумовлюється тим, що не можна вивести з-під контролю майно підприємства за допомогою створення дочірніх компаній.

Звідки береться майно?

Фінансові ресурси, які має державне чи приватне унітарне підприємство, мають такі ж джерела, як і всі інші комерційні підприємства.

Зокрема може бути кілька можливих джерел формування майна такої компанії:

 • Майно, яке передається компанії за особистим рішенням власника в якості оплати статутного фонду
 • Інше майно, яке за власним бажанням передається власником в управління компанії
 • Прибуток, яка була отримана внаслідок господарської діяльності
 • Різні позикові кошти, включаючи кредити банків
 • Амортизаційні відрахування
 • Дотації з бюджету та різні капітальні вкладення
 • Доходи, які були отримані від різних господарських товариств і товариств, у статутних капіталах яких бере участь дане підприємство;
 • Пожертви від підприємств, організацій, громадян чи установ
 • Інші джерела, які не суперечать чинному законодавству РФ, включаючи також доходи той здачу в оренду певного майна.

У унітарного підприємства є право самостійно розпоряджатися активною частиною коштів. Зокрема така компанія може продавати іншим підприємствам, установам або ж організаціям різні транспортні засоби, обладнання, сировину або ж інвентар, а також інші матеріальні цінності для того, щоб отримати дохід від реалізації цих активів.

У такій компанії немає можливості будь-яким чином розпоряджатися нерухомим майном, і в разі необхідності його продаж може здійснюватися тільки в тому випадку, якщо на це було отримано безпосереднє згоду з боку власника даного майна.

Узгодження різних угод підприємства з будь-яким майном, ціна якого є більш 150 000 000 рублів, проводиться Федеральним агентством з управління федеральним майном, причому дане управління в процесі своєї роботи ґрунтується на рішенні уряду РФ або ж тих рішеннях, які за його дорученням приймаються заступником голови уряду .

Відповідно до чинного постановою уряду різні угоди, пов'язані з продажем федерального нерухомого майна, закріпленого за федеральним державним унітарним підприємством на праві господарського відання, проводиться за допомогою продажу даного майна через аукціон. Організатором в даному випадку має виступати саме підприємство або ж особа, яка діє на підставі договору з певним підприємством.

Програми діяльності

Взаємини між державним підприємством і власником його майна повністю регламентуються діючими постановами уряду.

Зокрема, постановами затверджені Правила розробки і подальшого затвердження програм діяльності унітарних підприємств, а також визначення тієї частини прибутку таких підприємств, яка повинна бути перерахована до федерального бюджету.

Особливості фінансів

Особливості фінансів у даному випадку ґрунтуються на методах формування джерел отримання грошових ресурсів компанії. Фінанси, які присутні у того чи іншого унітарного підприємства, значно відрізняються від фінансів організацій і, у першу чергу, фінансів акціонерних товариств. Дані відмінності полягають у формуванні статутного капіталу, отриманні і подальшому використанні отриманого прибутку, а також залучення сторонніх бюджетних джерел фінансування або ж позикового капіталу.

Статутний капітал, який мають унітарні підприємства, формується за допомогою закріплених оборотних і основних активів, а його розмір відображається в балансі компанії на дату затвердження даного статуту. Статутний фонд унітарного підприємства виконує точно такі ж функції, як і статутний капітал яких-небудь інших комерційних організацій. Крім того, що даний фонд розглядається як матеріальна основа для здійснення підприємством господарської діяльності, саме він використовується в якості базового індикатора її ефективності.

Якщо в кінці фінансового року ціна чистих активів даного підприємства виявиться менше того мінімального розміру, який був встановлений на дату державної організації, і при цьому протягом наступних трьох місяців вартість чистих активів не буде відновлена ​​хоча б до цього рівня, в такому випадку власником муніципального підприємства в обов'язковому порядку повинно бути прийнято остаточне рішення про його ліквідацію.