Ліквідність як економічний термін зовсім не означає знищення чого-небудь, а, навпаки, визначає здатність матеріальних ресурсів, що належать юридичній особі, трансформуватися в грошові кошти. У фінансовому аналізі прийнято використовувати коефіцієнти, які дають можливість оцінити частку зобов'язань, можливу до погашення за рахунок активів. Застосовуючи коефіцієнт абсолютної ліквідності, можна визначити відсоток зобов'язань, який фірма готова погасити за рахунок наявних коштів.

Види ліквідності

Оцінка платоспроможності господарюючого суб'єкта складається з розрахунку та аналізу коефіцієнтів ліквідності. Поточний показник демонструє, скільки грошових одиниць активів відповідає одному рублю короткострокової заборгованості. Тобто чим вище за абсолютною величиною оборотні активи, в порівнянні з короткостроковими пасивами, тим стійкіше фінансовий стан фірми. Коефіцієнт швидкої ліквідності, вказує на спроможність підприємства негайно погасити свою заборгованість за рахунок грошових коштів, інвестиційних вкладень і боргів, що належать даній фірмі.

І третій коефіцієнт абсолютної ліквідності показує здатність підприємства покривати поточні зобов'язання виключно грошовими коштами, що є на конкретний момент часу в розпорядженні господарюючого суб'єкта.

Дані для розрахунку

Для розрахунку якісних показників ведення бізнесу аналітиками і фінансистами використовується у вигляді вихідної інформації бухгалтерська звітність. Для кого форма бухгалтерського балансу не нова, ті знають, що показниками (активів, пасивів) при заповненні присвоюються коди. Приклад заповнення представлений на фото.

Це уривок бухгалтерського балансу. Всього в ньому п'ять розділів, два розділи належать до оборотних і необоротних активів, тобто до елементів багатства фірми, які можна продати або конвертувати в гроші. Решта три розділи: зобов'язання, капітал і резерви. Вони відносяться до джерел виникнення активів.

Тому, маючи в наявності заповнений баланс підприємства, можна розрахувати всі показники, в тому числі і коефіцієнт абсолютної ліквідності. Формула по балансу:

До абс.л = (код 1240 + код 1250) / (код 1520 + код 1510 + код 1550).

Трактування даних

Тепер необхідно розібратися, які конкретно пасиви та активи входять у визначення показника. Отже, чисельник – це активи, причому найбільш ліквідні. Рядок 1240 відображає суму фінансових вкладень терміном до року без обліку грошових еквівалентів. До них відносять: боргові цінні папери, вклади в статутні інші організації, позики деяким фірмам та інші подібні вкладення. Справа в тому, що в балансі підприємства у першому розділі є рядок 1170, яка також відображає фінансові вкладення, але вони ставляться до довгостроковим і не беруть участь у розрахунку даного показника. Код 1250 – це грошові кошти та еквіваленти. До цих активів відносяться гроші в касах, на рахунках, переклади в шляху, депозити, високоліквідні цінні папери.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є співвідношенням високоліквідних активів до термінових і короткострокових пасивів. Знаменник формули складається з позикових коштів, заборгованості перед іншими суб'єктами та інших зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності: формула

Якщо структурувати баланс на активи і пасиви, то раніше записане вираз абсолютної ліквідності можна уявити більш узагальненою формулою. Активи допомагають отримати прибуток підприємству, а пасиви формують активи. Вони взаємопов'язані і за сумою рівні, тому і форма, де відображені ці елементи господарської діяльності, носить назву балансу.

Якісною характеристикою активів є ліквідність, тобто їх здатність перетворюватися в гроші. Звідси випливає, що грошові кошти — самі високоліквідні. Пасиви групуються по терміновості оплати. Співвідношення груп активів і пасивів визначають відповідні показники.

Отже, як розрахувати коефіцієнт абсолютної ліквідності? Формула по балансу узагальнена:

До групи А1 як саму високоліквідну входять грошові кошти та короткострокові інвестиції. Всього таких груп 4, далі йдуть швидко реалізованих, повільно реалізовані і важкореалізовані активи.

П1 - це група з терміновими зобов'язаннями, а П2 - категорія короткострокових пасивів. Також існують довгострокові (П3) і постійні зобов'язання (П4).

Ліквідність балансу

Визначення ступеня покриття пасивів фірми активами, часовий інтервал перетворення яких в грошову форму відповідає періоду погашення зобов'язань, називається ліквідністю балансу.

  • Коли А1 більше П1, вважається, що платоспроможність організації на звітний період достатня.
  • А2 більше П2 говорить про можливості покривати зобов'язання підприємства в недалекому майбутньому.
  • А3 більше П3 - це умова, що підтверджує платоспроможність господарюючого суб'єкта на довгостроковий період.
  • А4 менше П4 випливає як наслідок перших трьох умов і говорить про наявність у господарюючого суб'єкта власних оборотних коштів.

Баланс не ліквідний за умови, що А4=

Економічний зміст показника абсолютної ліквідності

Згідно з розрахунком і формулою, значення коефіцієнта абсолютної ліквідності показує, який відсоток поточних зобов'язань може заплатити фірма з наявних на рахунку грошових коштів. Цей показник цікавий постачальникам сировини, оскільки для оцінки реальної можливості розплачуватися за зобов'язаннями береться в розрахунок абсолютна ліквідність.

Але який повинен бути показник, щоб платоспроможність вважалася нормальною? У зарубіжній практиці приймається норма коефіцієнта абсолютної ліквідності в 20% або 0,2. Здавалося б, чим вище цей показник, тим краще. Але високе значення може бути отримано в зв'язку з нераціональною структурою капіталу, коли частка активів висока і відображає невложенние в виробництво гроші. Краще використовувати для аналізу цей коефіцієнт в динаміці за кілька звітних проміжків часу.

Відмінність абсолютної ліквідності поточної і термінової

Якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності показує миттєву платоспроможність, то дані критичної та поточної ліквідності відображають можливість підприємства покривати зобов'язання в середньостроковій і віддаленій перспективі. Хоча при фінансовому аналізі розраховують все три коефіцієнта, але отримані їх значення цікаві різним групам суб'єктів. Так, коефіцієнт швидкої ліквідності важливий кредиторам, банкам для оцінки своєчасної платоспроможності.

Показник поточної ліквідності використовується інвесторами для підтвердження виконання поточних зобов'язань у визначений термін. І коефіцієнт абсолютної ліквідності привабливий для постачальників з короткими термінами кредитування, тому як його значення висловлює здатність негайного погашення поточних короткострокових зобов'язань.

Головна відмінність всіх трьох показників - це склад ліквідних коштів, що беруть участь в якості погашення заборгованості компанії.

Значення вище/нижче норми

Як згадувалося раніше, зарубіжний норматив абсолютної ліквідності становить 0,2, але в російській аналітичній практиці виявлено верхня межа цього значення, яка дорівнює 0,5. Коли значення нижче норми в 20%, вважається, що зростання короткострокових кредитів не пропорційний збільшенню оборотних активів. Ситуація може бути пов'язана з появою у фірми нових джерел додаткових доходів, в результаті чого був викликаний зростання на рахунках вільних коштів.

Зростання коефіцієнта абсолютної ліквідності може бути пов'язаний із зменшенням дебіторської заборгованості за рахунок домовленості з контрагентами про попередню оплату поставок, а також з оптимізацією управління запасами.

Взагалі, на практиці розгляд коефіцієнтів ліквідності повинно супроводжуватися їх сукупністю. Розкидом в значеннях можуть бути всілякі причини, які теоретично охопити неможливо.

Способи підвищення ліквідності підприємства

  • Зменшення дебіторської заборгованості.  Вихід - це договір з боржниками про укладення цесії, що передає третій особі зобов'язання дебітора.
  • Збільшення прибутку.  Конкретних рекомендацій по цьому пункту немає, оскільки існує залежність цього показника від різних чинників, індивідуально властивих кожному господарюючому суб'єкту.
  • Зменшення запасів зі збільшенням оборотних коштів.
  • Оптимізація структури капіталу, у якому власні кошти повинні перевищувати позикові.

Дотримуючись перерахованих пунктів, підприємство стане платоспроможним, привабливим для інвесторів, і тоді коефіцієнт абсолютної ліквідності з аналогічними показниками буде в межах норми.

Приклад розрахунку

Дан уривок заповненого балансу підприємства, необхідно розрахувати показник абсолютної ліквідності.

Щоб знайти коефіцієнт абсолютної ліквідності, формула якого була описана раніше, необхідно підставити значення з балансу, що відповідають певному коду, в вираз: приватна суми активів за кодами (1240 + 1 250) до пасивів (1510 + 1520 + 1550), звідси:

До абс.л 2014 = 800/300 + 189 + 100 = 1,36

До абс.л 2013 = 600/150 + 525 + 150 = 0,73

До абс.л. 2012 = 400/400 + 551 + 90 = 0,39

Короткострокова заборгованість на звітний момент може бути погашена в 2014 році відразу; в 2013 році - за 1,4 дня, а в 2012 зобов'язання, які не перевищують терміну в 12 місяців, будуть виконані за 2,5 дня.

Написати відповідь Cancel reply

Copyright © 2011-2017 ВСЕ ТЕМИ ДЛЯ БІЗНЕСУ