Підприємництво виступає в якості способу господарювання, який в ході багатовікової еволюції встановився в економіці розвинених країн. Сьогодні він вважається найважливішим суспільно-політичним інститутом.

Загальна характеристика

Спочатку до суб'єктів цієї сфери відносили людей, які брали участь у ринковому обороті або азартних і схильних до ризикованих дій осіб. З плином часу зросла соціальна функція підприємництва. До нього стали відносити будь-яку діяльність громадян, яка була спрямована на отримання доходу і не заборонена законодавством. Формування офіційного інституту відбулося в XVII столітті. Його розвиток відбувався досить складно. Навіть в даний час цей процес супроводжується виникненням та вирішенням різноманітних протиріч. Розглянемо детальніше, що являє собою підприємництво: сутність, функції, види цієї діяльності.

Загальна характеристика

Сутність і функції підприємництва відрізняють його від іншої діяльності. Зокрема, однією з характерних рис цього інституту виступає наявність такої мотивації, як прагнення досягти успіху. Ця потреба орієнтована на вирішення різноманітних проблем, матеріалізацію безлічі нових і часто ризикованих ідей. Підприємницька мотивація істотно відрізняється від стимулу адміністраторів або рядових фахівців. Останні спрямовують свої зусилля на накопичення знань і професійний ріст.

Для цього особливе значення має оцінка його кваліфікації професіоналами. Діяльність адміністратора спрямована на кар'єрне зростання. Такі суб'єкти схильні до управлінської діяльності. Далеко не кожен адміністратор або спеціаліст може стати підприємцем. Для цього необхідні особливі здібності і певні мотиви. Функції підприємництва в економіці включають в себе безліч задач, які стосуються господарської життя. Люди, що здійснюють дану діяльність, прагнуть отримати прибуток за допомогою задоволення потреб інших громадян. В основу підприємництва закладаються вміння, здатність реалізовувати ідеї, прогнозувати. Разом з цим діяльність пов'язана з певною часткою ризику. Однак ті, хто йде на нього, вірно склавши прогноз, як правило, отримують очікуваний ефект.

Теорія Хизрича

Хазяїн невеликої крамниці, великий банкір, власник контрольного пакету цінних паперів, фермер, дилер, власник компанії — всі ці люди об'єднані приналежністю до однієї категорії — підприємці. Сьогодні у світовій практиці не вироблено єдиного визначення даної діяльності. На думку Хизрича, американського вченого, підприємництвом слід вважати процес створення будь-якого нового об'єкта, який має свою вартість. При цьому самого діяча автор ідеї називає людиною, затрачивающим на це всі свої сили і час. Саме він бере на себе громадський, психологічний, фінансовий ризик, отримуючи за це винагороду у вигляді грошового доходу і задоволення.

Визначення Сміта

У XVIII столітті поняття «підприємець» асоціювалося зі словом «власник». Зокрема, цієї думки дотримувався і Сміт. Він говорив про підприємця як власника, який йде на певний економічний ризик при реалізації комерційної задумки заради отримання прибутку. На думку Сміта, такий діяч самостійно планує, організовує своє виробництво, реалізує продукт, розпоряджається доходом. Пізніше в господарському житті відбулося відокремлення капіталу-функції підприємництва і капіталу-власності.

Погляд сучасних авторів

В літературі підприємництво розглядається в якості економічної організаційної творчості, новаторства, вільного прояву ініціативи, готовності йти на ризик для отримання доходу. У вітчизняних виданнях цей інститут розглядається як самостійна діяльність громадян та об'єднань. Вона спрямована на отримання прибутку і здійснюється на власний ризик діячів і під їх майнову відповідальність.

Функції підприємництва за Макконнеллу і Брю

Зазначені автори розкривають значення розглянутої категорії в своїй книзі. Характеризуючи поняття, вони виділяють 4 функції підприємництва:

 1. Діяльність забезпечує зв'язок земельних ресурсів, праці і капіталу в єдиний виробничий процес. Виконуючи роль активатора, підприємництво одночасно виступає в якості рушійної сили і посередника. Воно поєднує всі ресурси для реалізації процесу, який передбачає отримання прибутку.
 2. У процесі ведення господарських справ функції підприємництва виражаються у прийнятті важливих рішень, які визначають напрями діяльності підприємства.
 3. Підприємець виступає в якості новатора, особи, що прагне до введення в обіг нових продуктів на комерційній основі, виробничих технологій і навіть інноваційних організаційних форм бізнесу.
 4. Суб'єкт розглянутої діяльності знаходиться в умовах підвищеного ризику. На це вказує ретельний аналіз кожної попередньої функції підприємництва. Нікому з діячів в капіталістичній системі не гарантується прибуток. В якості винагороди за витрачені сили, час і здібності виступають привабливі доходи, а також збитки і навіть банкрутство. Таким чином, працівник ризикує не тільки власною працею, діловою репутацією, але і капіталом (своїм і компаньйонів), вкладених в бізнес.

Підприємництво виступає як одна з конкретних форм виникнення суспільних відносин. Воно сприяє не тільки розширенню матеріального потенціалу, але і формує сприятливий ґрунт для реалізації на практиці талантів і здібностей кожного індивіда, приводить до національного єднання. У цьому виражається соціальна функція підприємництва.

Підприємництво вважається мистецтвом ведення справ. У цьому зв'язку, як і інші творчі напрямки, воно має строго суб'єктивної забарвленням, виступаючи у реальному житті як персоніфіковане явище. Зміст діяльності виступає як комплекс факторів виробництва або як впровадження інноваційного елемента в процес виготовлення, просування продукції. Це сприяє підвищенню ефективності роботи підприємства і максимально відповідає інтересам споживачів. Підприємництво — це в першу чергу розумовий процес. Але в зв'язку з тим, що кожна людина має власний апарат і стереотип мислення, безпосередньо при реалізації ідей успіх індивідів різний. Розумові здібності проявляються у вигляді проектування, початкової точки відліку будь запланованої діяльності.

Необхідні умови

Розвиток підприємництва ґрунтується на ряді принципів. До них, зокрема, відносять наявність:

 1. Прав власності на виробничі засоби, випущений товар і отриманий від реалізації прибуток.
 2. Певної економічної середовища та суспільно-політичного клімату, які сприяли б, а не тільки декларували самоуправління, можливість інвестування прибутку, свободу вибору. Іншими словами, для ведення бізнесу необхідний конкурентний ринковий режим господарювання. Тільки в таких умовах можуть повною мірою реалізовуватися функції малого підприємництва, що має на даний момент особливе значення для розвитку системи господарювання багатьох країн.
 3. Певного комплексу прав і свобод, що дозволяє вибрати відповідний тип діяльності, джерело фінансування, збуту продукції, доступу до ресурсів, сформувати виробничу програму і ціни, спосіб розпорядження доходом.
 4. Різноманіття типів, категорій, форм власності (приватно-корпоративна, приватна, колективна, державна) та методів їх присвоєння.

Основні функції підприємництва

Всього виділяють три основні категорії. До них відносять:

 1. Ресурсну функцію. Її реалізація здійснюється за допомогою мобілізації інформаційних, матеріальних, трудових, фінансових та інших засобів для використання у виробництві. Націленість бізнесмена на динамічну ефективність вимагає від нього постійного пошуку нових ресурсів. Багато з них були б не затребувані суспільством, якби ніхто не займався їх мобілізацією.
 2. Організаторську функцію. Мобілізовані ресурси приносять користь діячеві тільки в разі їх належного використання. У цьому зв'язку бізнесмен бере на себе організацію виробництва, реалізації продукції, дослідження ринкових відносин, наукових розробок і так далі.
 3. Творче завдання. Вище розглянуті переважно економічні функції підприємництва. Однак, як відомо, бізнесмен націлений на постійний пошук нових ідей. Він прагне максимізувати прибуток чи інший ефект, який визнається в якості мети своєї роботи. Це не дозволяє йому задовольнятися існуючим становищем. Підприємець постійно шукає способи поліпшення своєї справи. Прояв творчих здібностей обумовлює виникнення безлічі різноманітних науково-технічних, організаційних та інших рішень.

Характер підприємницького потенціалу в РФ обумовлюється перехідним станом вітчизняної економіки. В якості одного з ключових моментів виступає свідомість громадян, що займаються цією діяльністю, своєї відповідальності при реалізації поставлених завдань.