Дослідження діяльності компанії застосовує для всебічного аналізу безліч методик. Коефіцієнт оборотності активів дозволяє дати оцінку ситуації не з позиції прибутку, а з точки зору інтенсивності обороту і продажів.

Загальна характеристика

Поняття коефіцієнтів оборотності активів відноситься до оцінки ділової активності. Їх розраховують як для короткострокової, так і довгострокової перспективи.

Обчислення коефіцієнта оборотності оборотних і необоротних активів показує, наскільки правильно підприємство застосовує наявні у неї ресурси. Незалежно від джерел освіти (власний або позиковий капітал), коефіцієнт оборотності активів висловлює кількість разів, яке в звітному періоді виконають виробництво і реалізація. Іншими словами, представлений показник надає інформацію про те, скільки реалізованої продукції змогла забезпечити кожна одиниця активів.

Підвищення коефіцієнта оборотності активів, формула якого буде розглянута далі, буде говорити про ефективне управління капіталом.

Формула розрахунку

Коефіцієнт оборотності активів, формула якого представлена нижче, використовує такі абсолютні показники, як обсяг активів, продажів готової продукції, власного прибутку (капіталу). Загальний вид розрахунку виглядає так:

КОА = Виручка від реалізації / Середньорічна валюта балансу.

Параметри, що застосовуються для обчислень, порівнюються в ставленні до певних періодах.

Середньорічну вартість активів обчислюють шляхом додавання валюти балансу на початок і кінець року з подальшим розподілом результату на два.

Коефіцієнт оборотності активів, формула якого була представлена ​​вище, розраховується за формою № 1 бухгалтерської звітності. Її вигляд буде наступним:

КОА = с.2110 / (с.1600 поч. + С.1600 кін.) / 2, де:

  • поч. — показник рядка 1600 балансу на початок періоду
  • кон. — показник рядка 1600 балансу на кінець аналізованого року.

Період обороту

Ще одним наочним виразом коефіцієнтів оборотності активів, що показує ефективність використання капіталу, виступає період обороту валюти балансу. Цей аналіз дозволяє визначити кількість днів, за які відбувається весь цикл перетворення використовуваних ресурсів в грошову форму.

Це обернена величина коефіцієнту оборотності. Її множать на тривалість періоду. Виражений у днях коефіцієнт оборотності активів показує тривалість повного циклу засобів. Він розраховується за формулою ТПро = 365 /ДоПро. де:

— ТПро  - період обороту, днів.

— ДоПро  - коефіцієнт обороту активів.

Зменшення цього показника є позитивною ознакою, що дозволяє підприємству швидше отримувати прибуток від проведення своєї діяльності.

Розглянутий показник не має нормативного значення. Його аналіз слід проводити в динаміці. Величина коефіцієнта оборотності залежить від галузі господарювання, в якій функціонує організація.

Коефіцієнт оборотності активів показує, наскільки ефективно керівництво компанії розпоряджається наявними у нього ресурсами. Тому цей показник повинен враховувати правильне співвідношення деяких інших показників. Оптимально співвідношення їх має мати вигляд:

- Темп приросту чистого доходу \u0026 gt; Темп приросту прибутку від реалізації \u0026 gt; Швидкість приросту чистих активів \u0026 gt; 100%.

Це говорить про необхідність швидшого приросту прибутку, для чого витрати повинні бути зведені до мінімуму, а активи повинні використовуватися максимально ефективно.

Оборотність за розділами балансу

Для складових валюти балансу аналогічно розраховуються відповідні значення. Коефіцієнт оборотності необоротних активів дає зрозуміти, як швидко обертається немобильное майно організації. Формула розрахунку цього показника наступна: КНА = ВР / НАсередовищ.,  де:

- ВР - виручка від реалізації;

— НАсередовищ. — середня величина необоротних активів.

Аналогічно по представленої вище формулою прораховується період оборотності.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів дає можливість оцінити оборотність мобільних коштів компанії і розраховується за формулою КОА = ВР /ОАсередовищ.. де:

- ВР - виручка від реалізації;

— ОАсередовищ.  - середня величина оборотних активів.

Прискорення цього показника говорить про грамотної фінансової політики керівництва підприємства.

Оборотні активи

Для аналізу оборотності має значення розгляд кожної позиції ІІ розділу Форми № 1 бухгалтерського звіту. Коефіцієнт оборотності оборотних активів має розглядатися у розрізі циклічності перетворення в грошову форму запасів, грошових коштів, заборгованості дебіторів.

Швидкість повернення коштів за товари, продані в кредит. розраховується так: ОДЗ = ПР / ДЗсередовищ.. де:

- ПР - прибуток від реалізації.

— ДЗсередовищ  - середньорічний показник дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт обороту поточних активів в розрізі запасів показує, як швидко проходить реалізація товарів, що зберігаються на складах компанії. Формула має вигляд:

- ЧД - чистий дохід;

— Зсередовищ  - середньорічне значення запасів.

Збільшення показника говорить про переповнення складів готовою продукцією. Зниження його свідчить про прискорення її реалізації. Занадто велике зниження відносної величини говорить про виснаження запасів і вимагає їх поповнення.

Коефіцієнт оборотності поточних активів також оцінюється з позиції інтенсивності роботи капіталу. Він розраховується наступним чином: ОДС = ПР / ДСсередовищ.. де:

- ПР - прибуток від реалізації.

- ДСсередовищ  - середньорічне значення грошових коштів.

Цей показник показує, скільки разів в аналізованому періоді кошти пройшли через касу і рахунки підприємства.

Фактори впливу

На тривалість обороту активів впливає ряд факторів як зовнішнього, так і внутрішнього походження.

Коефіцієнт оборотності активів зовні залежить від таких впливів:

  • область виробничої діяльності компанії
  • належність до певної галузі
  • масштаби діяльності компанії.

Досить серйозний вплив на оборотність мають макроекономічні фактори середовища функціонування. Несприятливі умови призводять до накопичення запасів і уповільнення циклічності їх переведення в грошовий еквівалент.

Внутрішніми факторами виступають цінова політика компанії, структура активів, а також методи проведення оцінки запасів.

Ознайомившись з таким поняттям, як коефіцієнт оборотності активів, можна провести грамотну, послідовну оцінку ділової активності підприємства, виявити і усунути можливі причини недостатньої інтенсивності переведення коштів компанії в грошову форму. Від цього залежить доцільність її діяльності. Кожен поважаючий себе аналітик повинен використовувати для виявлення перешкод зростанню організації представлений тип аналізу.