Для успішної діяльності будь-якому підприємству необхідно періодично проводити професійну оцінку своєї діяльності та звітності. Такі послуги здатні надати кваліфіковані аудитори, які є частиною штату компанії або працюють на договірних засадах.

Мета аудиту

В якості основного завдання аудиторської перевірки можна визначити підтвердження вірності відображення в обліку підприємства його розрахунку з постачальниками і компаніями, цільовими державними фондами, підрядниками, замовниками і бюджетом, а також своєчасності виконання цих фінансових операцій.

Якщо звернути увагу на завдання аудиту, то можна відзначити, що фахівець, провідний перевірку, повинен встановити наступну інформацію:

 • дотримання норм законодавства щодо розрахунків з підзвітними особами та правильність їх відображення в обліковій документації
 • законна підстава для виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості компанії
 • своєчасність погашення боргів
 • вірність відображення в обліку порядку розрахунків з кредиторами і дебіторами
 • актуальність заходів, які були вжиті для ліквідації причин, що спровокували виникнення простроченої заборгованості
 • відповідність діяльності підприємства до умов кредитного договору і факт цільової експлуатації отриманих коштів
 • вірність відображення кредитних відсотків на рахунку бухгалтерського обліку.

Незалежність та об'єктивність

Будь-аудитор, під час виконання своїх ключових завдань повинен керуватися загальними нормами, поширеними в даній сфері діяльності. Принципи аудиту в різних компаніях практично не відрізняються, і перш за все зводяться до об'єктивності і незалежності під час проведення перевірки.

Перш за все це означає, що аудитор не є працівником державної установи і не перебуває в підпорядкуванні контрольно-ревізійних органів, тобто його діяльність не коригується сторонніми організаціями. Також фахівець, що виконує перевірку, не повинен мати особистих, так само як і майнових інтересів на підприємстві, де проводиться аудит.

Що стосується об'єктивності, то вона може бути забезпечена тільки високим рівнем кваліфікації аудитора і його багатий професійний досвід.

Конфіденційність та компетентність

Принципи аудиту мають на увазі також і нерозголошення інформації, використаної і отриманої в ході перевірки. Ця вимога є одним з ключових. Даний принцип означає, що аудитор не має права надавати будь-яким органам будь-які відомості про господарську діяльність підприємства. У тому випадку, якщо певні дані будуть розголошені, фахівець, котрий проводив перевірку, повинен понести відповідне покарання на підставі законодавства, так само як і відповісти згідно з вимогами, які передбачають матеріальну і моральну відповідальність.

Компетентність також є однією з невід'ємних характеристик роботи аудитора. Це означає, що перевіряючий зобов'язаний братися тільки за ті завдання, які відповідають його професійному рівню та точно слідувати вимогами нормативних документів.

Інформаційні технології та економічний аналіз

Використання методів статистики і економічного аналізу - це стандарти аудиту, які є незмінними. Саме ці інструменти дають можливість провести якісну аналітику стану підприємства і отримати найбільш об'єктивну та актуальну інформацію для успішного завершення перевірки.

У свою чергу, інформаційні технології потрібні для швидкого і точного здійснення перевірки, відновлення і ведення бухгалтерії, а також аналізу звітності.

Професійний скептицизм

Це ще одна якість фахівця, яке мають на увазі стандарти аудиту. Під час аналізу діяльності підприємства важливо розуміти, що завжди є ризик спотворення даних внаслідок впливу певних обставин. І цей факт, потрібно враховувати.

Тому під час перевірки аудитор зобов'язаний критично підходити до оцінки вагомості всіх даних і доказів, звертаючи увагу на ті відомості, які не узгоджуються з заявами керівництва підприємства або наданої документацією. Професійний скептицизм вкрай важливий під час аудиту, бо дає змогу не випустити з уваги сумнівні обставини, виключає невиправдані узагальнення в процесі формування висновків. Також подібний принцип веде до виключення помилкових припущень під час визначення обсягу та часу написання аудиторських процедур, їх характеру і оцінки результатів.

Готуючись до аудиту, фахівець, провідний перевірку, повинен спочатку враховувати можливість деякого спотворення даних з боку керівництва компанії, але не використовувати подібну позицію для формування будь-яких суджень без підтвердженої інформації.

Перевірка бухгалтерії

Спочатку варто зауважити, що мета аудиту визначається законодавством РФ, договірними зобов'язаннями перевіряючого і клієнта, а також нормативними актами регулювання аудиторської діяльності.

Що стосується бухгалтерської звітності, то при її перевірці повинні бути виявлені доречні і в повній мірі достатні аудиторські докази, які дозволять перевіряє організації впевнено сформувати висновки щодо наступних категорій:

- відповідність бухгалтерської звітності, наданої економічним суб'єктом, тим даними, які є у аудиторської організації;

- схожість бухгалтерії економічного суб'єкта тим вимогам і документації нормативних актів, які регулюють порядок підготовки і ведення бухобліку в РФ.

Висновок представників аудиторської організації сприяє підвищенню рівня довіри з боку партнерів і клієнтів до підприємства, який пройшов перевірку. При цьому варто розуміти той факт, що висновки компанії, що здійснила бухгалтерський аудит, не є достатньою підставою для гарантії успішного розвитку підприємства в майбутньому.

Навіщо перевіряються фінансові звіти

Важливо розуміти, що аудит може бути орієнтований і на ті завдання, які обумовлені договором з клієнтом. Наприклад, визначення резервів більш ефективного використання фінансових ресурсів або аналіз вірності обчислення податків. Можлива і розробка заходів, покликаних поліпшити фінансове становище компанії, а також оптимізація витрат і доходів, результатів діяльності підприємства і його витрат.

При цьому основні завдання аудиту під час перевірки фінансового стану фірми виглядають наступним чином:

 • аналіз повноти, точності і достовірності відображення у звітності і безпосередньо в самому обліку даних про доходи, витратах та фінансових результатах здійснюваної діяльності компанії в межах періоду, що перевіряється
 • підтвердження достовірності звітності або ж констатація їх невідповідності реальним даним
 • визначення фактичних резервів, більш продуктивного використання власних основних засобів, так само як і фінансових резервів спільно з позиковими засобами
 • здійснення контролю за дотриманням умов нормативних документів і законодавства, що регулює правила складання звітності та ведення обліку
 • виявлення найбільш ефективної методології оцінки власного капіталу, активів і зобов'язань.

Таким чином, фінансовий аудит може виявитися не тільки ефективним засобом перевірки точності і вірності документації, а й виступити в якості одного з інструментів оптимізації роботи підприємства.

Особливості компетенції перевіряючої організації

Для того щоб основні цілі перевірки були досягнуті і висновок можна було вважати повноцінним і точним, аудитор повинен сформувати кваліфіковане думку щодо наступних питань:

 • Загальна прийнятність звітності. Дозволяє проведений внутрішній аудит стверджувати, що звітність підприємства повністю відповідає тим вимогам, які пред'явлені, і не містить інформацію суперечливого характеру?
 • Поділ. Відповідають операції, проведені безпосередньо перед датою складання балансу і відразу після неї, до того періоду, в який вони були фактично здійснені?
 • Закінченість. У звітність увійшли всі суми, які повинні бути в ній відображені (всі пасиви і активи компанії їй належать у дійсності)?
 • Класифікація. Чи були підстави для занесення конкретної суми на той рахунок, в якому вона була позначена?
 • Акуратність. Принципи аудиту включають і перевірку відповідності сум окремих операцій даним, зафіксованим в журналах і книгах аналітичного обліку. Також фахівець в рамках даного етапу отримує відповіді на наступні питання: чи правильно усі дані були підсумовані і збігаються підсумкові суми з тими відомостями, які зафіксовані у Головній книзі?
 • Розкриття. Занесені у фінансову звітність всі статті і наскільки вірно вони описані безпосередньо в самих звітах і додатках до них?

Проведення аудиту операцій, виведених в окрему групу

Якщо доводиться перевіряти, скажімо, товарно-матеріальні запаси, то структура проміжних завдань і висновки, які можна охарактеризувати, як позитивні, повинна виглядати таким чином:

 • Обґрунтованість. На момент складання балансу звітності були зафіксовані всі матеріальні і товарні запаси компанії.
 • Загальна прийнятність. Підсумкову суму товарно-матеріальних запасів можна визначити, як точну і відповідну реальним потребам компанії.
 • Закінченість. Всі запаси фінансів і товарів, які є в наявності були підраховані та внесені на баланс, і до того ж є власністю підприємства.
 • Класифікація. Основні принципи аудиту у випадку з товарно-матеріальною базою розуміють і поділ ресурсів підприємства на такі групи, як незавершене виробництво, матеріали і готова продукція.
 • Оцінка. Вартість, використана для оцінки ресурсних запасів, вірна, кількість матеріально-товарних резервів збігається з даними, відображеними у звіті, а період, під час якого були зафіксовані ціни, виявився вірним.
 • Поділ. Сума продажу та купівлі ресурсів між двома періодами розділена вірно.
 • Розкриття. Проведений внутрішній аудит (або інша перевірка) показав, що ключові категорії ресурсів оцінені правильно і вірно відображені у звіті.
 • Акуратність. Суми, зафіксовані в Головній книзі і документації аналітичного обліку, повністю збігаються.

Додаткові послуги

Організації, що професійно займаються перевіркою, орієнтовані не тільки на ключові принципи аудиту, але також на надання додаткових послуг:

 • допомога в процесі організації бухгалтерського обліку
 • консультування з різних питань, що стосуються права, фінансів, маркетингу, екологічних і технологічних чинників, а також менеджменту
 • грамотне інформаційне обслуговування клієнтів
 • розробка документації установчого значення
 • допомогу у процесі ведення, складання та відновлення як фінансової, так і бухгалтерської звітності
 • надання точних даних щодо потенційних та майбутніх партнерів.
 • допомога в плануванні і розрахунку податків
 • аналіз результатів господарської діяльності, її експертна оцінка та ін

Особливості внутрішнього аудиту

Суть такого типу перевірки зводиться до незалежної діяльності в рамках організації, яка орієнтована на оцінку роботи компанії і проводиться в інтересах керівництва.

Внутрішній аудит має чітко визначену мету - це комплекс заходів, який допомагає співробітникам підприємства виконувати свої обов'язки максимально ефективно. Такою оцінкою діяльності компанії займаються фахівці, що працюють безпосередньо на керівництво даної організації. Говорячи про невеликі підприємства, можна відзначити, що вони рідко мають штатних аудиторів. Тому для здійснення перевірки на договірних засадах користуються послугами аудиторських фірм або ревізійних комісій.

Ініціативний аудит

У цьому випадку мова йде про добровільну перевірку, причиною для проведення якої є рішення засновників або керівництва підприємства. Ініціація такого типу аудиту може бути наслідком прямого відомостей, що містяться в федеральному законі.

Як ключового завдання ініціативної перевірки можна визначити виявлення недоліків в процесі ведення бухгалтерського обліку, в оподаткуванні та складанні звітності. При цьому здійснюється аналіз фінансового стану господарюючого об'єкта і надається кваліфікована допомога в організації звітності та обліку.

Якщо розглянути приклад аудиту будь-якого виду, то можна зробити очевидний висновок: подібні перевірки вкрай важливі для успішної діяльності підприємства і точного ведення звітності. У підсумку керівництво отримує ясну і повну картину можливих помилок відділу бухгалтерії, так само як і кваліфіковану консультацію щодо ефективності експлуатації ресурсів підприємства.