Операційний важіль (або, як його ще називають, операційний ліверидж) — це один з основних економічних показників. Він не тільки дає можливість оцінити поточну ситуацію, але також і активно використовується в прогнозуванні. Мабуть, найбільш важливим операційний ліверидж є в контексті визначення економічних ризиків в конкретному періоді.

Операційний важіль — визначення

Існує безліч різних критеріїв, за якими можна визначити економічний стан підприємства. Так, операційний важіль — це показник, який демонструє залежність динаміки зміни темпів прибутку від виручки. Важливу роль тут відіграє таке поняття, як точка беззбитковості, яка позначає мінімальний обсяг виручки, що покриває всі витрати на виробництво. Також варто враховувати фактори, які впливають на динаміку другого показника. Це можуть бути як цінові коливання, так і зміни в обсязі попиту.

Поняття операційного важеля нерозривно пов'язане з питомою вагою постійних витрат у загальних витратах виробництва. Саме цим і визначається чутливість розміру прибутку до показника виручки. Чим нижче постійні витрати, тим активніше динаміка першого значення по відношенню до другого.

Особливості операційного важеля

Такий показник, як операційний важіль, характеризується цілим рядом особливостей. Серед них варто особливо виділити наступні:

 • Визначити ефект операційного важеля буде доцільним лише в тому випадку, коли організація в своїй діяльності переступила через точку беззбитковості. Це можна пояснити тим, що, незалежно від розміру отриманого доходу, підприємство зобов'язане погасити витрати, які належать до постійних.
 • По мірі збільшення обсягу збуту продукції, а відповідно і виручки, поступово знижується значимість операційного важеля. Оскільки підприємство вже подолало нульовий (беззбитковий) рівень, прибуток із зростанням доходу буде безперервно збільшуватися. І навпаки.
 • Залежність між прибутком та операційним лівериджу зворотна. Таким чином, можна сказати, що даний показник деяким чином вирівнює значення доходності і ризику.
 • Ефект операційного важеля є справедливим тільки для короткострокового періоду. Це можна пояснити тим, що постійні витрати поступово змінюються через коливання тарифів та інших факторів.

Прийоми зменшення постійних витрат

Для того щоб зменшити частку постійних витрат у їх загальній кількості, можуть бути використані такі прийоми:

 • скорочення витрат на утримання управлінського апарату
 • реалізація або здача в оренду обладнання, яке простоює, щоб зменшити амортизаційні відрахування і витрати на його утримання
 • щоб не навантажувати бюджет великою кількістю витрат, можна брати виробничі машини в лізинг
 • економія ресурсів і скорочення витрат на оплату комунальних послуг.

Як заощадити на змінних витратах

Оскільки змінні витрати також позначаються на кінцевому показнику операційного важеля, на виробництві варто приймати деякі заходи щодо їх зниження:

 • зменшення кількості персоналу за рахунок автоматизації всіх процесів або ж підвищення продуктивності праці іншими способами
 • раціоналізація складського господарства шляхом зменшення запасів, що дозволить скоротити витрати на їх зберігання та обслуговування
 • перегляд логістичної системи на користь більш вигідних методів поставок.

Розрахунок операційного важеля

Дає можливість оцінити зміну прибутку в процентному співвідношенні при коливаннях витрат і виручки такий показник, як операційний важіль. Формула його являє собою відношення маржинального прибутку до прибутку, яка була отримана до вирахування відповідних процентних платежів. Можна сказати, що це характеристика зміни прибутку на кожен відсотковий пункт підвищення рівня збуту.

Існує ще один спосіб, згідно з яким може бути розрахований операційний важіль. Формула справедлива для тих підприємств, які випускають широкий перелік найменувань товарів. Так, даний показник розраховується як відношення між:

 • різницею виручки та змінних витрат
 • різницею виручки, змінних витрат і умовно-постійних витрат.

Якщо керівник підприємства повною мірою розуміє механізм дії даного показника, то він має можливість маніпулювати витратами з метою підвищити значення показника прибутку.

Властивості операційного важеля

Даний показник володіє наступними властивостями:

 • вплив і розмір операційного важеля прямопропорциональны постійним витратам і обратнопропорциональны перемінним
 • найбільш високим показник операційного важеля є в тому випадку, коли обсяг збуту продукції є близьким до точки беззбитковості (це свідчить про високий рівень ризику)
 • незважаючи на те, що низьке значення операційного лівериджу характеризується невеликим ризиком, варто відзначити, що на значний прибуток в даному випадку також розраховувати не варто.

Сила важеля

Сила впливу операційного важеля залежить від того, яка частка постійних витрат у загальних витратах підприємства. Це один з найважливіших показників, згідно з яким може бути визначений рівень ризику підприємницької діяльності. Він відображає коливання прибутку в залежності від обсягу продажу і доходів. Для визначення цього показника необхідно для початку розрахувати маржинальний дохід.

Сила впливу операційного важеля визначається виходячи з конкретної кількості виробленої продукції. Так, можна визначити ризик втратити прибуток з-за перепадів обсягів продажів. Можна сказати, що сила операційного важеля і ймовірність понести збитки мають прямопропорциональную залежність.

Розрахунок показника операційного важеля є об'єктивною необхідністю для проведення якісного аналізу роботи підприємства. Він дозволить вчасно виявити всі ризики та недоліки в організації збуту, щоб мінімізувати ймовірність фінансових втрат та банкрутства.

Варіанти операційного важеля

Існує кілька варіантів, відповідно з якими може бути розрахований даний показник. Таким чином, операційний важіль дорівнює:

 • співвідношення постійних і змінних витрат, що суттєво позначається на прибутковості підприємства
 • співвідношенням темпів зміни нерозподіленого прибутку до обсягу реалізації товарної продукції
 • відношенню прибутку до постійної категорії витрат.

Варто відзначити, що збільшення активів підприємства за рахунок надходження будь-яких додаткових коштів завжди провокує підвищення показника операційного лівериджу.

Як діє операційний важіль

Вплив операційного важеля відображає підприємницький ризик. У тому випадку, коли даний показник високий, на кожен відсоток зменшення суми виручки припадає значне зниження розміру прибутку. також важливо враховувати вплив розміру постійних витрат. Так, в тому випадку, коли операційний важіль виявляється досить високим для великих підприємств, їм варто проявити обережність. При найменшому коливанні у сфері економіки платоспроможність клієнтів різко знизитися, а рівень постійних витрат залишиться на тому ж рівні або зовсім збільшиться.

Вплив операційного важеля необхідно оцінювати на всіх етапах життєвого циклу продукту. Це дозволить своєчасно реагувати на зміни в економіці. Таким чином, менеджмент матиме змогу маніпулювати постійними та змінними витратами з метою приведення операційного важеля до оптимального рівня.

Розрахунок ефекту операційного важеля

Базу даного показника становить співвідношення постійних і змінних витрат стосовно до розміру фінансового результату. Варто відзначити, що прибуток і виторг змінюються неоднаково через наявність обов'язкових платежів за комунальні послуги, амортизації і так далі. Можна сказати, що фінансовий результат буде тим сильніше залежати від рівня доходу, чим вище будуть постійні витрати.

Стосовно до всього вищесказаного операційний важіль дорівнює відношенню приросту прибутку до приросту виручки. Розрахований таким чином показник допомагає спрогнозувати фінансовий результат в залежності від коливань у розмірі доходів і постійних витрат.

Економічна стійкість підприємства

Будь ефективний менеджер зобов'язаний володіти методиками розрахунку операційного важеля, щоб мати можливість оцінити економічну стійкість підприємства і вчасно вплинути на неї. Така методика дозволяє оцінити ситуацію точно оперативно без складання докладних звітів. З'являється можливість скоригувати обсяги реалізації і рівень витрат з метою отримання максимального прибутку. У цьому контексті обов'язково слід враховувати наступні фактори:

 • незважаючи на те, що постійні витрати можуть зрушити точку беззбитковості, їх зміна не робить ніякого впливу на маржинальний прибуток
 • змінні витрати не просто змінюють значення беззбитковості, але також можуть зробити істотний вплив на прибуток
 • якщо зміна різних видів витрат відбудеться одночасно, то нульовий рівень значно зрушиться на графіку беззбитковості
 • цінова політика справляє істотний вплив на маржинальний прибуток.

Основні припущення

При розрахунку операційного важеля, а також при проведенні відповідного аналізу виробництва використовуються наступні основні допущення:

 • всі витрати підприємства можна чітко розділити на постійні і змінні (в деяких випадках менеджери вдаються до приблизної класифікації)
 • фірма займається виробництвом одного виду товару (якщо продукція випускається в асортименті, то він не повинен змінюватися протягом усього звітного періоду)
 • як витрати, так і доходи повинні прямо залежати від обсягів виробленої продукції
 • наприкінці звітного періоду не повинно залишатися запасів готової продукції (вона має бути реалізована в повному обсязі)
 • всі показники, крім масштабів виробництва, повинні залишатися постійними, або їх розкид їх значень часу має бути незначним (це стосується рівня цін, продуктивності праці, асортиментної складової і так далі)
 • операційний аналіз застосуємо тільки для короткострокового періоду (не більше року), протягом якого постійні витрати суттєво не змінюються.

Що відображає показник

Операційний важіль дає уявлення про такі моменти в діяльності підприємства:

 • рівень економічної ефективності для конкретного показника збуту (у зв'язку з цим можна спланувати обсяг продажів, що дозволяє досягти бажаних розмірів маржинального прибутку)
 • визначення обсягів збуту, які забезпечать повне покриття всіх витрат на виробництво (мається на увазі досягнення беззбиткового рівня)
 • формування запасів фінансової міцності у відповідності з показником економічного ризику
 • вплив кожного окремо взятого показника роботи підприємства на кінцевий рівень прибутку.

Повноцінний операційний аналіз дозволяє глибше вивчити особливості функціонування підприємства. Крім того, він дає можливість оперативно реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі, щоб знизити ризик економічних втрат.

Основні висновки

Не можна недооцінювати роль фінансового важеля в аналізі діяльності виробничого підприємства. Цей показник допомагає встановити чітку залежність між прибутком і рівнем доходу, а також основними видами витрат. Це допомагає керівництву оперативно відреагувати на ті чи інші зміни внутрішнього чи зовнішнього середовища, щоб уникнути значних фінансових втрат. Ще одним важливим моментом в розрахунку операційного важеля є його взаємозв'язок з рівнем економічного ризику. Він буде тим вище, чим більш значним буде ліверидж. Зазвичай максимальне значення спостерігається в тих випадках, коли реалізація продукції приблизно дорівнює рівню беззбитковості.