Коефіцієнт фінансової залежності виступає одним з ознак фінансової стійкості компанії. Фінансова стійкість показує можливість компанії працювати і вдосконалюватися, утримуючи при цьому баланс між активами і пасивами. Компанію можна назвати фінансово стійкою, якщо її грошові потоки оптимальні і збалансовані, є фінансові ресурси як для ведення поточної діяльності, так і для покриття отриманих позик. Ця компанія буде називатися інвестиційно привабливою і мати допустимий ступінь ризику для власників.

визначення

Коефіцієнт фінансової залежності описує рівень залежності компанії від сторонніх позик. Цей показник виступає зворотним до показника концентрації власних коштів. Збільшення коефіцієнта демонструє підвищення рівня зовнішніх позик у фінансуванні компанії. Зниження показника до одиниці показує, що компанія повністю фінансується своїми власниками. Аналіз коефіцієнта зрозумілий і простий: якщо він виходить 1,25, це означає, що в 1,25 руб. інвестованих в активи компанії, 0,25 руб. є позиковими.

Розглянутий показник ще називають коефіцієнтом автономії. Він часто застосовується на практиці, так як зручний при застосуванні в детермінованому факторному аналізі.

Коефіцієнт фінансової залежності показує рівень можливостей компанії покрити всі свої заборгованості при реалізації активів.

Що впливає на фінансову стійкість

Коефіцієнт фінансової залежності виступає одним з показників фінансового благополуччя компанії.

Фінансова стійкість демонструє можливість компанії працювати і вдосконалюватися, утримуючи при цьому баланс між активами і пасивами. Компанію можна назвати фінансово стійкою, якщо її грошові потоки оптимальні та збалансовані, є фінансові ресурси як для ведення поточної діяльності, так і для покриття отриманих позик. Ця компанія буде називатися інвестиційно привабливою і мати допустиму ступінь ризику для власників. Фінансове становище компанії знаходиться в залежності від таких факторів:

  • розмір власного капіталу;
  • рівень якості активів;
  • розмір виручки і стабільність її отримання;
  • показник рентабельності, враховуючи фінансовий та операційний ризик;
  • коефіцієнт ліквідності;
  • можливість оперативно залучити зовнішні позики.

Нарівні з цим два останніх коефіцієнта знаходяться в залежності від фінансової стійкості.

Із зростанням рівня сторонніх позик при фінансуванні підприємства знижується платоспроможність компанії. Це означає невисокий рівень фінансової незалежності компанії. Коефіцієнт фінансової залежності показує і впливає на якість відносин з банківськими установами та партнерами.

Поряд з цим значний розмір власних коштів, що знаходяться в активах компанії, також не демонструє успішність її розвитку. Рентабельність діяльності підвищується при використанні не тільки власних, але і позикових ресурсів. Тому важливим виступає вибір кращого співвідношення частки позик і власних ресурсів компанії.

Як розрахувати коефіцієнт фінансової залежності

Формула для розрахунку виглядає так:

Загальна сума активів (пасивів балансу) / Власний капітал

де СК - власний капітал;

ЗК - позиковий капітал.

Також показник можна розрахувати, використовуючи рядки балансу:

Як розрахувати коефіцієнт фінансової залежності за балансом = (Рядок 1400 Форми 1 + Рядок 1 510 Форми 1 + Рядок 1520 Форми 1 + Рядок 1550 Форми 1) / Рядок 1300 Форми 1.

Способи розрахунку показника

Для обчислення показника застосовують три основних способи:

  • Дослідження ліквідності майна компанії (активів).
  • Дослідження мобільності фінансової звітності (розподіл статей звітності по їх легко реалізовані і вивчення зв'язку активу і пасиву).

Вивчення компанії, її можливості платити по кредитах. Тут ще формують порівняльний (аналітичний) баланс, проводять оцінку коефіцієнтів ділової активності та ін.

Ці методи дозволять оптимально і всебічно вивчити коефіцієнт фінансової залежності.

Нормативне значення показника повинно бути в межах до 0,7. Якщо перевищує, значить, у компанії підвищується залежність від сторонніх позикових ресурсів.

Інтерпретація коефіцієнта фінансової залежності

Розглянутий коефіцієнт фінансової залежності демонструє залежність компанії від сторонніх джерел фінансування.

Сильна залежність від зовнішніх джерел загрожує вкрай негативно позначитися на становищі компанії при зниженні обсягу збуту, так як витрати на виплату відсотків по кредитах виступають постійними витратами, які компанія не в силах зменшити пропорційно зменшенню обсягу збуту.

Крім цього, високий показник залежності незабаром призведе до того, що компанія буде зазнавати труднощів із залученням нових позик за середнім на ринку відсотку, особливо в неблагополучні часи.

Зарубіжна практика

Що стосується рівня залучення зовнішніх позик, у практиці зарубіжних компаній є різні думки. Найпопулярніше полягає в тому, що рівень власного капіталу у всій сумі джерел довгострокових позик повинен бути досить істотним, при цьому нижня планка знаходиться в межах 60% (0,6). Якщо планка буде нижче, рентабельність особистого капіталу перестане відповідати оптимальним значенням.

Підвищення значення показника

Важливо розуміти, що всі дії, спрямовані на зниження показника «Коефіцієнт фінансової залежності власного капіталу», вивчаються в економічному аналізі як позитивні. Інакше кажучи, будь-яке підприємство буде прагнути до підвищення частки власних ресурсів з метою збільшення стабільності діяльності. Треба зауважити, що підвищення обсягу фінансових ресурсів внаслідок залучення недорогих позик розглядається як позитивне і грамотне рішення. Для їх одержання і потрібен коефіцієнт фінансової залежності, формула якого дозволяє легко здійснити грамотні розрахунки та сформувати висновки.

В результаті розглянутий показник демонструє фінансову величину, що описує залежність компанії від позикових ресурсів. Коефіцієнт фінансової залежності, нормативне значення якого повинно бути в рамках 0,5-0,7 пп, обчислюється як відношення обсягів власного і позикового капіталів.