Сучасний фінансовий менеджмент має безліч підходів до визначення поняття грошового потоку. Багато вчених, наприклад, Е. Крилов, Б. Колас, Ш. Рішар, визначають фінансовий потік як різницю між тими коштами компанії, які були отримані, і тими, які були виплачені протягом деякого звітного періоду. У статті докладно буде розглянута класифікація грошових потоків, їх принципи та ознаки.

Визначення потоку готівки

Грошовий потік готівки є складною економічною категорією. Вчені всього світу у різний спосіб переводять і тлумачать англійське словосполучення cash flow. Саме поняття грошового потоку вперше з'явилося в Сполучених Штатах Америки в середині ХХ століття. Якщо перекладати дослівно, то слово cash означає «каса», «готівка». А слово flow в перекладі на російську означає «протягом», «потік». Саме завдяки різноманітності перекладів в різній економічній літературі зустрічаються такі поняття, як «потік грошових коштів» або «потік касової готівки». Сутність і класифікація грошових потоків не змінюється, в залежності від способу перекладу. Далі докладніше зупинимося на видах діяльності.

Поняття і класифікація грошових потоків підприємства залежить від виду його діяльності (операційна або поточна, фінансова, інвестиційна).

Що таке операційна діяльність?

Операційної називають таку діяльність, завдяки якій підприємство отримує основний дохід і грошові потоки.

Для операційної або поточної діяльності отримання прибутку може бути основною метою, а може і не бути, в залежності від предмета, на який спрямована ця діяльність.

Класифікація грошових потоків підприємства від операційної діяльності:

 1. Потік коштів, що виникають від продажу товарів або надання послуг, скорочення дебіторської заборгованості та інших доходів.
 2. Потік коштів, пов'язаний з виплатою грошей постачальникам сировини і матеріалів для виробництва, зарплати співробітникам підприємства, сплата податків і зборів, виплата відсотків за банківськими кредитами та інші виплати, які пов'язані зі здійсненням операційної діяльності.

Що таке інвестиційна діяльність фірми?

Інвестиційна діяльність компанії спрямована на придбання і реалізацію довгострокових активів, які не належать до еквівалентів грошових коштів.

До інвестиційної діяльності відносять:

 1. Капітальні вкладення, пов'язані з купівлею і продажем основних фондів і інших активів.
 2. Продаж цінних паперів.
 3. Фінансові вкладення на довгостроковій основі в інші організації.

Що таке фінансова діяльність?

До фінансової діяльності відносять:

 1. Фінансові вкладення на короткостроковій основі.
 2. Випуск цінних паперів.
 3. Залучення і погашення позик.

Завдяки фінансовій діяльності змінюються розміри і структура власного та позикового капіталу. Виняток становить поточна кредиторська заборгованість.

Поточні грошові потоки

Класифікація грошових потоків підприємства за поточною (операційної) діяльності:

 1. Потік від продажу товарів, надання послуг замовникам.
 2. Потік від оренди, роялті, комісійних платежів.
 3. Платежі постачальникам за поставлену сировину, матеріали.
 4. Виплати зарплати працівникам.
 5. Сплата податку на прибуток.
 6. Оплата процентів за кредитами та іншими зобов'язаннями.
 7. Надходження відсотків за дебіторської заборгованості.
 8. Надходження за фінансовим вкладенням, які купуються для подальшого перепродажу протягом 3 місяців.

Інвестиційні грошові потоки

Класифікація потоків грошових коштів, виходячи з інвестиційної діяльності:

 1. Виплати працівникам, пов'язані з придбанням, реконструкцією і підготовкою до використання необоротних активів.
 2. Виплата відсотків за зобов'язаннями, які включені у вартість інвестиційних активів.
 3. Надходження, отримані від продажу необоротних активів.
 4. Надання кредитів і позик іншим установам.
 5. Надходження від продажу акцій, та витрати, пов'язані з їх придбанням.
 6. Надходження від продажу цінних паперів, і витрати, пов'язані з їх придбанням.
 7. Отримані дивіденди та інші надходження від пайової участі.

Фінансові грошові потоки

Класифікація видів грошових потоків, виходячи з фінансової діяльності фірми:

 1. Вклади грошей власників, надходження, отримані від випуску акцій.
 2. Виплати акціонерам, які пов'язані з викупом у них акцій.
 3. Сплата дивідендів.
 4. Грошові надходження від випуску цінних паперів (вексель, облігації та інші).
 5. Отримання кредитів від інших осіб.
 6. Виплата кредитів і позик, які були одержані від інших осіб.

Ознаки класифікації грошових потоків

Далі детально розглянемо ознаки класифікації грошових потоків і то, як саме вони поділяються за всіма ознаками.

1. За масштабом обслуговування господарської діяльності підприємства бувають:

 • потік підприємства
 • потік структурного підрозділу
 • потік окремої операції.

2. По виду господарської діяльності:

 • загальний потік руху касової готівки
 • потік операційної (поточної) діяльності
 • потік інвестиційної діяльності
 • потік фінансової діяльності.

3. Виходячи з напрямку руху:

4. Виходячи з форми здійснення:

5. За сферою звернення:

6. За тривалістю:

8. По виду валюти:

 • потік грошей в національній валюті
 • потік грошей в іноземній валюті.

9. За передбачуваності:

 • планований потік
 • непланируемый потік.

10. По безперервності формування:

11. По стабільності тимчасових проміжків формування:

 • грошовий потік з рівномірними інтервалами часу
 • грошовий потік з нерівномірними інтервалами часу.

12. За способом оцінки в часі:

 • поточний потік грошей
 • майбутній потік грошей.

Отже, зараз коротко були розглянуті ознаки, склад, класифікація грошового потоку. Тепер детальніше зупинимося на кожному виді потоку по кожному класифікаційною ознакою.

В залежності від масштабу обслуговування

Грошовий потік підприємства - найбільший і узагальнюючий показник за цією ознакою. У ньому відображаються всі надходження і використання грошей на підприємстві в цілому.

Потік окремого структурного підрозділу - це вже більш конкретний показник, який показує рух грошових коштів в філіях, представництвах та інших підрозділах підприємства.

Визначення грошового потоку якоїсь окремої господарської операції - це своєрідний оперативний облік руху касової готівки.

Залежно від напряму руху грошових коштів

Класифікація грошових потоків організації за видами діяльності була детально розглянута вище, тому зупинимося на напрямку руху касової готівки.

Вхідний потік - це сума всіх грошових надходжень, які були зафіксовані на певний звітний період.

Вихідний потік - це, навпаки, сума всіх грошових виплат, які були зафіксовані на певний звітний період.

В залежності від форм здійснення

Класифікація грошових потоків за цією ознакою включає готівковий і безготівковий потік.

Перший полягає в передачі підприємством з рук в руки грошових купюр і монет.

Безготівкове рух грошей же на підприємстві фіксується тільки в бухгалтерських записах.

У сфері обігу

Класифікація грошових потоків за цією ознакою включає зовнішній і внутрішній потік.

Зовнішній потік становить надходження і виплати іншим юридичним і фізичним особам. Завдяки цьому виду потоку залишок коштів на підприємстві може збільшуватися або зменшуватися.

Внутрішній потік - це переміщення касової готівки всередині підприємства, він становить внутрішній оборот грошей, тому ніяк не впливає на залишок.

В залежності від тривалості

Грошовий потік вважається короткостроковим, якщо підприємство вкладає кошти на термін до одного року.

Якщо ж вклади здійснюються на термін більше одного року, то такий потік касової готівки вважається довгостроковим.

В залежності від обсягу

Класифікація грошових потоків за обсягом включає в себе надлишкову, дефіцитний і оптимальний потоки.

Надмірна виникає в разі, коли сума надходжень перевищує суму потреб підприємства. В такому випадку в компанії формується позитивний залишок.

Дефіцитний потік формується, коли підприємству бракує коштів для погашення своїх боргів. Потік також вважається дефіцитним в тому випадку, коли залишок на підприємстві позитивний, але цих коштів все одно не вистачає для задоволення всіх потреб фірми.

Оптимальний має місце, коли надходження формують саме такий залишок, якого вистачає для виконання всіх зобов'язань підприємства.

В залежності від виду валют

Потік вважається проведеним в національній валюті, якщо для розрахунку використовується грошова одиниця тієї країни, на території якої функціонує підприємство. Якщо ж використовується грошова одиниця іншої країни, то формується потік грошових коштів в іноземній валюті.

За передбачуваності

Рух грошей вважається планованим, якщо є можливість передбачити, коли надійдуть кошти на підприємство, в яку суму і на що приблизно вони будуть витрачені. Якщо ж виникає позапланове рух грошових коштів, то такий потік називають непланованої.

По безперервності формування

Регулярним називають рух готівки, яке виникає на підприємстві з певною періодичністю. Якщо рух коштів пов'язано з одиничною фінансовою операцією, то грошовий потік вважається дискретним.

В залежності від стабільності інтервалів часу

Потік грошових коштів з рівномірними інтервалами формування більшою мірою кримінальна ануїтету при надходженні або витрачання коштів.

Графік платежів по лізингу з нерівномірними інтервалами часу, які узгоджені сторонами - може бути прикладом грошового потоку з нерівномірними інтервалами формування.

Залежно від методу оцінки у часі

Якщо грошовий потік підприємства оцінюється по приведеної вартості до сучасного моменту часу, то такий потік є поточним. А якщо ж він оцінюється по приведеної вартості до конкретного майбутнього періоду, то це майбутній потік грошових коштів.

Використовуючи представлену класифікацію, можна організувати на підприємстві ефективне управління рухом касової готівки, а також проводити аналіз і планування.

Принципи класифікації грошових потоків

Вивчивши детальну класифікацію потоків грошових коштів, розглянемо основні принципи їх класифікації, які необхідні для ефективного управління рухом готівки і діяльністю підприємства в цілому.

Основні принципи грошових потоків:

 1. Принцип достовірності інформаційної бази. Він полягає в тому, що для ефективного управління і контролю за рухом касової готівки необхідна якісна і достовірна інформація про їх русі.
 2. Принцип збалансованості. Його суть полягає в тому, що для зручності управління грошовими потоками на підприємстві їх необхідно збалансувати за різними критеріями: за видами, тимчасовим інтервалам, обсягами та іншими характеристиками.
 3. Принцип ефективності. Всі кошти, що надійшли на підприємство, не повинні довго висіти на залишку, їх потрібно якомога ефективніше використати для своєчасної оплати всіх боргів і зобов'язань компанії.
 4. Принцип ліквідності. Необхідно підтримувати ліквідність готівкових грошей, так як недотримання цього принципу може призвести до дефіциту грошових коштів на підприємстві.

Висновок

У даній статті була детально розглянута класифікація руху готівки на підприємстві за різними ознаками, а також основні їх принципи, дотримання яких допоможе забезпечити якісний контроль і управління за рух коштів на підприємстві.