У діяльності підприємства або ж в будь-яких сферах життя людини постійно присутні певні цілі, для досягнення яких слід намітити чітку послідовність дій. Сутність планування полягає в тому, щоб розробити якісний алгоритм, який дозволить домогтися конкретних результатів в намічені терміни.

Що таке планування

Сутність планування полягає в розподілі часових і матеріальних ресурсів, а також розробці алгоритму дій для досягнення поставлених цілей. Якщо розглядати дане поняття стосовно до підприємства, то це одна з основних функцій менеджменту. В даному випадку процес планування буде виглядати наступним чином:

 • формулювання місії підприємства;
 • відповідно до попереднього пункту розробляються цілі, які планується досягти;
 • складання загальної програми дій;
 • пошук ресурсів, необхідних для реалізації плану;
 • визначення кола виконавців програми і доведення до них вичерпної інформації;
 • фіксація результатів в формі завіреного документа встановленої форми.

Таким чином, сутність планування можна трактувати як розробку системи цілей, а також шляхів їх досягнення. Об'єкт - це конкретна організація або її структурний підрозділ, для якого складається перспективна програма. Що ж стосується суб'єктів планування, то ці особи або конкретні відділи, які здійснюють цю діяльність.

Основні принципи

Виділяють такі основні принципи планування:

 • принцип єдності полягає в тому, що всі дрібні завдання, включені в план, повинні бути спрямовані на досягнення кінцевої глобальної мети;
 • принцип участі має на увазі, що в процес планування, в тій чи іншій мірі, повинні бути залучені всі особи, які працюватимуть над реалізацією проекту;
 • принцип безперервності говорить, що виконання планів не має зупинятися через непередбачені обставини (варто обмежитися лише внесенням коректив);
 • принцип гнучкості має на увазі можливість зміни плану, з метою адаптувати його до постійно змінюваних умов;
 • принцип науковості - всі положення повинні бути чітко обґрунтовані відповідно до відомими теоріями;
 • принцип точності полягає в тому, щоб максимально об'єктивно описувати кінцеві і проміжні результати.

Всі перераховані вимоги є обов'язковими до виконання. Дотримуючись дані принципи планування, ви будете мати можливість скласти якісну і ефективну програму дій.

Основні методи планування ресурсів

Планування ресурсів на підприємстві може здійснюватися відповідно до такими основними методами:

 • балансовий метод має на увазі пошук рівноваги між потребами в ресурсах, а також їх джерелами;
 • розрахунково-аналітичний метод дозволяє врахувати всі чинники, що впливають на досягнення кінцевого результату, а також їх динаміку;
 • економіко-математичні методи мають на увазі використання спеціально розроблених моделей, які дозволяють отримати найбільш точні результати;
 • графоаналітичний метод полягає у використанні спеціальних засобів представлення проміжних і кінцевих результатів;
 • програмно-цільовий метод передбачає розробку комплексу заходів і завдань, виконання яких забезпечує досягнення кінцевого результату.

Вибір методики планування залежить не тільки від специфіки діяльності підприємства, а й від ситуації, яка склалася у внутрішній і зовнішній середовищі на конкретний період часу.

Основні завдання планування

Для того щоб досягнення цілей було реальним, необхідно складати якісні програми та алгоритми дій. Таким чином, завдання планування можуть бути сформульовані так:

 • формування переліку проблем, які належить вирішити в плановому періоді;
 • пошук сценаріїв, відповідно до яких може розвиватися ситуація;
 • обгрунтування цілей і визначення ступеня їх значимості;
 • пошук джерел ресурсів, а також розробка плану їх використання;
 • позначення кінцевих і проміжних результатів, відповідно до яких буде проводитися контроль за досягненням цілей.

Після розробки глобального плану важливо правильно розбити його на локальні завдання. Вони виступають свого роду етапами, виконання яких наближає організацію до досягнення кінцевої мети.

Чому потрібно складати плани

Необхідність планування в усіх сферах діяльності обумовлена ​​низкою причин:

 • розвиток економіки характеризується високим рівнем невизначеності, а оптимізація використання ресурсів шляхом складання чіткого плану допомагає згладити кризові моменти;
 • планування допомагає створювати конкурентні переваги за рахунок того, що в перспективних документах є можливість передбачити коливання зовнішнього середовища, перебої в постачанні ресурсів і інші моменти
 • система планування дозволяє впровадити програми по застосуванню інновацій та досягнень науково-технічного прогресу;
 • стабільно працююче підприємство, що діє на основі чітко спланованою програми, є більш привабливим для інвестування;
 • поступові структурні перетворення, які забезпечують планомірне досягнення тактичних і стратегічних цілей;
 • складання реальних програм шляхом співвіднесення поточних можливостей і перспективних планів;
 • цілеспрямований розвиток організації та рух у вибраному напрямку;
 • можливість передбачення можливих проблем;
 • стимулюючу дію для працівників усіх рівнів;
 • впорядкування управлінських дій та інших заходів.

Грамотно складений план дозволяє керівникові і його підлеглим планомірно рухатися до досягнення поставленої мети. Слідуючи чітким алгоритмом, не доведеться відволікатися на сторонні дії. Крім того, в плані найчастіше передбачаються варіанти реагування на непередбачені ситуації, а тому вирівняти становище вдасться без значних матеріальних і часових втрат.

Яким повинен бути ефективний план

Для того щоб процес планування був ефективним, до нього висувається ряд вимог, а саме:

 • програма повинна бути доцільною і адекватною в конкретній ситуації;
 • в плани закладають реально досяжні цілі і показники;
 • в документах відбивається вичерпна інформація щодо поточної ситуації, а також перспективного положення;
 • план складається відповідно до чіткими стандартами і правилами;
 • складання перспективних програм має бути систематичним;
 • в рамках плану варто оперувати чіткими цифрами і конкретними виразами.

Варто зазначити, що алгоритм дій для підприємства значно відрізняється від того, який людина складає особисто для себе. У випадку з організацією план є більш жорстким і допускає внесення коректив тільки в екстрених ситуаціях.

Роль стратегічного планування

Стратегічне планування має наступні переваги для підприємства:

 • визначає загальний напрямок розвитку, відповідно до якого складається програма подальших маркетингових та інших досліджень;
 • визначення глобальної мети, з якою будуть ув'язані локальні програми всіх підрозділів підприємства;
 • є основою для пошуку і розподілу ресурсів;
 • має на увазі розробку ряду альтернатив, якими підприємство може скористатися в разі виникнення непередбачених обставин;
 • довгострокові перспективи змушують керівництво аналізувати слабкі сторони, а також шукати шляхи їх усунення.

Варто відзначити, що стратегічне планування є необхідною умовою функціонування підприємства. Воно визначає загальні орієнтири діяльності, а також положення організації в майбутньому.

види планування

Класифікація видів планування здійснюється у відповідності з наступними ознаками:

 • Відповідно до періодом планування:
  • довгострокове (понад 5 років);
  • середньострокове (до 5 років);
  • короткострокове (менше 1 року).
 • Відповідно до рівня планування:
  • по організації в цілому (визначає загальний напрямок діяльності);
  • по конкретному підрозділу;
  • по проекту;
  • за зобов'язаннями певного працівника.
 • Відповідно до предмету:
  • планування наукових досліджень;
  • планування процесу виробництва;
  • визначення обсягів і каналів збуту;
  • кадрове планування;
  • постачання матеріальними і фінансовими ресурсами.
 • Відповідно до метою:
  • оперативне;
  • стратегічне.

Процес стратегічного планування

Для нормального функціонування кожне підприємство повинно мати довгострокові орієнтири. Так, процес стратегічного планування включає в себе наступну послідовність етапів:

 • визначення місії, яка служить загальним напрямком розвитку організації;
 • аналіз сильних і слабких сторін всередині організації, а також загроз і можливостей, які присутні в зовнішньому середовищі;
 • формулювання довгострокових цілей;
 • розробка альтернатив на випадок виникнення непередбачених обставин;
 • вибір базової стратегії, на підставі якої буде функціонувати підприємство.

планування кадрів

Кадрове планування являє собою цілеспрямовану і обґрунтовану діяльність організації, яка полягає у формуванні повноцінного штату працівників у певний момент часу. Це одна з найважливіших завдань, адже саме працівники забезпечують стабільну роботу підприємства. Так, цілі планування персоналу можуть бути сформульовані наступним чином:

 • розробка політики в сфері кадрів;
 • визначення потреби в кількісному і якісному складі персоналу;
 • просування перспективних працівників по кар'єрних сходах;
 • розробка сценарію дії на випадок непередбачених ситуацій;
 • приведення у відповідність цілей організації і кожного конкретного працівника;
 • визначення витрат на утримання і розвиток кадрів.

Персонал є основою роботи будь-якого підприємства як один з найголовніших ресурсів. Саме тому до кадрового планування потрібно підходити з усією відповідальністю, передбачаючи повноцінну роботу як в сьогоденні, так і в майбутньому періоді часу.

Сутність тактичного планування

Тактичне планування можна визначити, як конкретизацію глобальної стратегії організації. Можна сказати, що це дії, які забезпечують ефективне досягнення довгострокових цілей. Тактичне планування має такі особливості:

 • має на увазі розробку детальних програм із зазначенням покрокового алгоритму дій;
 • має короткостроковий характер;
 • за даний вид планування несе відповідальність персонал з середньої керівної ланки;
 • має на увазі рішення однорідних питань, які часто повторюються;
 • дії повинні здійснюватися відповідно до визначеного графіком;
 • обмежена кількість альтернативних рішень.

Таким чином, можна сказати, що тактика - це засіб досягнення стратегічних цілей. Це конкретні кроки, виконання яких наближає організацію до досягнення кінцевого результату.

Сутність планування полягає в раціональному розподілі часових і матеріальних ресурсів, а також складання чіткого алгоритму дій для досягнення певної мети. Варто відзначити, що це не просто обов'язковий процес, але ще і одна з основних функцій менеджменту. Щоб план не носив декларативний, а обов'язковий характер, йому неодмінно надають форму офіційного документа. Його виконання контролюється вищим керівництвом. Моніторинг досягнення планових показників варто проводити не тільки на кінцевому етапі роботи, але і протягом усього періоду. це дозволяє своєчасно реагувати на відхилення і вносити корективи у терміни і методи роботи.

При складанні планів, необхідно керуватися поруч обов'язкових принципів. Всі цілі і завдання не повинні суперечити один одному, а мати єдиний напрямок. Також варто відзначити, що до процесу складання плану бажано залучати всіх осіб, які будуть відповідальні за його виконання. Важливо розуміти, що як би не склалися обставини, виконання програми не варто припиняти. Повинні бути внесені корективи, відповідні сучасному стану для забезпечення продовження повноцінної роботи. Плани повинні бути гнучкими. Алгоритми дій повинні мати під собою наукове обгрунтування, а зазначені результати повинні характеризуватися максимальною точністю.

Планування є одним з необхідних умов ефективного функціонування підприємства. Це пов'язано в першу чергу з тим, що економіка характеризується деякою ступенем невизначеності. грамотно складений план дозволяє заздалегідь передбачити і згладити негативні моменти. Також з'являється можливість отримати значні переваги серед конкурентів. За допомогою докладно складеного плану можна планомірно впроваджувати у виробництво новітні розробки і технології. Крім того, важливо передбачити і структурні перетворення в організації. Стратегія планування повинна передбачати можливість виникнення тих чи інших проблем, а також способи реагування на них. Можна сказати, що це не просто алгоритм дій, але також інструмент мотивації співробітників.