Робоча діяльність людей проходить в різних умовах. Найбільш важливими характеристиками цього середовища виступають виробнича санітарія і гігієна праці. Вплив робочих умов і безпосередньо технологічних процесів на здоров'я співробітників вивчає спеціальний науковий напрям. Далі розглянемо основи гігієни і санітарії.

Загальні відомості

Виробнича санітарія і гігієна праці представляють собою комплекс заходів і вимог. Їх виконання необхідно при формуванні здорової робочої обстановки. Виробнича гігієна і санітарія - дві пов'язані категорії. Для вироблення певних норм і вимог необхідно здійснити вивчення робочих умов, їх вплив на стан персоналу. Практичне застосування отриманих результатів входить в завдання санітарії на виробництві. В рамках даного напрямку якраз і встановлюються вимоги до змісту території, приміщень, вентиляції, опалення, освітлення, а також планування робочих місць.

Індивідуальні заходи

Важливою задачею в забезпеченні здорових умов роботи вважається і дотримання особистої гігієни. У вузькому сенсі під нею розуміють режим дня, догляд за тілом, чистоту постільної і натільної білизни, взуття, верхнього одягу та інших предметів домашньої обстановки. Санітарія та гігієна має велике значення для попередження травматизму і захворюваності. Порушення норм і невиконання вимог може чинити негативний вплив не тільки на саму людину, а й на людей, що його оточують. Це може стати причиною отруєнь, поширення інфекцій, нещасних випадків.

Гігієна і санітарія праці

В рамках даних галузей досліджується вплив навколишнього робочого середовища і технологічних процесів на організм людей, здійснюється розробка та подальше впровадження нормативів для виконання заходів щодо забезпечення сприятливих умов. Цей комплекс заходів також орієнтований на запобігання розвитку професійних захворювань. Наукові дослідження проводяться в таких напрямках:

 • Промислова токсикологія. В рамках даного напрямку здійснюється розробка максимально допустимих концентрацій шкідливих сполук у робочій обстановці і проведення заходів, що попереджають професійні отруєння (інтоксикації).
 • Фізіологія праці. Це напрям досліджує робочі процеси, їх вплив на стан людини. Також розробляються заходи щодо попередження втоми і підвищенню продуктивності праці.
 • Дослідження різноманітних видів пилу в повітрі робочих приміщень. Цим питанням займаються в рамках такої дисципліни, як мікробіологія. Санітарія та гігієна взагалі тісно пов'язані з багатьма науковими галузями. Дослідження складу пилу, її концентрації і впливу на людей дозволяє визначати максимально можливу її вміст у повітрі. Це, в свою чергу, сприяє попередженню професійних пилових хвороб (пневмоконіози).
 • Дослідження впливу на здоров'я зовнішніх чинників робочої середовища. До них, наприклад, відносять іонізуюче випромінювання, метеорологічні особливості, вібрації і шуми, радіочастотні електромагнітні хвилі та інше. В рамках цього напряму також розробляються заходи профілактики патологій, які можуть бути спровоковані цими факторами.
 • Фізіологія харчування. Санітарія та гігієна передбачають розробку певного режиму прийому їжі, досліджують якість продуктів, що споживаються працівниками і розробляють стандарти. Гігієна і санітарія харчування сприяють запобігання отруєнь, попередження стомлюваності персоналу.

Особливості досліджень

Виробнича санітарія і гігієна передбачає регулярне проведення медичних оглядів персоналу. У робочих умовах на співробітників часто впливають високі і низькі температури, різного роду випромінювання, токсичні сполуки, пил, вібрація, шум, електромагнітні хвилі, а також різні поєднання цих факторів. Все це може призвести до тих чи інших порушень в організмі. Це, в свою чергу, може сприяти зниженню або втраті працездатності. Правила санітарії і гігієни повинні неухильно дотримуватися на кожному підприємстві, особливо це стосується харчової промисловості. Порушення вимог, які передбачають санітарія і гігієна, може призвести до досить серйозних наслідків для населення.

Практичні заходи

Для запобігання та усунення несприятливого впливу шкідливих факторів і наслідків їх впливу виконується дослідження особливостей технологічних процесів, обладнання та матеріалів (сировини, проміжних, допоміжних, побічних продуктів, відходів). Санітарія та гігієна передбачають детальне вивчення професійної та загальної захворюваності персоналу, засобів особистого захисту, ефективності вентиляційних і освітлювальних установок і пристроїв. На багатьох підприємствах використовуються конвеєрно-складальні і потокові лінії, в результаті чого трудовий процес стає автоматизованим і механізованим. Все це, звільняючи людину від важкої фізичної напруги, вимагає підвищеної концентрації зору і уваги. В цьому випадку санітарія і гігієна мають особливе значення в забезпеченні здорових умов. На таких підприємствах необхідно встановлювати оптимальний режим роботи. Він повинен забезпечувати високу продуктивність, не порушуючи при цьому фізіологічного стану протягом робочої зміни. Нормативи, які встановлені в Росії, виступають гарантом збереження здоров'я трудящих.

Небезпечні та шкідливі фактори

У перелік ОВПФ включені:

 • руйнуються конструкції
 • рухомі механізми і машини, що переміщаються заготовки, матеріали, вироби, рухомі елементи виробничого обладнання
 • висока загазованість і запиленість повітря в робочій зоні
 • знижена чи підвищена температура поверхні матеріалів, обладнання
 • високий рівень шуму, інфразвуку, вібрації, іонізуючого випромінювання, ультразвукових коливань
 • інфрачервона або ультрафіолетова радіація, статична електрика
 • вологість, підвищена або знижена температура, рухливість повітря в робочій зоні
 • недолік або відсутність денного світла
 • висока напруга магнітного або електричного поля
 • наявність гострих країв, задирок, шорстких ділянок на поверхні матеріалів, заготовок, обладнання, інструментів
 • знижена або підвищена іонізація повітря
 • розташування робочого місця на великій висоті відносно поверхні землі
 • висока напруга в електричному колі, замикання яких може проходити через тіло людини
 • знижений або підвищений барометричний тиск або різке його зміна в робочій зоні.

Класифікація хімічних факторів

Відповідно до характеру впливу, хімічні чинники діляться на:

 • мутагенні
 • канцерогенні
 • впливають на репродуктивну функцію
 • дратівливі
 • токсичні.

Поділ в даній категорії здійснюється і відповідно до класу небезпеки. Розрізняють такі класи хімічних факторів:

 • Малонебезпечні (4 клас). До них відносять бензин, аміак, ацетон та інші сполуки.
 • Помірно небезпечні (3 клас). Сюди входять чай, камфора та інше.
 • Високонебезпечні (2 клас). У цю категорію входять луги, кислоти та інші сполуки.
 • Надзвичайно небезпечні (1 клас). До них відносять свинець, ртуть і інші речовини.

Помічник санітарного лікаря: основні відомості

На цю посаду приймається особа, яка має середньо-спеціальну медичну освіту. Помічник лікаря повинен пройти підготовку за відповідною спеціальністю «Санітарія і гігієна виробництва». Призначення та звільнення особи від посади провадиться наказом начальника підприємства згідно з чинним законодавством. Помічник підпорядковується безпосередньо санітарному лікарю або керівнику підрозділу (лабораторії, відділення), а в разі відсутності вищого співробітника – заступнику або керівникові підприємства.

Важлива інформація

Помічнику санітарного лікаря необхідно знати:

 • Методи контролю за додержанням існуючих правил, гігієнічних нормативів, вимог.
 • Основи законодавства про охорону здоров'я, а також нормативно-правові акти, які регламентують діяльність відповідних установ.
 • Головні організаційно-розпорядчі положення, згідно з якими здійснюється функціонування Держсанепіднагляду та його структурних підрозділів.
 • Основні норми Трудового кодексу.
 • Норми протипожежного захисту, техніки безпеки.
 • Правила розпорядку на підприємстві.

Посадові обов'язки

 • Здійснення контролю над проведенням заходів гігієнічного характеру, дотриманням існуючих норм і вимог санітарії згідно з чинним законодавством.
 • Забезпечення реєстрації, обліку і статистичної обробки даних по захворюваності.
 • Участь у плануванні робіт по здійсненню профілактичних щеплень, а також контроль над їх виконанням.
 • Проведення обстеження об'єктів поточного санепіднагляду із взяттям проб для досліджень в лабораторії.
 • Кваліфіковане та своєчасне виконання наказів, доручень і розпоряджень керівництва, дотримання нормативно-правових актів щодо своєї діяльності.
 • Дотримання дисциплінарних вимог, правил протипожежної, санітарно-епідеміологічної та технічної безпеки.
 • Оперативне вжиття заходів (у тому числі своєчасне інформування керівництва) для усунення порушень, які створюють загрозу для співробітників.
 • Систематичне підвищення своєї кваліфікації.
 • Аналіз інформації після проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на шкідливому виробництві або піддаються негативному впливу небезпечних факторів.

Права помічника лікаря

 • Запитувати, отримувати і використовувати інформаційні матеріали та юридичні документи, які необхідні йому для виконання посадових обов'язків.
 • Проходити атестацію у встановленому законом порядку з правом на отримання відповідної кваліфікації.
 • Брати участь у наукових нарадах і конференціях, де предметом розгляду є питання, пов'язані з його діяльністю.
 • Відвідувати курси підвищення кваліфікації не рідше 1 разу в п'ять років.

Відповідальність

Помічник лікаря відповідає за:

 • Якісне та своєчасне виконання обов'язків, покладених на нього.
 • Організацію власної робочої діяльності, кваліфіковане та якісне виконання доручень і розпоряджень.
 • Своєчасне і грамотне оформлення службових документів.
 • Надання статистичних та інших відомостей в своїй діяльності в установленому порядку.
 • Неналежне виконання посадових обов'язків або ухилення від дотримання вимог, що передбачені в посадовій інструкції.
 • Порушення, вчинені при здійсненні діяльності.

Висновок

Здоров'я населення країни безпосередньо пов'язане з суспільним устроєм. Заходи, які спрямовані на поліпшення стану людей, найбільш ефективні тоді, коли проводяться масштабно. На російських підприємствах широко використовуються встановлені гігієнічні нормативи. Дотримання вимог забезпечує не тільки збереження здоров'я, а й запобігає розвитку і поширення різних захворювань. Це, в свою чергу, попереджає зниження або втрату працездатності.

Дотримання вимог і відповідність нормативам, прийнятим в Росії, є обов'язковим для підприємств і установ всіх галузей господарства країни. Дане положення зафіксоване у відповідному законодавстві. До реалізації завдань щодо забезпечення охорони здоров'я і праці залучаються різні фахівці. Наприклад, обслуговування та перевірку обладнання здійснюють конструктори, технологи будівельники та інші професіонали. Завдяки дослідженням, які проводяться в рамках забезпечення здорових умов праці, розробляються і впроваджуються інноваційні методи, що дозволяють істотно знизити або виключити повністю негативний вплив різних виробничих факторів.