Фінансовий аналіз на підприємстві потрібен для об'єктивної оцінки господарського та фінансового стану в періодах минулого, теперішнього та прогнозованої майбутньої діяльності. Для визначення слабких виробничих місць, осередків виникнення проблем, виявлення сильних чинників, на які може спертися керівництво, розраховуються основні фінансові показники.

Об'єктивна оцінка стану фірми в плані господарства і фінансів спирається на фінансові коефіцієнти, які є проявом співвідношення окремих даних обліку. Метою аналізу фінансів досягається рішення обраного набору аналітичних задач, тобто конкретизований розбір всіх першоджерел бухгалтерської, управлінської та економічної звітності.

Основні цілі господарського і фінансового аналізу

Якщо аналіз основних фінансових показників підприємства розглядається як виявлення справжнього стану справ на підприємстві, то в якості результатів отримують відповіді на питання:

 • можливості фірми по вкладу коштів в інвестування нових проектів;
 • даний хід справ щодо матеріальних та інших активів і пасивів;
 • стан кредитів і здатність підприємства до їх погашення;
 • існування резервів для запобігання банкрутству;
 • виявлення перспектив для подальшої фінансової діяльності;
 • оцінку підприємства в плані вартості для продажу або переобладнання;
 • простежування динамічного зростання або спаду господарської або фінансової діяльності;
 • виявлення причин, що негативно впливають на результати господарювання і пошук шляхів виходу із ситуації;
 • розгляд і зіставлення доходів і витрат, виявлення чистої і загального прибутку від реалізації;
 • вивчення динаміки доходів по основних товарах і в цілому від всієї реалізації;
 • визначення частини доходів, використовуваної для відшкодування витрат, податків і відсотків;
 • вивчення причини відхилення суми балансового прибутку від величини доходу по реалізації;
 • дослідження рентабельності та резервів для її збільшення;
 • визначення ступеня відповідності власних коштів, активів, пасивів підприємства та величини позикового капіталу.

зацікавлені суб'єкти

Аналіз основних фінансових показників фірми проводиться за участю різних економічних представників відомств, зацікавлених в отриманні найбільш достовірних відомостей про справи підприємства:

 • до внутрішніх суб'єктам відносять акціонерів, менеджерів, засновників, ревізійну або ліквідаційну комісію;
 • зовнішні представлені кредиторами, аудиторськими конторами, інвесторами і працівниками державних органів.

Можливості фінансового аналізу

Ініціаторами проведення аналізу роботи підприємства стають не тільки його представники, а й працівники інших організацій, зацікавлених у визначенні фактичної кредитоспроможності і можливості вкладу інвестицій в розвиток нових проектів. Наприклад, банківські аудитори цікавляться ліквідністю активів фірми або її здатністю в даний момент платити за рахунками. Юридичні та фізичні особи, які бажають здійснити інвестиції в фонд розвитку даного підприємства, намагаються зрозуміти ступінь рентабельності і ризики вкладу. Оцінка основних фінансових показників за допомогою спеціальної методики прогнозує банкрутство установи або говорить про його стабільний розвиток.

Внутрішній і зовнішній аналіз фінансів

Фінансовий аналіз становить значну частину загального економічного аналізу підприємства і, відповідно, частина повної господарської перевірки. Повний аналіз підрозділяється на внутрішньогосподарський управлінський і зовнішній фінансовий аудит. Такий поділ обумовлено двома практично склалися системами в бухгалтерії - управлінським і фінансовим обліком. Розподіл визнано умовним, так як на практиці зовнішній та внутрішній аналіз доповнюють один одного інформацією і є логічно взаємопов'язаними. Між ними простежується дві основні відмінності:

 • по доступності і широті використовуваного інформаційного поля;
 • ступінь застосування аналітичних методів і процедур.

Внутрішній аналіз основних фінансових показників проводиться для отримання узагальненої інформації всередині підприємства, визначення результатів останнього періоду звітності, виявлення вільних ресурсів для реконструкції або переоснащення та ін. Для отримання результатів використовуються всі доступні показники, які також застосовні при дослідженні зовнішніми аналітиками.

Зовнішній аналіз фінансів виконується незалежними аудиторами, аналітиками з боку, які не володіють доступом до внутрішнім результатами і показниками фірми. Методики зовнішнього аудиту передбачають деяку обмеженість інформаційного поля. Незалежно від різновиду аудиту, його методи та способи завжди одні й ті ж. Спільним у зовнішньому і внутрішньому аналізі є виведення, узагальнення і детальне вивчення фінансових коефіцієнтів. Ці основні фінансові показники діяльності підприємства дають відповіді на всі питання щодо роботи та процвітання установи.

Чотири основні показники фінансового стану

Основною вимогою беззбиткового функціонування підприємства в умовах ринкових відносин є господарська та інша діяльність, що забезпечує рентабельність і прибутковість. Господарські заходи спрямовані на відшкодування витрат отриманими доходами, отримання прибутку для задоволення економічних і соціальних потреб членів колективу і матеріальних інтересів власника. Показників для характеристики діяльності існує безліч, зокрема до них відносять валовий дохід, товарообіг, рентабельність, прибуток, витрати, податки та інші характеристики. Для всіх видів підприємств виділені основні фінансові показники діяльності організації:

 • фінансова стійкість;
 • ліквідність;
 • рентабельність;
 • ділова активність.

Показник фінансової стійкості

Цей показник характеризує ступінь співвідношення власних коштів організації та позикових капіталів, зокрема, скільки доводиться запозичених коштів на 1 рубль грошей, вкладених в матеріальні активи. Якщо такий показник при розрахунку виходить значенням більше 0,7, значить фінансове становище фірми нестабільно, діяльність підприємства в деякій мірі залежить від залучення зовнішніх позикових коштів.

характеристика ліквідності

Цей параметр вказує на основні фінансові показники компанії і характеризує достатність оборотних активів організації для погашення власних боргів короткострокового характеру. Розраховується як відношення вартості оборотних поточних активів до вартості поточних пасивних зобов'язань. Показник ліквідності вказує на можливість перетворення активів та матеріальних цінностей фірми в готівковий капітал і показує ступінь мобільності такого перетворення. Ліквідність підприємства визначається двома ракурсами:

 • проміжок часу, необхідний для перетворення поточних активів у гроші;
 • можливість продажу активів за призначеною ціною.

Для виявлення справжнього показника ліквідності на підприємстві враховується динаміка показника, що дозволяє не тільки визначити фінансову міць фірми або її неплатоспроможність, але і виявити критичний стан фінансів організації. Іноді показник ліквідності низький через зрослу потреби в продукції галузі. Така організація цілком ліквідна і має високий ступінь платоспроможності, так як її капітал складається з грошових коштів та короткострокових позик. Динаміка основних фінансових показників демонструє, що гірше виглядає становище, якщо організація має оборотний капітал лише у вигляді великої кількості складованої продукції у вигляді оборотних активів. Для їх перетворення в капітал потрібен певний час на реалізацію і наявність купівельної бази.

Основні фінансові показники діяльності підприємства, до яких відноситься ліквідність, показують стан платоспроможності. Оборотних активів фірми повинно вистачати для погашення поточних короткострокових позик. У найкращому становищі ці значення приблизно на одному рівні. Якщо ж у підприємства оборотних коштів набагато більше по вартості, ніж кредитів короткострокового характеру, то це говорить про неефективне вкладення грошей підприємством в поточні активи. Якщо сума оборотних коштів нижче вартості короткострокових кредитів, це говорить про швидке банкрутство фірми.

Як окремий випадок, існує показник швидкої поточної ліквідності. Він виражається в здатності погасити короткострокові пасиви за рахунок ліквідної частини активів, яка розраховується як різниця всій зворотному частини і короткострокових пасивів. Міжнародні стандарти визначають оптимальний рівень коефіцієнта в межах 0,7-0,8. Наявність в складі підприємства достатньої кількості ліквідних активів або чистого оборотного капіталу приваблює кредиторів і інвесторів для вкладення грошей в розвиток підприємства.

показник рентабельності

Основні фінансові показники ефективності організації включають в себе значення рентабельності, яке визначає ефективність застосування засобів власників фірми і в цілому показує, наскільки прибуткова робота підприємства. Значення рентабельності є основним критерієм для визначення рівня біржового котирування. Для розрахунку показника сума чистого прибутку ділиться на суму середнього прибутку від реалізації чистих активів фірми за обраний період. Показник виявляє, скільки чистого прибутку принесла кожна одиниця проданого товару.

Коефіцієнт генерованих доходів застосовується для порівняння доходів шуканого підприємства, у порівнянні з таким же показником іншої фірми, що здійснює діяльність за іншою системою оподаткування. Розрахунок основних фінансових показників цієї групи передбачає відношення отриманого прибутку до сплати податків та належних відсотків до активів підприємства. В результаті з'являється інформація про те, яку суму прибутку принесла кожна грошова одиниця, вкладена для роботи в активи фірми.

Показник ділової активності

Характеризує, скільки фінансів виходить від реалізації кожної грошової одиниці певного виду активів і показує швидкість оборотності фінансових і матеріальних ресурсів організації. Для розрахунку береться відношення чистого прибутку за обраний період до середньої вартості витрат в матеріальному вираженні, грошах і цінних паперах короткострокового характеру.

Для цього показника відсутній нормативний межа, але управлінські сили фірми прагнуть до прискорення оборотності. Постійне використання в господарській діяльності позик з боку говорить про недостатнє надходження фінансів у результаті реалізації, які не покривають витрат на виробництво. У разі якщо величина обертаються активів на балансі організації завищена, це виливається в оплаті додаткових податків і відсотків за банківськими позичками, що веде до втрати прибутку. Низьке число активних засобів веде до простроченням при виконанні виробничого плану і втрати вигідних комерційних проектів.

Для об'єктивного наочного розгляду показників господарської діяльності складаються спеціальні таблиці, в яких показані основні фінансові показники. Таблиця містить основні характеристики роботи за всіма параметрами фінансового аналізу:

 • коефіцієнт оборотності запасів;
 • показник оборотності дебіторської заборгованості фірми в часовому проміжку;
 • значення фондовіддачі;
 • показник віддачі ресурсів.

Коефіцієнт оборотності запасів

Показує відношення виручки від реалізації товару до суми в грошовому вираженні запасів на підприємстві. Величина характеризує швидкість продажу матеріальних і товарних ресурсів, віднесених до категорії складу. Підвищення коефіцієнта говорить про зміцнення фінансового становища організації. Позитивна динаміка показника особливо важлива в умовах великої кредиторської заборгованості.

Показник оборотності по дебіторської заборгованості

Цей коефіцієнт не розглядається, як основні фінансові показники, але є важливою характеристикою. Він показує середній часовий проміжок, в який підприємство очікує надходження оплати після реалізації товару. Для розрахунку береться відношення дебиторского боргу до усередненої щоденної виручки від продажу. Середнє значення отримують шляхом ділення загальної суми виручки за рік на 360 днів.

Отримане значення характеризує договірні умови роботи з покупцями. Якщо показник високий, значить, партнер надає пільгові умови роботи, але це викликає настороженість у наступних інвесторів і кредиторів. Маленьке значення показника веде в умовах ринку до перегляду контракту з даними партнером. Варіантом отримання показника є відносний розрахунок, який береться як відношення виручки від продажу до дебіторської боргами фірми. Підвищення коефіцієнта говорить про незначну заборгованості дебіторів і високому попиті на продукцію.

значення фондовіддачі

Основні фінансові показники підприємства найбільш повно доповнює показник фондовіддачі, що характеризує швидкість оборотності фінансів, витрачених на придбання основних фондів. У розрахунку приймається відношення виручки від реалізованого товару до усередненої за рік вартості основних фондів. Підвищення показника говорить про невисоку вартість витрат в частині основних фондів (верстатів, обладнання, будівель) та високому обсязі проданого товару. Велике значення фондовіддачі свідчить про незначних витратах на виробництво, а низька фондовіддача показує неефективне застосування активів.

Коефіцієнт віддачі ресурсів

Для найбільш повного уявлення про те, як складаються основні фінансові показники діяльності організації, існує не менш важливий коефіцієнт віддачі ресурсів. Він показує ступінь ефективності застосування підприємством всіх активів на балансі, незалежно від способу придбання і отримання, а саме, скільки отримано виручки на кожну грошову одиницю основних і оборотних активів. Показник залежить від прийнятого на підприємстві порядку нарахування амортизації і виявляє ступінь неліквідних активів, від яких позбавляються для підвищення коефіцієнта.

Основні фінансові показники ТОВ

Коефіцієнти управління джерелами доходів показують структуру фінансів, характеризують захищеність інтересів інвесторів, які зробили довгострокові вливання активів в розвиток організації. Вони відображають здатність фірми виплатити довгострокові позики і кредити:

 • частка позик у загальній сумі фінансових джерел;
 • коефіцієнт власності;
 • коефіцієнт капіталізації;
 • коефіцієнт покриття.

Основні фінансові показники характеризуються обсягом позикового капіталу в загальній масі фінансових джерел. Показник частки позикових коштів визначає конкретні суми придбання активів на позикові гроші, які включають в себе довгострокові і короткострокові фінансові зобов'язання фірми.

Коефіцієнт власності доповнює основні фінансові показники підприємства характеристикою частки власного капіталу, витраченого на придбання активів та основних засобів. Гарантією отримання кредитів і вкладення інвесторських грошей в проект розвитку і переозброєння підприємства є показник частки власних коштів, витрачених на активи в розмірі 60%. Такий рівень є показником стабільності організації і захищає її від втрат в період спаду ділової активності.

Коефіцієнт капіталізації визначає пропорційне відношення між позиковими коштами з різних джерел. Для визначення пропорції між власними коштами та позиковими фінансами застосовується зворотний коефіцієнт левериджу.

Показник забезпеченості відсотків до виплати або показник покриття характеризує захищеність усіх видів кредиторів від невиплати процентної ставки. Цей коефіцієнт розраховується як відношення суми прибутку до сплати відсотків до обсягу грошей, призначених для погашення відсотків. Показник демонструє, скільки протягом обраного періоду фірма виручила грошей для оплати позикових відсотків.

Показник активності на ринку

Основні фінансові показники організації в частині ринкової активності говорять про становище підприємства на ринку цінних паперів і дозволяють управлінцям судити про ставлення кредиторів до загальної діяльності компанії за минулий період і в майбутньому. Показник розглядається як співвідношення первісної облікової вартості акції, отриманим на неї доходом і сформованою ринковою ціною на даний час. Якщо всі інші фінансові показники знаходяться в допустимих межах, то показник ринкової активності також буде в нормі при високій ринковій вартості акції.

На закінчення слід зазначити, що фінансовий аналіз господарської структури організації є важливим для всіх суб'єктів діяльності, акціонерів, короткострокових і довгострокових кредиторів, засновників і управлінського апарату.