Здійснюючи господарську діяльність, суб'єкт потребує постійному аналізі результатів додатка сил і засобів і, відповідно, висновках про перспективний розвиток особистого бізнесу. У разі, коли постає необхідність аналізувати виробничу діяльність підприємства, одним з головних чинників такого аналізу буде виробнича рентабельність.

поняття рентабельності

Рентабельність - це показник економічної ефективності, що характеризує прибутковість від функціонування підприємства. Представлена ​​характеристика дає можливість зрозуміти ступінь результативності використання підприємством власних ресурсів. У разі розгляду некомерційних організацій загальна рентабельність буде дорівнювати результативності їх діяльності.

Коли маються на увазі комерційні структури, тоді головними виступають точні кількісні показники. Рентабельність порівнюють з коефіцієнтом корисної дії - відношення загальних витрат до кінцевого прибутку. По-іншому, загальна рентабельність - це відношення доходів до витрат. У разі якщо за результатами звітного періоду бізнес виступає прибутковим, тоді його слід розуміти як рентабельний.

Класифікація показників рентабельності

Загальний рівень рентабельності (Р) виступає в різних видах, тому як коефіцієнти ефективності бувають абсолютно різними, це залежить від комерційної діяльності. При обчисленні різних показників рентабельності необхідно врахувати, що застосовуються коефіцієнти і розрахункові формули будуть відрізнятися. Таким чином, коефіцієнт загальної рентабельності класифікується сукупністю наступних категорій: загальна Р. активів, Р. товару, продукції і Р. виробництва.

Загальна Р. активів

Коефіцієнт загальної рентабельності активів може показати, які позики використані підприємством для досягнення прибутку, що дорівнює одному рублю. Така характеристика має розрахунок у вигляді відношення прибутку, що була отримана до виплати всіх існуючих податків, до середньої вартості існуючих активів організації за певний період. Таким чином, це можливість активів підприємства створювати дохід. Коли йдеться про Р. формування активів організації, тоді вона розраховується відношенням кінцевого прибутку підприємства (до виплати всіх податків) до середньої сумарної вартості використаних активів за аналогічний період.

Р. товару або продукції

Р. товару, продукції виступає у вигляді відношення прибутку, вирученої від реалізації товарів і послуг, до витраченим на організацію виробничого процесу підприємства засобів. Вона допомагає зрозуміти, якою мірою вигідно виготовлення певного товару.

Р. виробництва

Показник рентабельності виробничого процесу описує, наскільки доцільно провадження певного бізнесу. Показник загальної рентабельності виступає у вигляді співвідношення між виробничими витратами і кінцевим чистим доходом. Рентабельним може вважатися підприємство при позитивному балансі доходу і витрачених коштів.

Інші види Р. і розрахункові формули

З метою більш повного розуміння Р. треба уявити візуальні формули і провести відповідні розрахунки:

• Коефіцієнт ROA дорівнює прибутку, поділеної на вартість активів і помноженої на сто відсотків. ROA - рентабельність активів. В цьому випадку беруть до уваги не тільки власні активи компанії, а також ті, які були залучені ззовні (кредити, позики і т.д.).

• Коефіцієнт ROFA - це загальна рентабельність основних виробничих фондів. Він дозволяє розцінити, наскільки ефективно функціонування таких фондів, а не активів, тому в обчисленні використовується їх вартість.

• Коефіцієнт ROE дорівнює прибутку, поділеної на капітал і помноженої на сто відсотків, ROE – рентабельність капіталу. Ця характеристика є ефективність витрачених власних коштів компанії. Тут показник ROE обчислюється як відношення чистого виробничого доходу до суми статутного капіталу (в інших варіантах використовується і додатковий капітал). Різниця рентабельності активів і пасивів визначає розміри позикових засобів, що використовуються при здійсненні комерції. Слід сказати, що цей коефіцієнт входить в групу основних показників при аналізуванні господарської діяльності організації в державах.

• Коефіцієнт ROI, або рентабельність інвестицій. Він дозволяє провести оцінку прибутку, отриманого від попередніх інвестицій. Таким чином, це відношення прибутку до суми спочатку використаних коштів. Цей коефіцієнт не слід вважати головним показником успішного функціонування підприємства, тому він не відображає ситуацію, яка відбувається з певними оперативними потоками. Але ефективність останніх показується досить наочно.

Розрахунки ефективності господарської діяльності підприємств здійснюються з урахуванням постійних і одиночних вкладень. Класифікують рентабельність продукції і рентабельність виробництва в окремо.

• Коефіцієнт ROM, або рентабельність продукції, показує, в якому ступені результативні фінансові витрати. У цьому випадку мається на увазі відношення прибутку, яку отримали від продажу продукції, і її собівартості. Ця характеристика використовується в розрахунках і для всієї наданої продукції, і для окремих її видів. Розрахункова формула представляється в такий спосіб:

де ROM – це рентабельність продукції, яка реалізована (обчислюється у відсотках), П – прибуток від реалізації, Сп – собівартість виробленого товару, який реалізували.

• Рентабельність виробництва надає можливість здійснити оцінку результативності використання майна підприємства (основних і оборотних фондів). Вона знаходиться за формулою:

Рп = (Пб / (Ф. ос.ф. + Ф. обор.средств)) * 100%,

де Рп - виробнича рентабельність (у відсотках), Пб - балансовий прибуток (тисяч рублів), Ф. ос.фонд - вартість основних фондів (середньорічний, тисяч рублів), Ф. оборот. коштів - розміри оборотних коштів (в тисячах рублів).

Додаткові коефіцієнти рентабельності

Щоб найбільш повно визначити загальну рентабельність підприємства, додатково використовують такі види показників:

• Рентабельність продажів, або ROS, яка має наступний розрахунок: відношення прибутку, отриманої від реалізації продукції (або операційний прибуток) до доходу організації. Такий показник виступає як відношення чистого прибутку (після вирахування всіх податків) до обсягу продажів. Він характеризує рівень прибутку (у%), що міститься в кожному зароблений підприємством рублі. З огляду на цю характеристику, формуються ціни на надавані товари і послуги, і по ній можна судити про істотні організаційні витрати.

• ROL, або рентабельність персоналу, виступає як відношення чистого прибутку до штатної чисельності працюючого персоналу за певний період. Іншими словами, організації треба дотримуватися якогось порогу штатної чисельності, щоб отримати максиимальную прибуток.

• Рентабельність підрядних послуг - це різниця між витратами на роботи, надані підрядником, і витратами на виконання замовником послуг. Обчислюється за формулою:

Р. подр.услуг = (З. непред. - З. ост.) / З. попер.

В цьому випадку треба враховувати яких зазнав підрядник збитки (штрафи за вимушене недотримання термінів і т.п.).

висновок

Автор статті сподівається, що вона допоможе зрозуміти читачеві, що представляє собою загальна рентабельність підприємства. Тому що при здійсненні комерції завжди необхідно аналізувати результати діяльності та проводити оцінку результативності витрачених власних сил і засобів.