Obecnie w Rosji trwają prace nad ustanowieniem i rozwojem nowych metod uprawy. Reformy odbywające się w tym kraju dotyczą wszystkich sfer zatrudnienia ludności. Nie pozostawiony bez uwagi i zagranicznej aktywności gospodarczej Rosji. Ten sektor ma szczególne znaczenie dla efektywnego rozwoju naszej własnej produkcji. Przeprowadzimy analizę zagranicznej działalności gospodarczej.

Informacje ogólne

Państwowa zagraniczna działalność gospodarcza jest kompleksem pewnych zadań struktur produkcyjnych. Dziś w tym sektorze, podobnie jak w innych kluczowych sektorach gospodarki, zachodzą istotne zmiany. Niedawno zagraniczną działalność gospodarczą uznano za państwo monopolistyczne. Dziś sytuacja jest nieco inna. Kraj rozpoczął liberalizację swojej działalności handlu zagranicznego, otwierając w ten sposób dostęp do niej organizacjom, przedsiębiorstwom i innym podmiotom gospodarczym.

Rozwój zagranicznej działalności gospodarczej charakteryzuje się obecnie następującymi przekształceniami:

 1. Rozszerzają się prawa działów sektorowych i ministerstw, stowarzyszeń, przedsiębiorstw i organizacji do ekspansji na rynku międzynarodowym.
 2. Wzrasta liczba uczestników handlu zagranicznego.
 3. Ustanowiono stabilne ramy regulacyjne.

Dziś zatem do aktywności handlu zagranicznego obejmujące nie tylko państwo, ale także stowarzyszeń, korporacji, organizacji komunikacji i rolnictwa, sektorów przemysłowych i transportowych, handlowych i handlu struktury ułatwień. Ocena ich działań może ujawnić potencjał walki konkurencyjnej na tej czy innej platformie transakcyjnej, opracować narzędzia i narzędzia, które mogą pomóc zapewnić sukces i konkurencyjność.

Zagraniczna działalność gospodarcza przedsiębiorstwa: koncepcja i istota

Ta dziedzina działalności związana jest z międzynarodową współpracą naukowo-techniczną i produkcyjną, importem i eksportem towarów, wypuszczaniem firm na rynki międzynarodowe. W kraju bowiem do niedawna prowadzono działalność handlu zagranicznego. Oprócz sprzedaży na rynkach światowych prowadzono współpracę naukowo-techniczną i techniczno-gospodarczą. Podstawy zagranicznej działalności gospodarczej zaczęły pojawiać się w tym kraju do 1987 roku. W tym czasie przeprowadzono szeroko zakrojone reformy w dziedzinie działalności gospodarczej. Ich istotą była decentralizacja handlu międzynarodowego i przejście od stosunków międzyrządowych do zagranicznej działalności gospodarczej struktur przemysłowych kraju.

Cele i cele

Podstawy zagranicznej działalności gospodarczej - zasady, na jakich budowane są stosunki polityczne, handlowe i gospodarcze między krajami. Te wzajemne połączenia są ustalane na szczeblu rządowym. Zagraniczna działalność gospodarcza jest prowadzona:

 • zapoznanie się z różnymi aspektami międzynarodowej współpracy z zagranicznymi firmami i organizacjami;
 • rozważenie sposobów oceny i badania perspektywicznych kierunków funkcjonowania firm krajowych na wejście na rynki światowe;
 • zmiany wielkości importu i eksportu;
 • dostarczanie krajowi energii, surowców i innych niezbędnych zasobów;
 • zmiany wskaźnika cen importowych i eksportowych.

Cele te są realizowane poprzez badanie:

 1. Teoretyczne podstawy międzynarodowego handlu i podziału pracy.
 2. Metody i techniki polityki rynku światowego.
 3. Techniki i organizacje zagranicznych operacji gospodarczych.
 4. Międzynarodowe narzędzia cenowe.

Regulacja zagranicznej działalności gospodarczej

W celu zapewnienia skutecznej kontroli nad przemysłem konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków dla struktury administracyjnej. W takim przypadku wskazane jest skorzystanie z doświadczeń wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych (WTO). Stowarzyszenia te prowadzą zarządzanie działaniami w zakresie handlu zagranicznego w ramach dobrze ugruntowanego systemu. Wiodąca firma w WTO działa jako firma. Jej praca polega na sprzedaży określonych produktów lub handlu z grupą krajów. Firma jest zarządzana przez dyrektora i kilku zastępców (w zależności od obrotów).

planowanie

Aby wykonać to zadanie:

 1. Wydział planowania i gospodarki. Zajmuje się planowaniem handlu międzynarodowego, zapewnia kontrolę nad realizacją planowanych środków, dokonuje oceny działalności gospodarczej.
 2. Waluta i jednostka finansowa. Wykonuje planowanie pieniężne, zapewnia kontrolę nad rozliczeniami, kredytami, operacjami bankowymi, a także przestrzega interesów organizacji przy zawieraniu umów międzynarodowych.
 3. Dział transportu. Ten podział planuje i zapewnia przewóz towarów importowych i eksportowych.
 4. Rachunkowość. Dział ten prowadzi księgowość i ewidencje, płatności na rzecz dostawców, banków, innych podmiotów, oblicza i wypłaca wynagrodzenie, analizuje wyniki działalności finansowej, wydaje zalecenia dotyczące jego poprawy.

Zagraniczna działalność gospodarcza firmy obejmuje prowadzenie różnych badań wstępnych. Aby to zrobić, utwórz odpowiednie działy:

 1. Cena i koniunktura. Ta jednostka bada popyt i podaż, dynamikę kształtowania wartości produktów, strukturę istniejących rynków. Zadaniem działu obejmuje również koordynację ze środków zagranicznych, materiały zamawianiu metodyczne prowadzenie i nadzorowanie poprawności obliczeń i stosowania cen w przygotowaniu i podpisaniu umów.
 2. Wystawy i reklama. Dział ten organizuje udział firmy w targach i innych imprezach pokazowych, zapewnia dystrybucję informacji o firmie wśród potencjalnych klientów.
 3. Inżynieryjno-techniczny. Jednostka ta została badania działać na światowych rynkach oraz wymaganiami norm dla produktów, informacje o zarządzaniu nimi. Analizuje także jakość i poziom techniczny konkurencyjności towaru, przeprowadza szkolenia odpowiednich wniosków i zaleceń.
 4. Wspólne przedsięwzięcia. Dział ten koordynuje, nadzoruje i planuje funkcjonowanie korporacji, utworzone z udziałem zagranicznych inwestycji w kraju.
 5. Części zamienne i konserwacja. Dział ten świadczy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne dla produktów eksportowanych za granicę.

aparat administracyjny

Zagranicznej działalności gospodarczej towarzyszy przyjęcie i wdrożenie szeregu ważnych decyzji. Aby zapewnić te zadania, należy:

 1. Pracownicy działów do wydawania pracownikom pośrednictwa pracy i rekrutacji, powinien klirens sprawy osobiste specjalistów.
 2. Urząd wykonywania rejestracji i kontroli przepływu dokumentów i listów organizacyjnych i administracyjnych.
 3. Dział rozwoju, poprawia strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.
 4. Obsługa prawna, która zapewnia pomoc w umowach redakcyjnymi i umów, doradzając w sprawie skarg, prezentacje, różnic, które chroni interesy sądów i tak dalej.
 5. Dział zagranicznych podróży służbowych przeprowadza rejestrację podróży służbowych za granicę.
 6. Administracyjna i gospodarcza struktura gwarantuje dostawę sprzętu i materiałów potrzebnych do pracy, jest odpowiedzialny za budowę i eksploatację wykonuje inną działalność.
 7. ACS Division prowadzi zautomatyzowanych transakcji, wdrażanie ekonomicznych metod matematycznych i komputerów w pracy, tworzy i prowadzi bazę go.
 8. Obsługa nagrywania spełnia wytyczne spotkań, transmitowanie odbiór zagranicznych firm i ich przedstawicieli, którzy przybyli w podróży służbowej.

W tych firmach, gdzie zagranicznej działalności gospodarczej jest stosunkowo długi i bardzo aktywny, międzynarodowa jednostka handlowa może występować jako część struktury wewnętrznej, jak i wyspecjalizowanego działu jako stosunkowo niezależnej jednostki podległej kancelarii.

Uczestnicy zagranicznej działalności gospodarczej mogą być klasyfikowani z różnych przyczyn. Tak więc, dla podziału istotnego charakteru przeprowadzonych operacji, struktura organizacyjna i prawna, która określa procedurę tworzenia, metodę podziału zysku, własność kapitału, profil firmy. Działalność zagraniczna i gospodarcza może być prowadzona wyłącznie przez oficjalnie zarejestrowane stowarzyszenia. Aby to zrobić, musisz zatwierdzić dokumentację składową (umowę i statut), uzyskać certyfikat rejestracji państwowej. Ponadto firma powinna zostać zarejestrowana w urzędzie podatkowym w miejscu jej lokalizacji, otrzymać pieczęć i pieczęć w sposób przewidziany prawem, w celu przekazania niezbędnych informacji do rejestru państwowego.

specyfikę transakcji

Działalność zagraniczna i gospodarcza oznacza zawieranie różnych umów i umów. Celowość przeprowadzonych operacji oznacza zgodność z szeregiem postanowień:

 1. Podstawą operacji eksportowo-importowej jest zasada absolutnej samowystarczalności (w tym waluty) i samofinansowania, czyli pełnego samofinansowania.
 2. Wielkość transakcji jest określana na podstawie zasobów (intelektualnych, walutowych, materialnych), które są dostępne dla firmy.
 3. Zawarcie umowy musi być poprzedzone badaniami marketingowymi, studiami wykonalności. Ponadto konieczne jest obliczenie i rozważenie wielu opcji możliwych transakcji.
 4. Podpisywanie umów / umów odbywa się zgodnie z wymogami międzynarodowych dekretów, ustaw, rozporządzeń uprawnionych organizacji, umów dwustronnych między krajami i innych aktów normatywnych.

Nowo utworzona struktura handlowa najlepiej początkowo gromadzi pewne doświadczenia w pracy na rynku krajowym, a dopiero potem trafia na międzynarodowe platformy handlowe.

Klasyfikacja przedsiębiorstw

Obecnie istnieją różne formy zagranicznej działalności gospodarczej. Najczęstsze z nich powinny obejmować:

 1. Konsorcja Reprezentują stowarzyszenie handlu zagranicznego i profile produkcji. Ich udział w ogólnej liczbie przedmiotów wynosi nie więcej niż 0,5%. Konsorcja tworzone są w celu realizacji dużych projektów (na przykład budowy nieruchomości za granicą). Uczestnikami takich stowarzyszeń są producenci i dostawcy towarów eksportowych, finansowych i firm projektowych. Działania konsorcjalne mogą być jednorazowe lub długoterminowe.
 2. Międzynarodowe organizacje handlowe (ВО). Obsługują farmę wiatrową, działającą na warunkach porozumień międzyrządowych, w tym między innymi eksportu na podstawie licencji Ministerstwa Robót Publicznych, a także krytycznego (specjalnego) importu na podstawie szeregu decyzji władz kraju.
 3. Stowarzyszenia branżowe. Powstają one w celu rozwoju zagranicznej działalności gospodarczej przedsiębiorstw w określonym sektorze.
 4. Mieszane społeczeństwa. Takie stowarzyszenia powstają za granicą dzięki przyciągnięciu funduszy od dużych krajowych eksporterów i zagranicznych partnerów. Celem spółek mieszanych jest promowanie ekspansji rosyjskiego eksportu. Stowarzyszenia te zapewniają otrzymywanie aktualnych i pełnych informacji o rynkach, poziomach konkurencyjności towarów.
 5. Domy handlowe. Obejmują one stowarzyszenia składające się z różnych ubezpieczeń, badań, magazynowania, bankowości, transportu, produkcji, organizacji handlu zagranicznego. Są zjednoczeni na zasadzie dobrowolności i pracują zarówno za granicą, jak i na rynkach krajowych.
 6. Firmy handlowe. Z samej swej natury są blisko domów handlowych, ale różnią się mniejszą uniwersalizacją. Stowarzyszenia te szukają na rynku produktów i towarów dla określonej witryny, udzielają pożyczek, realizują transport, sporządzają dokumentację.

Jakie są ich operacje

W ramach tej sfery można wyodrębnić następujące rodzaje zagranicznej działalności gospodarczej:

 1. Kupno i sprzedaż produktów. Takie umowy przewidują przekazanie towarów przez sprzedającego nabywcy w nieruchomości we właściwym czasie i pod pewnymi warunkami. Jednocześnie jednostka przejmująca jest zobowiązana do zapłaty uzgodnionej kwoty.
 2. Odbieranie - świadczenie usług. Operacje te są w większości przypadków oddzielane od poprzednich transakcji.
 3. Zakup i sprzedaż produktów naukowych i technicznych. Umowy te są przydzielane do niezależnej grupy ze względu na fakt, że mogą one posiadać nie tylko wartość naukową, ale także handlową.

Kupno i sprzedaż produktów

W ramach tej sfery prowadzone są następujące rodzaje zagranicznej działalności gospodarczej:

 1. Eksport - sprzedaż i dostawa towarów za granicą w celu przeniesienia ich zagranicznego kontrahenta na własność.
 2. Import - zakup i import produktów zagranicznych w celu dalszej sprzedaży na rynku krajowym.
 3. Re-export - odwrotny wywóz towarów dostarczonych bez przetwarzania.
 4. Reimport - import z zagranicy wcześniej dostarczonych krajowych produktów nieprzetworzonych.

W ramach powyższych umów dokonuje się regulacji celnej zagranicznej działalności gospodarczej. Przewiduje on kontrolę zgodności wywożonych towarów i towarów z wymogami przyjętymi przez rząd i przepisami międzynarodowymi.

Usługi odbioru

Ta zagraniczna działalność gospodarcza obejmuje dwie grupy operacji. Pierwsza obejmuje wynajem, inżynierię, turystykę międzynarodową. Operacje te stanowią główną grupę. Druga kategoria - świadczyć usługi. Możliwe jest również zawarcie partnerstwa kontrahenta, które jest ustalone w umowach. W związku z tym powstają przeciwne zobowiązania do wzajemnego świadczenia usług.

Umowy z towarami naukowo-technicznymi

W tej grupie:

 1. Sprzedaż i zakup opatentowanych produktów. Na przykład obejmują wzory przemysłowe, znaki towarowe, wynalazki i tak dalej.
 2. Wymiana wyników przeprowadzonych prac badawczych.
 3. Operacje dotyczące nabywania i sprzedaży nieopatentowanych obiektów.

Koszt kontraktów importowych i eksportowych ustalany jest na podstawie cen światowych. To oczywiście rozróżnia sposób ustalania cen w ramach zagranicznej działalności gospodarczej od metod stosowanych w sprzedaży towarów na rynku krajowym.

zakończenie

W różnych okresach historycznych zagraniczna działalność gospodarcza miała znaczący wpływ na rozwiązywanie problemów, które pojawiły się w sferze gospodarczej każdego kraju. Odrębne miejsce w kwestiach prowadzenia technologii i ustanawiania handlu międzynarodowego podejmuje zawarcie umowy. Od sposobu jego sporządzenia w wielu przypadkach zależy sukces transakcji. Należy zauważyć, że dostęp do rynków światowych wymaga od firm, firm i przedsiębiorstw podjęcia pewnych wysiłków. Należy pamiętać, że zewnętrzna działalność gospodarcza wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Dlatego dla firmy, która planuje uzyskać dostęp do platform światowych, konieczne jest, aby specjaliści mogli zrozumieć specyfikę tego sektora.