Економічна оцінка інвестиційного проекту розкриває його привабливість перед альтернативними вкладеннями.

Необхідність оцінки

Можна виділити ряд причин, які обумовлюють необхідність застосування показників економічної ефективності під час процедури оцінки інвестицій, а саме:

 • Якщо передбачається в якійсь мірі використовувати в ролі капіталовкладень кошти банківського кредиту. Підсумкові результати розрахунків за відповідними показниками дозволять оцінити можливість його погашення у встановлені строки, а також визначити ступінь стійкості проекту по відношенню до динаміки ринкової ситуації.
 • Можливість оцінки даного проекту в якості одного з ряду елементів власності.
 • Використовувані в ході проведення оцінки інвестиційної привабливості різних проектів прийоми з розрахунку відповідних показників відіграють важливу роль у прийнятті рішень.

Оцінка доцільності фінансування

Вона здійснюється при обліку тимчасового чинника наступною групою показників:

 • чистим дисконтованим доходом (ЧДД)
 • терміном окупності (РР)
 • індекс рентабельності (ІР)
 • внутрішньою нормою дохідності (ВНД)
 • модифікованої внутрішньої норми прибутковості (МВНД).

Отриманий результат дозволяє потенційному інвестору отримати уявлення про те, в який термін він зможе повернути вкладену суму, який приріст капіталу його очікує від даного інвестування і який потенційної стійкістю стосовно ринкових ризиків мають дані капіталовкладення.

Інтерпретація поняття «термін окупності»

Це період часу, після закінчення якого величина вкладених інвестицій прирівнюється до величини отриманих доходів від них.

Таким чином, термін окупності інвестицій (Payback Period або скорочено РР) можна уявити як час, необхідний на повернення всього вкладеного капіталу, після якого прибуток починає переважати над витратами.

Як розрахувати термін окупності?

Цей процес можна представити у вигляді декількох етапів, зокрема:

 • Відштовхуючись від періоду, в якому почала утворюватися прибуток, і від величини ставки дисконту, виробляють обчислення дисконтованого грошового потоку відповідних доходів.
 • Здійснюється розрахунок накопиченого дисконтованого грошового потоку. Він представлений алгебраїчною сумою потоку доходів відповідного проекту і витрат. Дана дія здійснюється до моменту отримання першого позитивного значення.
 • На завершальному етапі відбувається розрахунок терміну окупності (РР) за формулою:

РР = № г.о. + Сп. ДДП г.о. де

№ г.о. - кількість років, що передують року окупності;

Сп - величина невідшкодованої вартості на початок року окупності;

ДДП г.о. - дисконтований грошовий потік відповідного року окупності.

Отже, на підставі існуючої інформації стосовно необхідних витрат і припущень щодо майбутнього прибутку (в середньому) можна розрахувати термін окупності інвестиційного проекту, тобто зрозуміти, коли інвестор поверне всі вкладені ним кошти.

Формула обчислення дисконтованого строку окупності потенційного інвестиційного проекту

Вищерозглянутий розрахунок такого показника економічної ефективності капіталовкладень, як термін окупності проекту, не враховує факту зниження вартості грошей в рамках тимчасового аспекту.

Таким чином, щоб отримати більш точні і достовірні результати, в розрахунках потрібно застосовувати ставку дисконтування.

Якщо є альтернативи, то інвестор віддасть перевагу проекту, який забезпечує найменший термін окупності.

Яке значення повинен мати аналізований показник економічної ефективності інвестицій?

Термін окупності капітальних вкладень виступає одним з основних параметрів, якими варто керуватися в процесі організації підприємства. Як вже було з'ясовано раніше, цей фактор – це період часу, необхідний для покриття витрат, пов'язаних з первинними фінансовими вливаннями, доходами, одержаними від інвестиційної діяльності.

Згідно зі статистичними даними, термін окупності вкладень в компанію в більшості країн складає 10 років. У Росії він найчастіше істотно менше. Як правило, підприємці націлені на отримання якомога більшого прибутку за найкоротший час.

Спочатку розглядається критерій діяльності фірми розраховувався в процесі складання бізнес-плану, який необхідний для створення компаній. Обчислення цього показника грунтується на різних методиках, розроблених висококваліфікованими економістами.

Вже по ходу комерційної діяльності фірми термін окупності інвестицій може бути переоцінений в залежності від швидкості виконання наміченого плану або від виниклих економічних реалій. У зв'язку з цим терміни отримання істотного прибутку компанією можуть бути скориговані.

Для чого розраховується цей показник?

Термін окупності проекту можна застосовувати в якості одного їх показників, який виступає орієнтиром у прийнятті важливих рішень стосовно розвитку певних напрямків бізнесу.

Відомо, що найчастіше для отримання значного прибутку потрібно зробити суттєві довгострокові інвестиції. Однак інвестор і компанія можуть бути не зовсім зацікавлені в даному розвитку ситуації.

Дисконтований термін окупності інвестиційних проектів, так би мовити, більше цікавить тих інвесторів, які здійснюють фінансові вливання в підприємство. Причиною цього може служити те, що банки, що надають кредит комерційним організаціям, як правило, гарантує від можливих втрат за допомогою застави. І інвестори в зв'язку з цим несуть істотні ризики при здійсненні капіталовкладень в підприємство.

Дуже часто вкладники виробляють довгострокові капіталовкладення в різні сфери (цінні папери, компанії), однак існує чимало випадків, коли інвестори вважають за краще в максимальному ступені знизити період отримання прибутку навіть за умови високих ризиків.

Даний показник в основі одного з простих методів визначення економічної доцільності фінансових вливань

У багаторічній практиці процедура оцінки ефективності капітальних вкладень здійснювалася за допомогою п'яти основних методів (без урахування їх модифікацій), які об'єднуються умовно в дві групи: динамічні і прості (статичні).

Серед статичних методів визначення економічної доцільності фінансових вливань в інвестиційні проекти виділяють такі, як обчислення строку окупності капіталовкладень і розрахунок їх бухгалтерської рентабельності. Вони грунтуються на окремих статичних значеннях початкових показників, база для яких - облікові оцінки.

При їх застосуванні не береться до уваги загальний термін життя проекту і ступінь неравнозначности грошових потоків, що з'являються в різні періоди часу. Однак ці методи досить поширені через свою хорошою ілюстративності і достатньою простоти. Застосовуються вони в основному з метою оперативної оцінки інвестиційного проекту на одній з попередніх стадій його розробки.

В основі одного з вищевказаних методів лежить показник, іменований «термін окупності фінансових вливань». Його розрахунок базується на певних принципах ресурсного підходу до процедури оцінки ефективності.

Недоліки даного методу

Основним негативним моментом такого підходу, спрямованого на визначення терміну окупності, є те, що показником відшкодування інвестованого капіталу виступає прибуток. Але на практиці інвестиції, як правило, повертаються в якості грошового потоку, який складається з суми амортизаційних відрахувань і чистого прибутку. Отже, оцінка інвестиційного проекту, заснована на прибутку, в значній мірі спотворює результати обчислень і серйозно завищує термін окупності початкових вливань.

Таким чином, обчислення терміну окупності рекомендується використовувати виключно як додатковий метод оцінки доцільності фінансових вливань. Його варто застосовувати для отримання інформації, що допомагає розширити уявлення стосовно різних аспектів оцінюваного проекту. Обмеженість ролі даного показника виражається в тому, що якщо вкладник вказав термін повернення капіталовкладень, а період окупності виявився більше заданого значення, то даний інвестиційний проект рекомендується виключити з уваги.

Два варіанти використання даного показника в процедурі оцінки капітальних вкладень

По-перше, інвестиційний проект може бути прийнятий за умови отримання такого значення підсумкового результату розрахунків, при якому можна зробити висновок про його окупності.

По-друге, проект приймається, якщо значення показника строку окупності не перевищує певного (встановленого заздалегідь) періоду, величина якого коливається в широкому діапазоні стосовно окремо взятих фірм. Це свідчить про відсутність уніфікованого нормативного значення.

Чим обгрунтована перевагу для інвестора дисконтованого строку окупності?

Простий період окупності фінансових вливань в інвестиційний проект представлений терміном звичайного повернення вкладеного капіталу за допомогою сумарних чистих доходів. Даний показник не цікавий вкладникам з огляду на те, що він не вказує на кількість і терміни можливого отримання додаткового припливу прибутку, яка і виступає основною метою інвестиційного проекту і головною причиною подальшого повторного використання даних отриманих доходів для погашення відповідної заборгованості у фінансово-кризового підприємства.

Дисконтований термін окупності фінансових вливань набагато більш цікавий інвестору з точки зору доступності інформації стосовно терміну, який буде потрібно для отримання по інвестиційному проекту додаткового прибутку, яка відповідає альтернативним джерелом доходу, який має приблизно аналогічний рівень ризиків.