Логістична ланцюг як науки і практичної діяльності розглядає в якості об'єкта різні економічні потоки, тобто ті потоки, які безпосередньо пов'язані з економічною діяльністю компанії. Основною відмінною рисою цих потоків є те, що вони утворюються внаслідок цілеспрямованої і свідомої діяльності людей.

Що таке економічний потік?

Логістична ланцюг розглядає економічні потоки, тобто залучені або ж власні ресурси компанії, які розглядаються в процесі різних взаємообумовлених і взаємопов'язаних між собою переміщень і змін, що проводяться для досягнення певних цілей, поставлених перед конкретною компанією.

Процес споживання та безперервного відновлення ресурсів, тобто безперервність потоків являє собою базову форму існування компанії і в принципі будь-якого бізнесу. Іншими словами, підприємство, в принципі, є певну сукупність організованих і при цьому взаємодіють між собою потоків різних видів ресурсів.

Відповідно до різними видами економічних ресурсів логістичний ланцюг забезпечує також вивчення інших видів потоків, включаючи трудові, матеріальні, інформаційні, сервісні та фінансові. Визначальними в логістиці стандартно прийнято вважати матеріальні потоки, в той час як інші розглядаються виключно в якості супутніх.

Що таке матеріальний потік?

Крім цього логістичний ланцюг розглядає також матеріальні потоки, тобто продукцію, яка розглядається в процесі звернення до неї різних логістичних операцій, і яка відноситься до певного проміжку часу.

Особливості матеріальних потоків

Матеріальний потік, який проходить через логістичний цикл, деяким чином змінюється:

 1. На стадії закупівлі він являє собою вихідна сировина, а також різні матеріали.
 2. При виробництві він вже починає трансформуватися в незакінчену продукцію, яка, в свою чергу, після виходу зі сфери виробництва вже буде являти собою повністю готову до реалізації продукцію.
 3. Потрапляючи вже безпосередньо в сферу розподілу, матеріальний потік перетворюється в товарний.
 4. У сфері споживання товарний потік являє собою цілий напрям різних предметів споживання.

В останні кілька років логістичний ланцюг поставок в сучасних компаніях постійно розвивається, внаслідок чого з'явилися такі напрямки, як інформаційна, сервісна і фінансова логістика, в яких матеріальний потік практично не відіграє якоїсь визначальної ролі.

Характеристики

У матеріального потоку бувають такі характеристики:

 • початкова та кінцева точки руху;
 • кількість складових;
 • швидкість;
 • час;
 • маршрут;
 • інтенсивність і безліч інших.

В даному випадку достатньо важливою характеристикою, яку мають ланки логістичного ланцюга, є потужність потоку, яка виражається у вигляді співвідношення маси або ж кількості одиниць потоку до певного періоду часу руху. Наприклад, для того щоб проаналізувати логістичну систему «склад», в якості однієї з найбільш важливих характеристик розглядається потужність вхідного потоку, тобто те, яка кількість товарної продукції поставляється протягом певного місяця.

Що дає логістика?

Є величезна кількість найрізноманітніших факторів, що впливають на переміщення потоків, і завданням логістики в даному випадку є організація їх руху найоптимальнішим чином. Управління логістичними ланцюгами передбачає будь-яку бізнес-діяльність у вигляді оптимізації та подальшої раціоналізації використання всіх ресурсів компанії в процесі їх перетворення з вихідних матеріалів в корисність для кінцевого споживача.

Як це здійснюється?

Управління потоками проводиться через управління швидкістю їх руху, а також напрямком, потужністю, періодичністю та ще безліччю інших параметрів. При цьому важливим в даному випадку є такий момент, як оптимізація узгодженості різних потоків між собою, тобто переміщення матеріальних потоків має в будь-якому випадку сполучатися з інформаційними, фінансовими, кадровими та ще цілу низку інших важливих потоків. На практиці оптимальної узгодженості досить складно домогтися в процесі роботи з різними видами потоків. В якості найбільш типових причин зниження швидкості руху потоків можна назвати несвоєчасне надання інформації про прибуття товарів, тимчасові затримки в оплаті, відсутність потрібного штату співробітників для проведення всіх навантажувально-розвантажувальних робіт і багато іншого.

Крім усього іншого слід відзначити той факт, що так як економічні потоки, які розглядає логістичне управління ланцюгами поставок, відносяться до групи штучних, тобто створених людьми, їх оптимізація включає в себе також оптимізацію переходу через різні межі відповідальності окремих логістичних ланок і систем, то є передбачає об'єднання кордонів і максимальну оптимізацію стиків.

Мета логістичної системи

Транспортні системи входять в число економічних, для яких є характерним наявність певної мети діяльності, а також здатність пристосовуватися до навколишнього середовища, грунтуючись на зворотному зв'язку.

Таким чином, логістична система являє собою різні логістичні канали та логістичні ланцюги, а також безліч інших взаємодіючих елементів і підсистем, які виконують логістичні функції і об'єднуються між собою спільністю інтересів і цілей, що реалізуються за допомогою управління різними економічними і матеріальними потоками.

Логістична система передбачає наявність розвинених зв'язків з внутрішнім і зовнішнім середовищем функціонування, завдяки чому вона може адаптуватися до безперервних змін за допомогою вдосконалення алгоритму роботи.

Якими вони бувають?

Таким чином, можна сказати, що є величезна кількість найрізноманітніших логістичних систем, які розрізняються між собою за програмними цілями, масштабом діяльності, складу і безлічі інших параметрів.

Об'єднуючим властивістю систем є ієрархічність, тобто будь-яка система, в принципі, може виступати в подвійній ролі:

 • в якості системи щодо систем нижчого порядку, що представляють собою її елементи;
 • в якості елемента, який разом з іншими системами входить в систему більш високого порядку.

У зв'язку з цим логістичні системи і логістичні ланцюги завжди входять у вигляді певного елемента в систему більш високого порядку, при цьому немає жодного елемента, який міг би не виступати в якості системи щодо інших, які входять в нього в якості елементів нижчого порядку. При цьому варто відзначити, що логістична система і її елементи працюють за принципом підпорядкованості, в той час як між елементами формується принцип взаємодії.

Види систем та їх ієрархія

Здійснюючи вивчення логістичної системи будь-якого рівня, потрібно брати до уваги те, що вона працює в зовнішньому середовищі, яка для неї є системою більш високого рівня, внаслідок чого надає також вплив з певним результатом. Таким чином, якщо вибирати якесь підприємство як об'єкт обстеження, можна виділити кілька основних факторів впливу зовнішнього середовища, до яких потрібно буде правильно пристосовуватися:

 • політичні, якими визначаються рішення про подальший розвиток бізнесу в країні, а також фінансовий і інвестиційний клімат, і ще безліч інших важливих питань;
 • правові, що забезпечують формування різноманітних нормативно-правових документів, що регулюють діяльність конкретної компанії;
 • економічні, які позначаються на нинішньому рівні інфляції, валютний курс, темпах розвитку різних галузей, капіталу, ринків праці, попиту та пропозиції, а також безлічі інших, не менш важливих факторів;
 • технологічні і технічні, відповідно до яких визначається рівень розвитку інформаційно-комп'ютерних та транспортних систем, виробничих технологій, а також маса інших моментів;
 • соціальні та екологічні, в які входять соціальні потреби людей, демографічна ситуація і міграція населення, а також культурні запити і екологічні вимоги до використовуваних технологій.

Якщо на фактори зовнішнього середовища у компанії немає можливості впливати, внаслідок чого вона в процесі роботи повинна буде до них пристосовуватися, то, працюючи на ринку в якості абсолютно самостійної логістичної системи, вона вже буде вступати в рівноправні взаємини з іншими суб'єктами, в число яких входять партнери, постачальники і споживачі.

Як виглядають взаємовідносини?

Ресурси, а також результати діяльності будь-якої компанії існують поза її межами як логістичної системи. У постачальників здійснюється закупівля ресурсів, після чого вони у вигляді потоків передаються в логістичну систему, де починають використовуватися з метою виробництва всіляких послуг або товарів. Вироблені послуги і товари, в свою чергу, вже йдуть за межі логістичної системи безпосередньо до споживачів в обмін на деякі фінансові ресурси.

Логістична ланцюг підприємства передбачає також масу різних взаємин і взаємовпливів між підприємством і його партнерами, причому ці взаємини можуть носити характер конкуренції або ж співробітництва. На характер відносин чинять активний вплив також партнери, які беруть участь в пересуванні логістичних потоків.